aniheart.gif เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

โครงงานคณิตศาสตร์

grace_large.gif 

ทำเองคิดเอง

     โครงงานคณิตศาสตร์  "แสงสว่างในอนาคตประยุกต์ด้วยเรขาคณิต"   ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

พิมพ์เองทดลองเอง

  นำเสนอสาธิต
   ได้รับรางวัลรองชนะเลิศที่  1  ระดับประเทศ    สมาคมคณิตศาสตร์แห่งประเทศไทยร่วมกับ สสวท.

กรรมการตัดสินโครงงานฯครูที่ปรึกษากับนักเรียนผู้เข้าแข่งขัน
วันสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ  18  สิงหาคม  2543  ณ  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  กรุงเทพมหานคร

โครงงานคอมพิวเตอร์

นำเสนอประโยชน์สิ่งประดิษฐ์ สิ่งประดิษฐ์ ม.ปลาย
   ชนะเลิศการแข่งขันสิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    ระดับจังหวัด    

สิ่งประดิษฐ์ทางคณิตศาสตร์ การแข่งขันศิลปกับคณิต
รองชนะเลิศอันดับ 1  ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น             ชนะเลิศการแข่งขันศิลปกับคณิตศาสตร์  ระดับจังหวัด

ประลองการคิดเลขเร็ว เป็นกรรมการตัดสินการแข่งขันเกม24
                          ส่งเสริมความเป็นเลิศการคิดเลขเร็วกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น

สนุกสนานกับคณิตศาสตร์ พลิกรูปทรงเรขาคณิต
 

 aniheart.gif เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

grace_small.gif

 ศักยภาพนักเรียนที่ถนัดคอมพิวเตอร์
 นักเรียนชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอรได้รับรางวัลจากการแข่งขัน  การเขียนโปรแกรม   เว็บไซต์   CAI  

นักเรียนในชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอร์ให้คำแนะนำ

เอกสารติวคอมพิวเตอร์โอลิมปิคนักเรียนผู้สมัครสอบนักเรียนผู้สมัครสอบ
 ติวความถนัดด้านทักษะการคิดคำนวณ  ให้นักเรียนผู้สมัครสอบคอมพิวเตอร์โอลิมปิค  หลังเลิกเรียน  
 ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสุพจน์  ทองปรีชา
นักเรียนชุมนุมโครงงานคอมพิวเตอรได้รับรางวัลจากการแข่งขัน ระดับภาค   ระดับจังหวัด  ฯลฯ
นักเรียนผู้ชนะการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ความสุขที่หาได้จากศักยภาพของนักเรียนเอง
 นักเรียนผู้ชนะเลิศการแข่งขันวิชาคณิตศาสตร์  และวิชาคอมพิวเตอร์  ระดับ ม. ต้น  ม. ปลาย   ทุกปีการศึกษา

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 เตรียมพร้อมติวอินทรานส์
วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์จากกรุงเทพฯ  ติวความรู้ให้นักเรียนก่อนสอบเอนทรานส์

วิทยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น สมาชิกวงดนตรีไทย-สำเร็จด้วยความร่วมมือจากหลายๆฝ่าย
เชิญวิทยากรในท้องถิ่น  ร่วมกันส่งเสริมนักเรียนเล่นดนตรีไทย  จำนวน  32  คน  และเพื่อนครู  5  คน

 ball.gif กลับหน้าหลัก ............กลับไปหน้าหลัก     

คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่
 ตั้งแต่วัน
พุธที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2545
Copyright (c) 2005 www.thaigoodview.com. All rights reserved.