มาตรา ๓๒ - ๓๘

 

Homeผู้จัดทำสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

 

มาตรา ๒๖ - ๒๙ 
มาตรา ๓๐ - ๓๑ 
มาตรา ๓๒ - ๓๘ 
มาตรา ๓๙ - ๔๐ 
มาตรา ๔๑ - ๔๒ 
มาตรา ๔๓ - ๔๔ 
มาตรา ๔๕ - ๔๘ 
มาตรา ๔๙ - ๕๐ 
มาตรา ๕๑ - ๕๕ 
มาตรา ๕๖ - ๖๒ 
มาตรา ๖๓ - ๖๕ 
มาตรา ๖๖ - ๖๗ 
มาตรา ๖๘ - ๖๙ 
มาตรา ๗๐ - ๗๔ 

 ส่วนที่  ๓
สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคล 

------------------------------------------------------

        มาตรา  ๓๒  บุคคลย่อมมีสิทธิและเสรีภาพในชีวิตและร่างกาย

        การทรมาน ทารุณกรรม  หรือการลงโทษด้วยวิธีโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมจะกระทำมิได้แต่การลงโทษตามคำพิพากษาของศาลหรือตามที่กฎหมายบัญญัติไม่ถือว่าเป็นการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้ายหรือไร้มนุษยธรรมตามความในวรรคนี้

        การจับและการคุมขังบุคคล จะกระทำมิได้  เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

        การค้นตัวบุคคลหรือการกระทำใดอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้  เว้นแต่มีเหตุตามที่กฎหมายบัญญัติ

        ในกรณีที่มีการกระทำซึ่งกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง  ผู้เสียหาย  พนักงานอัยการหรือบุคคลอื่นใดเพื่อประโยชน์ของผู้เสียหาย มีสิทธิร้องต่อศาลเพื่อให้สั่งระงับหรือเพิกถอนการกระทำเช่นว่านั้น  รวมทั้งจะกำหนดวิธีการตามสมควร หรือ การเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยก็ได้

        มาตรา  ๓๓  บุคคลมีสิทธิเสรีภาพในเคหสถาน

        บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองในการที่จะอยู่อาศัยและครอบครองเคหสถานโดยปกติสุข

        การเข้าไปในเคหสถาน โดยปราศจากความยินยอมของผู้ครอบครอง หรือการตรวจค้นเคหสถานหรือในที่รโหฐาน จะกระทำมิได้ เว้นแต่มีคำสั่งหรือหมายของศาลหรือมีเหตุอย่างอื่นตามที่กฎหมายบัญญัติ

        มาตรา  ๓๔  บุคคลย่อมมีสิทธิเสรีภาพในการเดินทางและมีเสรีภาพในการเลือกถิ่นที่อยู่อาศัยในราชอาณาจักรการจัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่ง จะกระทำมิได้เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะ เพื่อความมั่นคงของรัฐ ความสงบเรียบร้อยสวัสดิภาพของประชาชน การผังเมือง  หรือเพื่อสวัสดิภาพของผู้เยาว์

        การเนรเทศบุคคลผู้มีสัญชาติไทยออกนอกราชอาณาจักรหรือห้ามมิให้บุคคลผู้มีสัญชาติไทยเข้ามาในราชอาณาจักรจะกระทำมิได้

        มาตรา  ๓๕  สิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ  ชื่อเสียง ตลอดจนความเป็นอยู่ส่วนตัว ย่อมได้รับความคุ้มครอง

        การกล่าวหรือไขข่าวแพร่หลายซึ่งข้อความหรือภาพไม่ว่าด้วยวิธีใดไปยังสาธารณชน  อันเป็นการละเมิดหรือกระทบถึงสิทธิของบุคคลในครอบครัว เกียรติยศ ชื่อเสียง หรือความเป็นอยู่ส่วนตัว กระทำมิได้ เว้นแต่กรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ

        บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากการแสวงประโยชน์โดยมิชอบจากข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนทั้งนี้ตามที่กฎหมายบัญญัติ

        มาตรา  ๓๖  บุคคลย่อมมีเสรีภาพ ในการสื่อสารถึงกันโดยทางที่ชอบตามกฎหมาย

        การตรวจ การกักหรือการเปิดเผยสิ่งสื่อสารที่บุคคลมีติดต่อถึงกัน รวมทั้งการกระทำด้วยประการอื่นใดเพื่อให้ล่วงรู้ถึงข้อความในสิ่งสื่อสารทั้งหลายที่บุคคลมีติดต่อถึงกันจะกระทำมิได้ เว้นแต่อาศัยตามอำนาจแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่ออาศัยความมั่นคงของรัฐหรือเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

        มาตรา  ๓๗  บุคคลย่อมมีเสรีภาพบริบูรณ์ในการถือศาสนา นิกายของศาสนา หรือลัทธินิยมในทางศาสนา และย่อมมีเสรีภาพในการปฏิบัติตามศาสนธรรมศาสนบัญญัติหรือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือของตน  เมื่อไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อหน้าที่ของพลเมืองและไม่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

        ในการใช้เสรีภาพตามวรรคหนึ่ง บุคคลย่อมได้รับความคุ้มครองมิให้รัฐกระทำการใด ๆ อันเป็นการรอนสิทธิหรือเสียประโยชน์อันควรมีควรได้  เพราะเหตุที่ถือศาสนา นิกายของศาสนา ลัทธินิยมในทางศาสนา หรือปฏิบัติตามศาสนธรรมศาสนบัญญัติ หือปฏิบัติพิธีกรรมตามความเชื่อถือแตกต่างจากบุคคลอื่น

        มาตรา  ๓๘   การเกณฑ์แรงงานจะกระทำมิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพื่อประโยชน์ในการป้องปัดภัยพิบัติสาธารณะอันมีมาเป็นการฉุกเฉิน หรือโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งให้กระทำได้ในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงครามหรือการรบ หรือในระหว่างเวลาที่มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินหรือประกาศใช้กฎอัยการศึก

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูวินัย ถีปรี
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mr.Winai Teepree. All rights reserved.