สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

  

Homeผู้จัดทำสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

 

มาตรา ๒๖ - ๒๙ 
มาตรา ๓๐ - ๓๑ 
มาตรา ๓๒ - ๓๘ 
มาตรา ๓๙ - ๔๐ 
มาตรา ๔๑ - ๔๒ 
มาตรา ๔๓ - ๔๔ 
มาตรา ๔๕ - ๔๘ 
มาตรา ๔๙ - ๕๐ 
มาตรา ๕๑ - ๕๕ 
มาตรา ๕๖ - ๖๒ 
มาตรา ๖๓ - ๖๕ 
มาตรา ๖๖ - ๖๗ 
มาตรา ๖๘ - ๖๙ 
มาตรา ๗๐ - ๗๔ 

 

สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ของชาวไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550

มาตรา ๒๖ - มาตรา ๒๙

  มาตราี่ ๓๐ - มาตรา ๓๑

มาตรา ๓๒ - มาตรา ๓๘

มาตรา ๓๙ - มาตรา ๔๐

 มาตรา ๔๑ - มาตรา ๔๒

มาตรา ๔๓ - มาตรา ๔๔

มาตรา ๔๕ - มาตรา ๔๘

มาตรา ๔๙ - มาตรา ๕๐

มาตรา ๕๑ - มาตรา ๕๕

มาตรา ๕๖ - มาตรา ๖๒

 มาตรา ๖๓ - มาตรา ๖๕

 มาตรา ๖๖ - มาตรา ๖๗

มาตรา ๖๘ - มาตรา ๖๙

มาตรา ๗๐ - มาตรา ๗๔

 

 

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูวินัย ถีปรี
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mr.Winai Teepree. All rights reserved.