หลักการร้อยมาลัยกลม

 

Homeเกี่ยวกับสาวสวยเรื่องของมาลัยรู้จัก..อุบะ..มาลัยซีกมาลัยกลมมาลัยแบนมาลัยตุ้ม

 

ชนิดของมาลัยกลม 
หลักการร้อยมาลัยกลม 
มาลัยกลมไม่มีลาย 
มาลัยกลมแบบมีลาย 

 วิธีการร้อยมาลัยกลม  มีหลักที่สำคัญดังนี้

         1.คัดเลือกดอกหรือกลีบดอกให้ขนาดเท่า ๆ กัน

         2.การส่งกลีบหรือก้านดอก  จะต้องให้ยาวเท่า ๆ กันทุกกลีบ  หรือทุกดอกทั้งในแถวเดียวกันและระหว่างแถวด้วย  เพื่อให้มาลัยที่ร้อยเสร็จแล้วนั้นมีสัดส่วน  และรูปทรงสวยงาม  ดังนั้นในการร้อยดอกไม้แต่ละดอกหรือแต่ละกลีบ  ควรจะต้องวัดก้านก้านก่อนแทงใส่เข็ม

         3.ร้อยแถวแรก  หรือชั้นแรกให้เป็นวงกลม  จัดระยะห่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน  โดยเริ่มร้อยกลีบแรกเรียงจากซ้ายวนไปทางขวา  ( ตามเข็มนาฬิกา )  จนครบจำนวนกลีบตามต้องการ

         4.ร้อยแถวที่   2   โดยวางกลีบให้สับหว่างกับกลีบในแถวแรกทุกกลีบจนครบ   จำนวนกลีบเท่ากับแถวที่  1  และแถวต่อ ๆ ไปก็ทำเช่นเดียวกัน  ข้อควรระวัง  คือ  ทก ๆ แถวจะต้องมีจำนวนกลีบเท่ากันและสับหว่างกันทุกแถวด้วย  ถ้าแถวใดจำนวนกลีบลดน้อยลงหรือเพิ่มขึ้นแสดงว่าจะต้องร้อยสับหว่างผิด

         5.มาลัยกลมแบบไม่มีลาย   ร้อยเรียงวนโดยรอบเข็ม   ควรจัดระยะห่างแต่ละกลีบให้เท่ากัน   เมื่อร้อยครบจำนวนกลีบในแถวที่  1   ตามต้องการ   แล้วก็เริ่มร้อยแถวที่  2  โดยกลีบแรกของแถวที่  2  นี้  จะต้องอยู่ระหว่างกลีบสุดท้าย และกลีบที่   1  ของแถวที่  1และกลีบต่อ  ๆ  ไป  ก็ร้อยให้สับหว่างเช่นกันทุกแถว  และจำนวนกลีบของแต่ละแถวก็ต้องเท่ากันด้วย

         6.มาลัยกลมแบบมีลาย    ถ้าลายด้านเดียวจะขึ้นต้นจำนวนกี่กลีบก็ได้    แต่ถ้าเป็นมาลัยกลมแบบมีลายสองด้าน    จะต้องขึ้นจำนวนกลีบคู่เสมอ    นิยมขึ้น    8    หรือ    10   กลีบ    หรือมากกว่านั้น

( ถ้าเป็นมาลัยที่มีขนาดใหญ่ )  วิธีการร้อยก็เรียงวนโดยรอบเข็มเช่นกัน   พอถึงลวดลายก็ร้อยกลีบที่มีสีต่างไปจากสีกลีบที่ร้อยเป็นพื้นอยู่เดิมแล้วนั่นเอง    จะร้อยลายอะไรนั้นขึ้นอยู่กับความต้องการหรือเห็นว่าสวยงามเหมาะสมเป็นสำคัญ 

 

ัดทำโดย ครูทิศนา เหมือนวงค์
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี

Copyright (c) 2008 Ms.Tissana Mounwong. All rigth reserved.

จำนวนผู้เข้าใช้งาน
ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2551

thaigoodview.com Version 20.0
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษาและประถมศึกษา
e-mail: webmaster@thaigoodview.com