home about me hobby news contact

 PV= Page View

หมายถึงจำนวนหน้าที่ถูกใช้งาน

 

[Home
[5.5-6.0 M.
[4.5-5.0 M.
[3.5-4.0 M.
[2.5-3.0 M.
[1.5-2.0 M.
[0.75-1.0 M.
[0.10-0.25 M.] 

สวัสดีครับ...

 

 

ที่นี่เราจัดทำขึ้นมาเพื่อบอกให้คนไทยได้รู้ว่า มีผลงานที่เป็นแหล่งความรู้ ซึ่งจัดทำอยู่ในรูปแบบเว็บเพจ โดยครูและเยาวชนไทย และมีผู้เข้าใช้งานเป็นจำนวนมาก โดยผลงานเหล่านี้ได้นำเสนอบนเว็บไซต์ www.thaigoodview.com และอีกหลายผลงานที่ได้บันทึกลงบนแผ่นซีดีรอม นำไปใช้ในรูปแบบซีดีออฟไลน์ บางผลงานก็นำไปไว้บนเว็บอื่น ๆ เพื่อให้เด็ก ได้เข้าไปใช้งาน

 

 

ต้องขอขอบคุณผู้จัดทำทุกท่าน ผลงานของท่านเป็นประโยชน์ต่อเยาวชนไทยทั่วประเทศ ได้ทำให้เขาเหล่านั้นเกิดองค์ความรู้มากขึ้น แม้ท่านจะไม่เคยเรียกร้องสิ่งตอบแทนใด ๆ ก็ต้องขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและบารมีองค์สมเด็จพระสุริโยทัย บันดาลให้ทุกท่านมีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมองแจ่มใส ตลอดไปครับ

เรากำลังรวบรวมอยู่นะครับ จะนำขึ้นเรื่อย ๆ ครับ ซึ่งยังมีหลายพันผลงานที่ยังไม่ได้นำขึ้น ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ เพราะต้องสอนหนังสือตามปกติ ต้องไปช่วยให้ความรู้ครูในวันหยุดอีกครับ

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2547

 

คุณเข้ามาเยี่ยมชมลำดับที่

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2547
www.thaigoodview.com
บริหารและจัดการโดยทีมงานชาวมัธยมศึกษา
e-mail : webmaster@thaigoodview.com

 

 

Copyright (c) 2004 www.thaigoodview.com, All Rights Reserved.