อบรมฟรี การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ ตุลาคมนี้ ที่นครศรีธรรมราช

รูปภาพของ ssspoonsak

รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างแหล่งความรู้ในรูปแบบเว็บเพจ ตุลาคมนี้ ที่นครศรีธรรมราช
(เฉพาะที่สมัครออนไลน์บนเว็บนี้เท่านั้น ไม่รวมกับที่สมัครโดยตรงที่ศูนย์อบรม)

01. นางสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์ โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โทรศัพท์ 081-0781726
02. นางฐิติรัตน์ ทองนุ่น โรงเรียนบ้านในถุ้ง โทร. 0873834713
03. นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง โรงเรียนหาดปากเมง ตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทร. 0840649363
04. นางสาววันดี โต๊ะดำ โรงเรียนบ้านหัวหิน สพท.ตรัง 2 ตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 โทร. 084-6096751
05. นางสาววรรณา วรรณมาศ ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2 โทร. 0812736266
06. นางเมตตา เรเเบ็นหมุด โรงเรียนบ้านหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170 โทร. 089-2934540 074-614361
07. นางทิศนา เหมือนวงค์ โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160 โทร. 081-745764508.
08. นายเสกสรร เระเบ็นหมุด โรงเรียนนุรูลอิสลามหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง โทร. 084-3988287
09. นายปรีชา มุสิกอง โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช โทร. 081-9582265
10. นางสาวอรุณีย์ วงษ์ศรีปาน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 089-7262065
11. นายณรงค์ ชำนาญแป้น โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 081-6910942
12. นางสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 0861205545
13. นางผกามาศ พรหมอินทร์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 0867420193
14. นางอาภรณ์ นวลเลื่อน โทร. 0895890785
15. นางสาวสุกัญญา รัตนอุบล โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 0895926245
16. นายโสภณ แก้วเรืองฤทธิ์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 0863459305
17. นางอริยา ทองโอ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทร. 075-280229
18. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทร. 075-280229
19. นางวิภาพร รองเดช โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทร. 075-280229
20. นางอร-รวี จิตสิงห์ โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทร. 075-280229
21. นาย สมพงศ์ ดำปาน โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 085-8860987

รายชื่อผู้สมัครโดยตรงจากศูนย์การอบรม
22. นายธนกฤต โมราศิลป์ โรงเรียนเชียรใหญ่
23. นายสมพร สุขพันธ์ โรงเรียนเชียรใหญ่
24. นายสมศักดิ์ อุปการสังข์ โรงเรียนเชียรใหญ่
25. นางสาววรรณา มีศิริ โรงเรียนเชียรใหญ่
26. นายวิวัฒน์ ศรีสังข์ทอง โรงเรียนเชียรใหญ่
27. นายประดิษฐ์ ทองทพ โรงเรียนเชียรใหญ่
28. นางสาวศุภวรรณ มีแก้ว โรงเรียนเชียรใหญ่
29. นางสาวหะซันน่า พงศ์ยี่หล้า โรงเรียนเชียรใหญ่
30. นายธวัช คำนวณ โรงเรียนเชียรใหญ่
31. นายมานิตร จิตจำ โรงเรียนเชียรใหญ่
32. นางชัชฎาภรณ์ บุรีรัตน์ โรงเรียนวัดท้ายลำเภา
33. นางสาวอรอนงค์ ยามาเจริญ โรงเรียนวัดสองพี่น้อง
34. นางสุพร จันทร์มะพร โรงเรียนเกาะสมุย
35. นายเสกสรรค์ ดาราจร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
36. นางสาวกิตติมา ฐิตะธรรมกุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
37. นายศิริ จันทร์จำปา โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
38. นายสุภาพ เสถียร โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
39. นางพันธิภา รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
40. นางช่อแก้ว จุลนวล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
41. นางสาวยุพาพิน รุจิวณิชย์กุล โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
42. นางสาวพรรณี เจนการ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
43. นางสาวจารุณี เจ๊ะอุเซ็ง โรงเรียนเบญจมราชูทิศ
44. นายสามารถ แต่งอักษร โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
45. ว่าที่ ร.ต.วุฒิ ราตรีพฤกษ์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
46. นางสิย๊ะ หวันเหล็ม โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
48. นางนิตยา อนันต์ โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
49. นางสว่างจิต นงค์นวล โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
50. นางสาวลัญจกร ทองทา โรงเรียนท่าศาลาประสิทธิ์ศึกษา
51. นางลัลธริมา สุวรรณ โรงเรียนบ้านในถุ้ง
52. นางรัชนี สุวรรณน้อย โรงเรียนบ้านในถุ้ง
53. นางนวลจันทร์ วศินพงศ์วณิช โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
54. นางสาวเรวดี ศรีใหม่ โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
55. นายพหล จุลนวล โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
56. นางสาวจิราภรณ์ เดชศรี โรงเรียนกัลยาณีศรีธรรมราช
57. นายสุวัฒน์ สุทิน โรงเรียนเมืองนครศรีธรรมราช
58. นางสุกัญญา รัตนสุภา โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 0856198744
59. นายสำราญ คงเพ็ชร์ศึกษานิเทศ สพท.นครศรีธรรมราช เขต 4 โทร. 0898745214
60. นางสุนทรี สุขราษฏร์ โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ โทร. 0872650211

