คุณเข้ามาเยี่ยมชมอันดับที่

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2543
 ภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 1
 • กล้วยบวชชี Gluay Buard Shee ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • กาพย์เห่เรือ นางสาวอุสุมา สิริอิทธิวงศ์ และะนางสาววนิดา แซ่ซื้อ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • การใช้ห้องสมุด ครูประจวบ และครูกนิษฐา ฉะเชิงเทรา
 • คำในภาษาไทย ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • คำศัพท์ภาษาไทย ครูวัฒนา วิไชย โรงเรียนบ้านหนองหมู จังหวัดสระแก้ว
 • ชนิดของคำ ครูนีรนุช อินกองงาม โรงเรียนวัดหนองปล้อง พิจิตร
 • นิทานเฉพาะกิจ เด็กหญิงสุชาดา ยังทรัพย์อนันต์ เด็กหญิงธันยาพร สระทองหน เด็กหญิงกัญจน์วรรณ เที่ยวแสวง เด็กหญิงจุฑานันท์ ฟักเขียว และเด็กหญิงรัศติญา มุ่งเอื้อมกลาง โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • นิทานพื้นบ้าน ครูศรีสุดา ลัทธิคุณ โรงเรียนปิยะบุตร์ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี
 • ภาษาไทย Thai Language นางสาวสุพัฒน์กุล ภัคโชค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ภาษาไทยง่ายนิดเดียว ครูผจงจิต เถินมงคล โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 • ภาษาไทยในจอ นางสาววลัยภรณ์  เสงี่ยมจิตต์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • ไม้ในวรรณคดีไทย นางสาวสมร นวังคสัตถุศาสน์ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • วันสำคัญของไทย ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร
 • สำนวน สุภาษิต นางสาวสิริมา เจนวรกุลชัย โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • หนังสืออ่านสนุก ครูธัญญะ บัณฑุกุล และ ครูพรรณี รัตนวิมลชัย โรงเรียนวัดท่าสะอ้าน บูรณะสินอนุสรณ์ ฉะเชิงเทรา
 • ห้องเรียนภาษาไทย ครูสุนทร ทองสุข โรงเรียนบ้านหนองมั่ง จังหวัดสระแก้ว
 • เฮฮาภาษาไทย อุไรพร ดัชถุยาวัตร โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
 • แบบทดสอบเรื่องตัวสะกด ครูวิไล ระดมกิจ จังหวัดนครปฐม