มาตรา ๕๑ - ๕๕

 

Homeผู้จัดทำสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่

 

มาตรา ๒๖ - ๒๙ 
มาตรา ๓๐ - ๓๑ 
มาตรา ๓๒ - ๓๘ 
มาตรา ๓๙ - ๔๐ 
มาตรา ๔๑ - ๔๒ 
มาตรา ๔๓ - ๔๔ 
มาตรา ๔๕ - ๔๘ 
มาตรา ๔๙ - ๕๐ 
มาตรา ๕๑ - ๕๕ 
มาตรา ๕๖ - ๖๒ 
มาตรา ๖๓ - ๖๕ 
มาตรา ๖๖ - ๖๗ 
มาตรา ๖๘ - ๖๙ 
มาตรา ๗๐ - ๗๔ 

 ส่วนที่  ๙
สิทธิในการได้รับบริการสาธารณสุขและสวัสดิการจากรัฐ

-------------------------------------------------------

        มาตรา  ๕๑   บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับบริการทางสาธารณสุขที่เหมาะสมและได้มาตรฐาน  และผู้ยากไร้มีสิทธิได้รับการรักษาพยาบาลจากสถานบริการสาธารณสุขของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

        บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการบริการสาธารณสุขจากรัฐซึ่งต้องเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

        บุคคลย่อมมีสิทธิได้รับการป้องกันและขจัดโรคติดต่ออันตรายจากรัฐอย่างเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายและทันต่อเหตุการณ์

        มาตรา  ๕๒  เด็กและเยาวชน  มีสิทธิในการอยู่รอดและได้รับการพัฒนาด้านร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ตามศักยภาพในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยคำนึงการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนเป็นสำคัญ

        เด็ก เยาวชน สตรี และบุคคลในครอบครัว  มีสิทธิได้รับความคุ้มครองจากรัฐ  ให้ปราศจากการใช้ความรุนแรงและการปฏิบัติอันไม่เป็นธรรม  ทั้งมีสิทธิได้รับการบำบัดฟื้นฟูในกรณีที่มีเหตุดังกล่าว

        การแทรกแซงและการจำกัดสิทธิของเด็ก เยาวชน และบุคคลในครอบครัว  จะกระทำมิได้  เว้นแต่โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อสงวนและรักษาไว้ซึ่งสถานะของครอบครัวหรือประโยชน์สูงสุดของบุคคลนั้น

        เด็กและเยาวชนซึ่งไม่มีผู้ดูแลมีสิทธิได้รับการเลี้ยงดูและการศึกษาอบรมที่เหมาะสมจากรัฐ

        มาตรา  ๕๓  บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์และไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ มีสิทธิได้รับสวัสดิการ สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะอย่างสมศักดิ์ศรี  และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

        มาตรา  ๕๔  บุคคลซึ่งพิการหรือทุพพลภาพ  มีสิทธิเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากสวัสดิการ  สิ่งอำนวยความสะดวกอันเป็นสาธารณะ  และความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

        บุคคลวิกลจริตย่อมได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

        มาตรา  ๕๕  บุคคลซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือที่เหมาะสมจากรัฐ

 

 

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2552

บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com

จัดทำโดยครูวินัย ถีปรี
โรงเรียนพิชัย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์
Copyright (c) 2009 Mr.Winai Teepree. All rights reserved.