ตัวอย่างฉันท์ 2

Homeสุขสันต์เรื่องเฉพาะไพเราะเสนาะฉันท์เกี่ยวพันผู้แต่งมิติการเรียนรู้เจาะดูแนวคิด

 

ความเป็นมา 
การอ่านฉันท์ 
การแต่งฉันท์ 
ตัวอย่างฉันท์ 1 
ตัวอย่างฉันท์ 2 

ตัวอย่างฉันท์

   11.โตฏกฉันท์ 12

  มะทะนาดนุรัก                         วรยอดยุพะดี,
  และจะรักบมิมี                          ฤดีหน่ายฤระอา
  ผิวะอายุจะยืน                           ศะตะพรรษะฤกว่า
  ก็จะรักมะทะนา                         บมิหย่อนฤดิหรรษ์....

  12.อีทิสะฉันท์ 20

  อ้าอะรุณแอร่มระเรื่อรุจี
                  ประดุจมะโนภิรมระตี ณ แรกรัก
  แสงอะรุณวิโรจน์นะภาประจักษ์
                  แฉล้มเฉลาและโศภินัก   นะฉันใด
  หญิงและชายณะยามระตีอุทัย
                  สว่าง ณ กลางกะมลละไม ก็ฉันนั้น....
  สูระยะส่องสว่าง ณ กลางะภา
                  ก็พลอยสว่าง ณ ภูมิหล้า แหละฉันใด
  อันพระโปรดก็จิตตะข้าก็ได้
                  สว่างกระจ่างและสดและใส ณ บัดนี้!
  ข้าพระบาทจะสุขสราญฤดี
                  ก็ย่อมจะโดยพระบารมี  ธปกเกล้า....

  13.อุเปนทะวิเชียรฉันท์ 11

  ชะฉาอะราลี                           อิอะปรีย์อิตัวการ
  กระไรละเหิมหาญ                    บมิรู้สำนึกตัว
  อิโสภิณีดี                               ตะประจบสำออยผัว
  แน่ะมึงนะเงาหัว                        บมิมีละรู้ไหม
  พระผัวก็มัวหลง                        และพะวงอิชาวไพร
  บนึกว่ะกูไซร้                           สิสุดามคธราช.....

  14.อุปัฏฐิตาฉันท์ 11

  เมื่อคืนพระเสด็จ                       จระเข้าณสวนขวัญ
  ข้าทูลคติอัน                             ทุจริตมุสาวาท
  ความจริงมะทะนา                     ศุภะลักษะณานาฎ
  ไม่เคยริพิฆาต                           ฤขบถณภูมี
  แท้จริงณพระนาง                      วรเทวิจัณฑี
  ตรัสใช้ดนุนี้                              และกระทำอุบายทราม....

  15.รโธทธตาฉันท์ 11

  ข้าประถมกะระกระพุม             ประชุมนะฃา
  ไหว้สุเทษณ์วระมหา                 มหิทธิบูรณ์,..
  ยามดนูสิทุขะจัด                      ธตรัสจะช่วย
  โดยพระมุ่งกรุณะอวย                พระพรประทาน....

  16.สวาคตาฉันท์ 11

  ข้าสดับสุมะทะนา                     วจะว่าวอน
  ใจก็นึกกรุณะหล่อน                    ฤดิสงสาร....

  17.ปิยวทาฉันท์ 12

  ทุขะอะโหพระมะทะนา            พระมาตุวร
  พระจะมะลายพระชิวะจร          พระแม่ไฉน
  บมิดำรัสวะจะนะชวน                พระด่วนคระไล
  พระมละทิ้งดะนุพิไร                 พิลาปอะนันต์

  18.มันทักกันตาฉันท์ 17

  อ้าโฉมฉายสายสะมะระมะทะนา   ฟังบิดาว่า         เถอะทรามวัย
  อันองค์สมเด็จพระนรปะติไวร้       ท่านจะรับไป     ณ เขตขัณฑ์
  ลูกเคยมุ่งภักดิณปะระมะธรร-       มาธิราชัน-        ยะสามี
  ท่านตามมาจากวระสุระบุรี           โดยกะมลที่       สิเนหา
  หากลูกยอมไปละก็วระสุดา          คงจะได้สา-       ระพัตสุข
  ไปอยู่เวียงเนียงฤก็จะบมิทุกข์       ปราศะเข็ญขุก    และปลอดภัย

  19.กุสุมิตลดาฉันท์ 18

  ข้าขอให้เทพองค์อะธิปะติณไตร-
                  ตรึงษะโปรดให้         พระพรสิทธิ์
  แด่องค์สมเด็จราชะปะระมะบพิตร์
                  เรืองมหาฤท-            ธิเดชา....
  หนึ่งอวยพรให้กุพชะกะสุระผกา
                  คงดิลกหล้า               บสูญพรรณ
  เปนสิ่งชวนยวนจิตตะนระสุวะคันธ์
                  ช่วยระงับสรร-          พะทุกข์หนัก
  หญิงชายยามเริ่มรู้ระสะณฤดิรัก
                  ใช้กุหลาบจัก             ระเริงใจ
  อันดวงมาลีกุพชะกะสิผิวะให้
                  พึงจะรู้ได้                 ว่ารักแท้
  แลยามดมดอกกุพชะกะนะก็จะแก้
                  เดือดณดวงแด           และสุขพลัน
  ขอมาลีศรีกุพชะกะสิริสุคันธ์
                  จงประดิษฐ์พรรณ     นิรันดร!

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูวัชรี  วรินทรีย์
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright(c)2009 Mrs.Watcharee Warinsee. All rights reserverd.