เกี่ยวพันผู้แต่ง

Homeสุขสันต์เรื่องเฉพาะไพเราะเสนาะฉันท์เกี่ยวพันผู้แต่งมิติการเรียนรู้เจาะดูแนวคิด

 

พระราชกรณียกิจ 
พระราชอัจฉริยะ 
พระราชประวัติ 

พระราชประวัติ

        พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชสมภพเมื่อวันเสาร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2421 พระองค์ทรงเป็นพระราชโอรสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี (สมด็จพระศรีพัชชรินทราบรมราชเทวี) เมื่อพระองค์ทรงพระเยาว์ทรงพระนามว่า “สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ” ได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จกรมขุนเทพทวาราวดี ใน พ.ศ.2431 และต่อมาใน พ.ศ. 2437 สมเด็จพระเชษฐา เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ ซึ่งได้รับการสถาปานาให้ดำรงตำแหน่ง สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดำรงตำแต่งองค์รัชทายาท และได้สวรรคตในเวลาต่อมา สมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ จึงได้รับการสถาปนาให้เป็น สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ดำรงตำแหน่งองค์รัชทายาท แทนทางด้านการศึกษาของพระองค์ พระองค์ทรงได้รับการศึกษา การอบรมอย่างดียิ่ง สมกับที่เป็นองค์รัชทายาท พระองค์ได้รับการศึกษาทางอักษรศาสตร์
และศิลปะศาสตร์ จากสมเด็จพระราชบิดาและนานาพระอาจารย์ผู้สัดทัดในแต่ละสาขาวิชา เมื่อพระชนมายุได้ 13 พรรษา ตรงกับ พ.ศ. 2436 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าฯ พระราชบิดาได้โปรดให้พระองค์ออกไปศึกษาวิชาการ ณ ทวีปยุโรป ที่โรงเรียนทหารแซนต์เฮิลต์ ระหว่างปี พ.ศ. 2411 – พ.ศ. 2442 ประจำอยู่ ณ กรมทหารราชเบาเดอรีม กองพันที่ 1 ณ อัลเดอชอท เมื่อพระชนมายุได้ 22 พรรษา ได้รับการสถาปนาเป็นนายพลเอกราชองครักษ์ พ.ศ. 2447 ทรงผนวชที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีพระสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรสเป็นราชอุปัชธฌายะ เสด็จประทับจำพรรษาศึกษาพระธรรมวินัยอยู่ ณ วัดบวรนิเวศวิหาร พระนลคำหลวงจัดเป็นวรรณคดีอมตะ พระองค์ได้รับรับพระราชสัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งมีความหมายว่านักปราชญ์ผู้ยิ่งใหญ่

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูวัชรี  วรินทรีย์
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright(c)2009 Mrs.Watcharee Warinsee. All rights reserverd.