พระราชประวัติ

Homeสุขสันต์เรื่องเฉพาะไพเราะเสนาะฉันท์เกี่ยวพันผู้แต่งมิติการเรียนรู้เจาะดูแนวคิด

 

พระราชกรณียกิจ 
พระราชอัจฉริยะ 
พระราชประวัติ 

บทสรุป

     พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงถ่ายทอดความรู้ และความคิดเห็นทั้งปวงในพระราชนิพนธ์ของพระองค์นั้นนับว่าเป็นสิ่งที่ทรงคุณค่าสูงยิ่ง เพราะเป็นมรดกทางปัญญาที่พระราชทานให้แก่พสกนิกรชาวไทยให้ได้ศึกษาครุ่นคิดไตร่ตรองได้ไปตราบนานเท่านาน นอกจากนี้พระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นวรรณกรรมนั้นยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันเป็นเครื่องสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางสติปัญญาซึ่งเป็นสิ่งหนึ่งที่เป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาแก่ชาติบ้านเมืองให้มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีที่ชาวไทยทั้งมวลควรภูมิใจ

พระเกียรติคุณและพระบรมราชานุสรณ์

     เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระอัจฉริยภาพในด้านอักษรศาสตร์ ได้ทรงทิ้งมรดกทางวรรณกรรมเป็นจำนวนมากให้ประชาชนชาวไทยได้อ่านและชื่นชมสืบทอดกันมา อีกทั้งทรงมีพระราชกรณียกิจอื่น ๆ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประชาชนชาวไทยและชาติไทยนานัปการ จึงทรงได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติคุณด้วยพระสมัญญานามว่า "สมเด็จพระมหาธีรราช" ซึ่งหมายถึงมหาราชผู้ทรงเป็นจอมปราชญ์

     องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ ได้ยกย่องพระองค์ท่านให้เป็นบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางด้านวัฒนธรรมระดับโลก ในวาระครบรอบ ๑๐๐ ปีเกิด วันพระบรมราชสมภพ เมื่อวันที่ ๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๒๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

พระองค์ทรงครองราชย์ได้ ๑๕ พรรษา ก็ทรงพระประชวรโรคพระโลหิตเป็นพิษ เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๖๘ พระชนมายุ ๔๕ พรรษา ทรงมีพระราชธิดาองค์เดียวคือ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ประสูติก่อนพระองค์เสด็จสวรรคต เพียง ๒ ชั่วโมง

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดย  ครูวัชรี  วรินทรีย์
โรงเรียนพิชัย  อำเภอพิชัย  จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright(c)2009 Mrs.Watcharee Warinsee. All rights reserverd.