ขณะนี้ผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว
ไม่สามารถรับเพิ่มได้อีก

สร้างโดย: 
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย กรุงเทพมหานคร

อ.เมตตา เระเบ็นหมุด กับ อ.เสกสรร เระเบ็นหมุด ขอยกเลิกการอบรมเพราะโรงเรียนมีกิจกรรมในตอนปิดภาคเรียน
ผอ.ที่โรงเรียนได้ให้ครูทุกคนมาทำงานเลยต้องขออภัย มา ณที่นี้ด้วย ขอขอบคุณค่ะ
อ.เมตตา และ อ.เสกสรร

อาชีพพยาบาลคะ ตำแหน่งวิสัญญีพยาบาล โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช ได้ข่าวจากเพื่อนว่าครูจะมีการอบรมเชิงปฏิบัติการในการสารสื่อการเรียนรู้ มีความสนใจ เพื่อจะทำแหล่งข้อมูลเรียนรู้ในข้อมูลสุขภาพ เพื่อนในแผนกก็สนใจหลายคน เลยคิดว่าขอเข้ามา observe เพื่อที่จะนำความรู้มาถ่ายทอดให้เพื่อน ๆ คะ เบอร์โทร 0862821772

นายประเสริฐ รักแก้ว เบอร์โทร 0837908560 สอนวิชาศิลปะ+พละศึกษา ช่วงชั้นที่ 2 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ต้องการเข้ารับการอบรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ โดยเวปเพจ อบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2551

นางอุบล พัฒนโก เบอร์โทร 0841906515 สอนวิชาภาษาไทย ช่วงชั้นที่ 3 โรงเรียนวัดควนเมา จังหวัดตรัง ขอเข้ารับการอบรมการสร้างแหล่งเรียนรู้ด้วยเวปเพจ ที่จัดอบรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 13-16 ตุลาคม 2551

สมัครอบรมด้วยคะ
นางสุนทรี สุขราษฏร์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนช่วงชั้นที่ 3,4
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์0872650211

รูปภาพของ ssspoonsak

ขณะนี้ผู้เข้าอบรมเต็มแล้ว
ไม่สามารถรับเพิ่มได้อีก

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

นายสำราญ คงเพ็ชร์
ศึกษานิเทศ สพท.นครศรีธรรมราช เขต4
โทร. 0898745214

สมัครอบรมด้วยคนคะ
นางสุกัญญา รัตนสุภา
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนรายวิชาศิลปะ ช่วงชั้นที่ 3,4
โทรศัพท์ 0856198744

นาย สมพงศ์ ดำปาน
ครูอัตราจ้าง โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สาขาวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วงชั้นที่ 4
โทรศัพท์ 085-8860987

สมัครอบรม ที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
โรงเรียนตรังรังสฤษฎ์ อ.ย่านตาขาว จ.ตรัง 92140 โทรศัพท์ 075-280229
1. นางอริยา ทองโอ สอนรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม.3
2. นางเปรมพิชญา ศรีเกตุ สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3
3. นางวิภาพร รองเดช สอนกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ช่วงชั้นที่ 3
4. นางอร-รวี จิตสิงห์ สอนกลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี ช่วงชั้นที่ 3

นายโสภณ แก้วเรืองฤทธิ์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
งานสอน
1. ช่วงชั้นที่ 3 วิชาวิทยาศาสตร์
2. ช่วงชั้นที่ 4 วิชาชีวะ
โทรศัพท์ 0863459305

สมัครอบรม
นางสาวสุกัญญา รัตนอุบล
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนช่วงชั้นที่4
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0895926245

สมัครอบรมด้วยคะ
นางอาภรณ์ นวลเลื่อน
สอนช่วงชั้นที่3-4
กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ 0895890785

ขอสมัครเข้าอบรมด้วยคะ
นางผกามาศ พรหมอินทร์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนช่วงชั้นที่3,4
กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ
โทรศัพท์ 0867420193

