มาตรา ๔๕ - ๔๘

 

Homeผู้จัดทำสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

 

มาตรา ๒๖ - ๒๙ 
มาตรา ๓๐ - ๓๑ 
มาตรา ๓๒ - ๓๘ 
มาตรา ๓๙ - ๔๐ 
มาตรา ๔๑ - ๔๒ 
มาตรา ๔๓ - ๔๔ 
มาตรา ๔๕ - ๔๘ 
มาตรา ๔๙ - ๕๐ 
มาตรา ๕๑ - ๕๕ 
มาตรา ๕๖ - ๖๒ 
มาตรา ๖๓ - ๖๕ 
มาตรา ๖๖ - ๖๗ 
มาตรา ๖๘ - ๖๙ 
มาตรา ๗๐ - ๗๔ 

 บทที่  ๗
เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นของบุคคลและสื่อมวลชน

-------------------------------------------------------------------------

        มาตรา  ๔๕  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น การพูด การเขียน การพิมพ์ การโฆษณา และการสื่อสารความหมายโดยวิธีอื่น

        การจำกัดเสรีภาพตามวรรคหนึ่งจะกระทำมิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  เฉพาะเพื่อรักษาความมั่นคงของรัฐ  เพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ  เกียรติยศ  ชื่อเสียง  สิทธิในครอบครัวหรือความเป็นอยู่ส่วนตัวของบุคคลอื่น เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน  หรอืเพื่อป้องกันหรือระงับความเสื่อมทรามทางจิตใจหรือสุขภาพของประชาชน

        การสั่งปิดกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเพื่อลิดรอนสิทธิเสรีภาพตามมาตรานี้  จะกระทำมิได้

        การห้ามหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นเสนอข่าวสารหรือแสดงความคิดเห็นทั้งหมดหรือบางส่วน  หรือการแทรกแซงด้วยวิธีการใด ๆ เพื่อลิดรอนเสรีภาพตามมาตรานี้  จะกระทำมิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

        การให้นำข่าวหรือบทความไปให้เจ้าหน้าที่ตรวจก่อนนำไปโฆษณาในหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่น  จะกระทำมิได้  เว้นแต่จะกระทำในระหว่างเวลาที่ประเทศอยู่ในภาวะสงคราม  แต่ทั้งนี้จะต้องกระทำโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายซึ่งได้ตราขึ้นตามวรรคสอง

        เจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทย

        การให้เงินหรือทรัพย์สินอื่นเพื่ออุดหนุนกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอื่นของเอกชน  รัฐจะกระทำมิได้

        มาตรา  ๔๖  พนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนที่ประกอบกิจการหนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น  ย่อมมีเสรีภาพในการเสนอข่าวและแสดงความคิดเห็นภายใต้ข้อจำกัดตามรัฐธรรมนูญ  โดยไม่ตกอยู่ภายใต้อาณัติของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หรือเจ้าของกิจการนั้น  แต่ต้องไม่ขัดต่อจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ  และมีสิทธิจัดตั้งองค์กรเพื่อปกป้องสิทธิ เสรีภาพและความเป็นธรรม  รวมทั้งมีกลไกควบคุมกันเองขององค์กรวิชาชีพ

        ข้าราชการ  พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ  ในกิจการวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ หรือสื่อมวลชนอื่น  ย่อมมีเสรีภาพเช่นเดียวกับพนักงานหรือลูกจ้างของเอกชนตามวรรคหนึ่ง

        การกระทำใด ๆ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐ  หรือเจ้าของกิจการ อันเป็นการขัดขวางหรือการแทรกแซงการเสนอข่าวหรือการแสดงความคิดเห็นในประเด็นสาธารณะของบุคคลตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ให้ถือว่าเป็นการจงใจใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบและไม่มีผลใช้บังคับ  เว้นแต่เป็นการกระทำให้เป็นไปตามกฎหมายหรือจริยธรรมแห่งการประกอบวิชาชีพ

        มาตรา  ๔๗  คลื่นความถี่ที่ใช้ในการส่งวิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์ และโทรคมนาคม  เป็นทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชน์สาธารณะ

        ให้มีองค์กรของรัฐที่เป็นอิสระองค์กรหนึ่งทำหน้าที่จัดสรรคลื่นความถี่ตามวรรคหนึ่ง และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคม  ทั้งนี้ ตามที่กฎหมายบัญญัติ

        การดำเนินการตามวรรคสองต้องคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของประชาชนในระดับชาติ  และระดับท้องถิ่น  ทั้งในด้านการศึกษา  วัฒนธรรม  ความมั่นคงของรัฐ  ประโยชน์สาธารณะอื่น  และการแข่งขันโดยเสรีอย่างเป็นธรรม  รวมทั้งต้องจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการสื่อมวลชนสาธารณะ

        การกำกับการประกอบกิจการตามวรรคสองต้องมีมาตรการเพื่อป้องกันมิให้มีการควบรวม  การครองสิทธิ์ข้ามสื่อ  หรือการครอบงำ  ระหว่างสื่อมวลชนด้วยกันเองหรือโดยบุคคลอื่นใด  ซึ่งจะมีผลเป็นการขัดขวางเสรีภาพในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารหรือปิดกั้นการได้รับข้อมูลข่าวสารที่หลากหลายของประชาชน

        มาตรา  ๔๘  ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองจะเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์  วิทยุกระจายเสียง  วิทยุโทรทัศน์  หรือโทรคมนาคม  มิได้  ไม่ว่าในนามของตนเองหรือให้ผู้อื่นเป็นเจ้าของกิจการแทนหรือถือหุ้นแทน  หรือจะดำเนินการโดยวิธีการอื่นไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อมที่สามาถบริหารกิจการดังกล่าวได้ในทำนองเดียวกับการเป็นเจ้าของกิจการหรือถือหุ้นในกิจการดังกล่าว

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูวินัย ถีปรี
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mr.Winai Teepree. All rights reserved.