มาตรา ๔๙ - ๕๐

 

Homeผู้จัดทำสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

 

มาตรา ๒๖ - ๒๙ 
มาตรา ๓๐ - ๓๑ 
มาตรา ๓๒ - ๓๘ 
มาตรา ๓๙ - ๔๐ 
มาตรา ๔๑ - ๔๒ 
มาตรา ๔๓ - ๔๔ 
มาตรา ๔๕ - ๔๘ 
มาตรา ๔๙ - ๕๐ 
มาตรา ๕๑ - ๕๕ 
มาตรา ๕๖ - ๖๒ 
มาตรา ๖๓ - ๖๕ 
มาตรา ๖๖ - ๖๗ 
มาตรา ๖๘ - ๖๙ 
มาตรา ๗๐ - ๗๔ 

 ส่วนที่  ๘
สิทธิและเสรีภาพในการศึกษา

-----------------------------------------------------------------

        มาตรา  ๔๙  บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษา ไม่น้อยกว่าสิบสองปีที่รัฐจะต้องจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  โดยไม่เก็บค่าใช้จ่ายผู้ยากไร้ผู้พิการหรือทุพพลภาพ หรือ ผู้อยู่ในสภาวะยากลำบาก  ต้องได้รับสิทธิตามวรรคหนึ่งและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อให้ได้รับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคลอื่น

        การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน  การศึกษาทางเลือกของประชาชน  การเรียนรู้ด้วยตนเอง  และการเรียนรู้ตลอดชีวิต  ย่อมได้รับความคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ

        มาตรา  ๕๐  บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ

        การศึกษาอบรม  การเรียนการสอน  การวิจัยและการเผยแพร่งานวิจัยตามหลักวิชาการ  ย่อมได้รับความคุ้มครอง  ทั้งนี้  เท่าที่ไม่ขัดต่อหน้าที่ของพลเมืองหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูวินัย ถีปรี
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mr.Winai Teepree. All rights reserved.