1. แคลคูลัส

2.  กฎเกณฑ์เบื้องต้นเกี่ยวกับการนับ
 3.  แฟกทอเรียล n
 4.  วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงเส้น
 5.  วิธีเรียงสับเปลี่ยนเชิงวงกลม
 6.  วิธีจัดหมู่
 7.  ทฤษฏีบททวินาม
 8.  ความน่าจะเป็น
 9.  เลขดัชนี

Home >> คณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

บทเรียนวิชาคณิตศาสตร์ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย สำหรับศึกษาด้วยตนเอง เรียนเสริม หรือทบทวน จำนวน 9 เรื่อง
นักเรียนควรศึกษาทำความเข้าใจ ก่อนทำแบบฝึกทักษะ แล้วตรวจความถูกต้องด้วยความซื่อสัตย์


 


 เนื้อหา   +   แบบฝึกทักษะ  +    แบบทดสอบ

            

 

  

 

 

ถึงครูผู้สอน ampornphan@yahoo.com  คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่
 ตั้งแต่วัน
พุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2545
Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.