การแต่งฉันท์

Homeสุขสันต์เรื่องเฉพาะไพเราะเสนาะฉันท์เกี่ยวพันผู้แต่งมิติการเรียนรู้เจาะดูแนวคิด

 

ความเป็นมา 
การอ่านฉันท์ 
การแต่งฉันท์ 
ตัวอย่างฉันท์ 1 
ตัวอย่างฉันท์ 2 

การแต่งฉันท์

      การแต่งฉันท์ ต้องบรรจุคำให้ครบ ตามจำนวนที่บ่งไว้ จะบรรจุคำให้เกินกว่ากำหนด เหมือนการแต่ง โคลง กลอน และกาพย์ ไม่ได้ เว้นไว้แต่อักษรนำ อนุญาตให้เกินได้บ้าง แต่บัดนี้ ไม่ใคร่นิยมแล้ว คำใดที่กำหนดไว้ว่า เป็นครุและลหุ จะต้องเป็น ครุและลหุจริงๆ และเป็นได้ แต่เฉพาะ ตรงที่บ่งไว้ เท่านั้น จะใช้ครุและลหุ ผิดที่ไม่ได้ คำ บ ก็ดี คำที่ประสมด้วย สระอำ ในแม่ ก กา ก็ดี ใช้เป็นลหุได้ แต่บัดนี้คำที่ประสมด้วยสระอำ ไม่ใคร่นิยมใช้ เพราะถือว่าเป็นเสียงที่มีตัวสะกดแฝงอยู่ด้วย

  การฝึกแต่งคำประพันธ์ประเภทฉันท์
  1.ศึกษาฉันทลักษณ์ของฉันท์
  2.เลือกฉันท์ที่แต่งง่าย ครุ ลหุ ไม่ซับซ้อน - วิชชุมมาลาฉันท์
  3.เลือกหัวข้อง่ายๆ เช่น การท่องเที่ยว การศึกษา การสนทนา
  4.ไม่ควรใช้คำยาก  ใช้คำง่ายๆมาเรียงให้ได้จังหวะหนักเบา
  5.เลือกฉันท์ให้เหมาะสมกับเนื้อความ
          5.1.บทไหว้ครู  -  สัททุลวิกกีฬิตฉันท์
          5.2.บทพรรณนา บทชม คร่ำครวญ  -  อินทรวิเชียรฉันท์ วสันตดิลกฉันท์
          5.3.บทแสดงอารมณ์รุนแรง โกรธ ตื่นเต้น - อีทิสังฉันท์
          5.4.บทร่าเริง สนุกสนาน ตื่นเต้น - ภุชงคประยาตฉันท์
          5.5.บทบรรยายเหตุการณ์รวดเร็ว สนุกสนาน - โตฏกฉันท์  มาณวกฉันท์ จิตรปทาฉันท์
          5.6.บทบรรยายความเป็นไปอย่างเรียบๆ - อุเปนทรวิเชียรฉันท์  อินทรวงศ์ฉันท์
          5.7.บทบรรยายเรื่องสับสน - มาลินีฉันท์

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูวัชรี  วรินทรีย์
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright(c)2009 Mrs.Watcharee Warinsee. All rights reserverd.