ตัวอย่างฉันท์ 1

Homeสุขสันต์เรื่องเฉพาะไพเราะเสนาะฉันท์เกี่ยวพันผู้แต่งมิติการเรียนรู้เจาะดูแนวคิด

 

ความเป็นมา 
การอ่านฉันท์ 
การแต่งฉันท์ 
ตัวอย่างฉันท์ 1 
ตัวอย่างฉันท์ 2 

ตัวอย่างฉันท์

    1. สัททุลลวิกกิฬิตฉันท์ 19

โอมบังคมพระคเณศะเทวศิวะบุตร                            ฆ่าพิฆนะสิ้นสุด  ประลัย
อ้างามกายะพระพรายประหนึ่งระวิอุทัย,                     ก้องโกญจะนาทให้ สะหรรษ์

2. วิชุชุมมาลาฉันท์ 8

อ้าสองเทเวศร์   โปรดเกศข้าบาท   ทรงฟังซึ่งวาท   ที่กราบทูลเชอญ
โปรดช่วยดลใจ  ทรามวัยให้เพลิน  จนลืมขวยเขิน   แล้วรีบเร็วมา

3. วสันตะดิลกฉันท์ 14 

ฟังถ้อยดำรัสมะธุระวอน                           ดนุนี้ผิเอออวย
จักเปนมุสาวะจะนะด้วย                            บมิตรงกะความจริง
อันชายประกาศวะระประทาน                     ประดิพัทธะแด่หญิง
หญิงควรจะเปรมกะมะละยิ่ง                       ผิวะจิตตะตอบรัก
แต่หากฤดีบอะภิรม                                  จะเฉลยฉะนั้นจัก
เปนปดและลวงบุรุษะรัก                            ก็จะหลงละเลิงไป
ตูข้าพระบาทสิสุจริต                                 บมิคิดจะปดใคร
จึ่งหวังและมุ่งมะนะสะใน                            วรเมตตะธรรมา

4. กมลฉันท์ 12

(ตวาด) อุเหม่!
มะทะนาชะเจ้าเล่ห์                    ชิชิช่างจำนรรจา....
ก็และเจ้ามิเต็มจิต                     จะสดับดนูชวน
ผิวะให้อนงค์นวล                      ชนะหล่อนทนงใจ
บ่มิยอมจะร่วมรัก                      และสมัครสมรไซร้
ก็ดะนูจะยอมให้                        วนิดานิวาศสวรรค์....
เพราฉะนั้นจะให้นาง                   จุติสู่ณแดนคน
มะทะนาประสงค์ตน                   จะกำเนิดณรูปใด

5. สาลินีฉันท์ 11

อันโปรดให้เลือกตาม                 ฤดีข้าณบัดนี้
ขอเปนซึ่งมาลี                          รุจิเรกวิไลวรรณ
สุดแท้แต่จอมสรวง                   จะประสิทธิ์ประสาทพันธุ์
ขอเพียงให้มีคัน-                       ธะระรื่นระรวยหอม

6. อินทะวิเชียรฉันท์ 11

ไม้เรียกผะกากุพ-                      ชะกะสีอรุณแสง
ปานแก้มแฉล้มแดง                    ดรุณีณยามอาย
ดอกใหญ่และเกสร                     สุวคนธะมากมาย
อยู่ทนบวางวาย                         มธุรสขจรไกล
อีกทั้งสะพรั่งหนาม                     ดุจะเข็มประดับไว้
ผึ้งเขียวสิบินไขว่                        บ่มิใคร่จะห่างเหิน

6.จิตระปทาฉันท์ 8

นางมทะนา   จุติอย่านาน   จงมะละฐาน
สุระแมนสวรรค์
ไปเถอะกำเนิด ณ หิมาวัน  ดังดนุลั่น
วจิสาปไว้

7.สัทธะราฉันท์ 21

อ้ามาลีเลิดฤดีเพลิน,                  สุวิมะละและเจริญ
ข้าจะขอเชอญ                          ผะกาไป
สู่สวนงามข้างกุฏีให้                    ระมะณิยะจะบำรุงไว้
เพื่อบมีภัย                                พิบัติปวง

8.อุปชาติฉันท์ 11

อโหระลึกขึ้น                            ละก็สุดจะเสียดาย
ได้เคยประสพหลาย                   มิคะแล้วบ่เคยเห็น
กวางงามอร่ามทั่ว                      วรกายะดังเช่น
ดนูละเลิงเล่น                            จรไล่ ณ วันนี้
ชะเนตร์สนิธนิล                         กะละนิลมะณีศรี
ยามแลชำเลืองมี                        กิริยาประหนึ่งอาย
ขางามประหนึ่งช่อ                      วรวิชชุมาลย์ฉาย
และหนังระยับลาย                      กละเลื่อมประดับวาว
ขนองสนิทดำ                            ดุจะเขียนเขม่ายาว
งามทรวงสอาดราว                      หิมะตก ณ ยอดผา
ยามเดิรก็งามยิ่ง                         และจะวิ่งก็ยวนตา
จริตกิริยา                                 กละสาวสุรางค์สวรรค์

 9.เมฆวิปผุชชิตาฉันท์ 19

ชโยข้าขอกล่าวคำประจุคะมะนะการ
 แด่พระผู้ผ่าน            มไหศวรรย์
ชโยขอให้องค์ท้าวนะระปติพระชัน-
 มายุร้อยพรร-            ษะกาลยง

10.อินทวงส์ฉันท์ 12

‘โอ้ว่าอนาถใจ                            ละไฉนนะเปนฉนี้
แต่ไรก็ไม่มี                               มะนะนึกระเหระหน
ไม่เคยจะเชื่อว่า                          รตินั้นจะสัประดน
มาสู่ ณ ใจตน                            และจะต้องระทมระทวย
เมื่อก่อนสิชายรัก                        ก็มิพักจะเออจะอวย
อวดดีและอวดด้วย                      บมิเคยจะลุ่มจะหลง....
ครานี้สิพบชาย                           วรรูปวิเศษวิศาล
ใจวาบและหวามปาน                    ฤดีนั้นจะโลดจะลอย....
โอ้ว่าณครานี้                              แหล่ะฤดีจะฟั่นจะเฟือน
ด้วยรักกระทำเชือน                    ละฉะนี้จะทำไฉน

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูวัชรี  วรินทรีย์
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright(c)2009 Mrs.Watcharee Warinsee. All rights reserverd.