นางสุจิราภรณ์ เพชรศิวานนท์
โรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
งานสอน
1. ช่วงชั้นที่ 3 วิชาคอมพิวเตอร์
2. ช่วงชั้นที่ 4 วิชาการสืบค้นสารสนเทศ
โทรศัพท์ 0861205545

สมัครอบรมด้วยครับ
นายณรงค์ ชำนาญแป้น
ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
สอนช่วงชั้น 3 วิชาคณิตศาสตร์
โทรศัพท์ 081-6910942

สมัครอบรมด้วยค่ะ
นางสาวอรุณีย์ วงษ์ศรีปาน
ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์
วิชาที่สอนสุขศึกษาและพลศึกษา ระดับช่วงชั้นที่ 3-4
หมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ 089-7262065

ขอสมัครเข้ารับการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ
ชื่อ นายปรีชา มุสิกอง
ครูโรงเรียนร่อนพิบูลย์เกียรติวสุนธราภิวัฒก์ อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
สอนวิชาสุขศึกษาและพลศึกษาช่วงชั้นที่ 3
วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ช่วงชั้นที่ 3
หมายเลขโทรศัพท์ 081-9582265

ขอสมัครรับการอบรมที่จ.นครศรีธรรมราช
นายเสกสรร เระเบ็นหมุด
วิชาที่สอน ศิลปะ ม.1 - ม.6 พละศึกษา ม.1 - ม.6
โรงเรียนนุรูลอิสลามหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง
เบอร์โทร 084-3988287

ขอสมัครอบรมที่ จ.นครศรีธรรมราชค่ะ เพราะปิดเทอมจะกลับบ้านที่นครฯ
นางทิศนา เหมือนวงค์
สอนวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
โรงเรียนร่องตาทีวิทยา ต.ลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี 61160
เบอร์โทร 081-7457645

ขอสมัครเข้ารับการอบรมที่นครศรีธรรมราช
นางสาววรรณา วรรณมาศ
ครูโรงเรียนบ้านหนองเจ
สพท.นครศรีธรรมราช เขต 2
สอนวิชา วิทยาศาสตร์
โทร 0812736266

ขอสมัครเข้ารับการอบรมที่จ.นครศรีธรรมราช
นางสาววันดี โต๊ะดำ
โรงเรียนบ้านหัวหิน
สพท.ตรัง 2
ตำบลบ่อหิน
อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
92150
โทร 084-6096751

ขอสมัครเข้ารับการสร้างแหล่งเรียนรู้ในรูปแบบเว็บเพจ
ชื่อ นางสาววันดี โต๊ะดำ
ครูโรงเรียนบ้านหัวหิน สพท.ตรัง เขต 2
สอนวิชาภาษาอังกฤษชั้นป.1 - ป.6
หมายเลขโทรศัพท์ 084-6096751

ขอสมัครเข้าอบรมที่นครศรีธรรมราช
นายเฉลิมรัฐ แก้วนาเส็ง
โรงเรียนหาดปากเมง
ตำบลไม้ฝาด
อำเภอสิเกา
จังหวัดตรัง
92150
โทร 0840649363

ในการอบรมคอมพิวเตอร์ถ้าอยู่จังหวัดพัทลุงรับเข้าอบรมมั้ยคะ

นางเมตตา เรเเบ็นหมุด
สอนวิชา ภาษาอังกฤษระดับชั้น ม.1 - ม.3 และคอมพิวเตอร์ ชั้น ป.6 - ม.3
โรงเรียนบ้านหนองธง อ.ป่าบอน จ.พัทลุง 93170
เบอร์โทร 089-2934540 074-614361

รูปภาพของ ssspoonsak

รับครับผม รับทุกที่ครับ แต่มีข้อแม้ว่า เราไม่ออกค่าใช้จ่ายการเดินทางและที่พักให้นะครับ เรารับผิดชอบเฉพาะค่าอาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าตอบแทนสถานที่อบรม ค่าวิทยากร เท่านั้นครับ
สมัครได้ที่นี่เลย หรือ
สมัครโดยตรง ติดต่อ
ครูพงษ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ หรือครูเสาวนีย์ ลีละวัฒนพันธ์
กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.นครศรีธรรมราช อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร.081-9786930

-----------------------------------------------------------------------------------------
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

สมัครเข้ารับการอบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
นางฐิติรัตน์ ทองนุ่น
โรงเรียนบ้านในถุ้ง สอนระดับปฐมวัย
เบอร์โทรศัพท์ 0873834713

สมัครเข้ารับการอบรมที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ชื่อ-สกุล นางสุกัญญา พลรัฐธนาสิทธิ์
วิชาที่สอน วิทยาศาสศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านในถุ้ง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
หมายเลขโทรศัพท์ 081-0781726

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์