มาตรา ๔๑ - ๔๒

 

Homeผู้จัดทำสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

 

มาตรา ๒๖ - ๒๙ 
มาตรา ๓๐ - ๓๑ 
มาตรา ๓๒ - ๓๘ 
มาตรา ๓๙ - ๔๐ 
มาตรา ๔๑ - ๔๒ 
มาตรา ๔๓ - ๔๔ 
มาตรา ๔๕ - ๔๘ 
มาตรา ๔๙ - ๕๐ 
มาตรา ๕๑ - ๕๕ 
มาตรา ๕๖ - ๖๒ 
มาตรา ๖๓ - ๖๕ 
มาตรา ๖๖ - ๖๗ 
มาตรา ๖๘ - ๖๙ 
มาตรา ๗๐ - ๗๔ 

 ส่วนที่  ๕
สิทธิในทรัพย์สิน

----------------------------------------------------

        มาตรา  ๔๑  สิทธิของบุคคลในทรัพย์สินย่อมได้รับความคุ้มครองขอบเขตแห่งสิทธิและการจำกัดสิทธิเช่นว่านี้ย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

        การสืบมรดกย่อมได้รับความคุ้มครอง  สิทธิของบุคคลในการสืบมรดกย่อมเป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

        มาตรา  ๔๒  การเวนคืนอสังหาริมทรัพย์จะกระทำมิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะกิจการของรัฐเพื่อการอันเป็นสาธารณูปโภค  การอันจำเป็นในการป้องกันประเทศ  การได้มาซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ  การผังเมือง  การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การพัฒนาการเกษตรหรือการอุตสาหกรรม  การปฏิรูปที่ดิน การอนุรักษ์โบราณสถานและแหล่งทางประวัติศาสตร์ หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะอย่างอื่น  และต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมภายในเวลาอันควรแก่เจ้าของตลอดจนผู้ทรงสิทธิบรรดาที่ได้รับความเสียหายในการเวนคืนนั้น ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

        การกำหนดค่าทดแทนตามวรรคหนึ่งต้องกำหนดให้อย่างเป็นธรรม โดยคำนึงถึงราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  การได้มา  สภาพและที่ตั้งของอสังหาริมทรัพย์ ความเสียหายของผู้ถูกเวนคืน  และประโยชน์ที่รัฐและผู้ถูกเวนคืนได้รับจากการใช้สอยอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน

        กฎหมายเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ต้องระบุวัตถุประสงค์แห่งการเวนคืนและกำหนดระยะเวลาการเข้าใช้อสังหาริมทรัพย์ไว้ให้ชัดแจ้ง ถ้ามิได้ใช้เพื่อการนั้นภายในระยะเวลาที่กำหนดดังกล่าว ต้องคืนให้เจ้าของหรือทายาท

        การคืนอสังหาริมทรัพย์ให้เจ้าของเดิมหรือทายาทตามวรรคสามและการเรียกคืนค่าทดแทนที่ชดใช้ไป  ให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติ

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูวินัย ถีปรี
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mr.Winai Teepree. All rights reserved.