ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ คุณครูเดือนฉาย หนูแสนดี ง31101 วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ม. 4 ภาคเรียนที่ 1/2554

รูปภาพของ pnckruuciap

 

เว็บเกี่ยวกัีบ เทคโนโลยีสารสนเทศ 

      Jok PN

การสร้างตารางด้วยมุมมองการออกแบบ (DesignView)                           

ในการสร้างตารางอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยม
คือการสร้างตารางด้วยมุมมองการออกแบบหรือดีไซน์วิว

(Design View) โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่1 คลิกที่แท็บ สร้าง Create

ขั้นตอนที่2 เลือกปุ่มคำสั่ง Table
Design
(เป็นรูปไม้บรรทัดก35องศากับแผนภาพตาราง3*4)

ขั้นตอนที่3  กำหนดฟิลด์ข้อมูล
แล้วกดปุ่ม
Tab

ขั้นตอนที่4  เลือกชนิดข้อมูล

ขั้นตอนที่5  กำหนดอธิบายฟิลด์ ว่า รหัสสินค้า

ขั้นตอนที่6 กำหนดคุณสมบัติให้ครบคุณสมบัติของแต่ละ Field (Field Properties)Field Size ขนาดของ
ตามชนิดที่เลือกไว้
จนครบทุกฟิลด์ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่7  คลิกปุ่ม Save จาก QAT เพื่อบันทึกตาราง

ขั้นตอนที่8  กำหนดชื่อตาราง

ขั้นตอนที่9 คลิกปุ่ม OK

 

การกำหนดคุณสมบัติของฟิลด์ข้อมูล (Field Properties)

 

มีรายละเอียดทีสำคัญดังต่อไปนี้

Format  รูปแบบของข้อมูลใน Field นั้น ๆ
Input Mask
  รูปแบบที่ใช้บังคับป้อนข้อมูล เช่น
กำหนดให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลขได้ไม่เกิน
 
5ตัวเลข
Caption  ป้ายชื่อที่ติดแทนชื่อ 
Field ที่หัวคอลัมนืเมื่อแสดงข้อมูลแบบ Datasheet View
Default Value
 การกำหนดค่าเริ่มต้น
Validation Text  แสดงกรอบข้อความเมื่อข้อมูลที่ป้อนเข้าไปไม่เป็นไปตามเงื่อนไงที่กำหนดไว้ใน 
Validation
Rule
Required
 กำหนดว่าต้องป้อนข้อมูลหรือไม่
Allow Zero Length 
กำหนดว่าสามารถป้อนค่าว่าง
(
Null Value) ได้หรือไม่

    ประโยชน์ Primary Key
1. ป้องกันการป้อนข้อมูลที่ซ้ำกัน
2. ป้องกันการเว้นว่างในการป้อนข้อมูล
3. ช่วยในการจัดเรียงข้อมูล
4. เป็น Field ที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table 
สร้างคีย์ให้กับตาราง
 

คีย์หลัก (Primary Key) 

เป็นการกำหนดให้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งจะต้องไม่มีข้อมูลซ้ำกัน
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.กำหนด Primary
Key 
โดยการคลิกที่
ฟิลด์
 productID
2.คลิกปุ่มคีย์หลัก (Primary Key) เพื่อกำหนดให้ฟิลด์ productID 
เป็นคีย์หลักสำหรับการอ้างอิงค่าต่างๆ
ในตาราง

3.จะพบสัญลักษณ์รูปกุญแจบริเวณหน้าฟิลด์ productID
การใส่วันที่โดยใช้ปฏิทิน
1.เลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์
จะปรากฏไอคอนรูปปฏิทินขึ้นมา

2.คลิกที่ไอคอนปฏิทิน
3.เลือกวันที่ต้องการ

 

การสร้างรายงานด้วยตัวช่วยสร้าง
(Report
Wizard)

1.คลิกที่แท็บ สร้าง(Create)
2.คลิกไอคอนคำสั่ง ตัวช่วยสร้างรายงาน (Report Wizard)
3.คลิกเลือกตารางหรือคิวรีที่ต้องการ
4.คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม > เพื่อเลือกที่ละฟิลด์ หรือคลิกที่ปุ่ม >> เพื่อเลือกฟิลด์ทั้งหมด
5.คลิกปุ่ม ถัดไป (Next)
6.คลิกปุ่ม ถัดไป
(
Next)
7. คลิกปุ่ม ถัดไป (Next
8. คลิกปุ่ม ถัดไป (Next)
9. เลือกรูปแบบเค้าโครงและรูปแบบการวาง
คลิกปุ่ม ถัดไป
 (Next)
10. เลือกรูปแบบ คลิกปุ่ม ถัดไป (Next)
11.ตั้งชื่อรายงาน rpt_product

มัธทาย  กอบสินค้า  ม.4/3 เลขที่ 8

รูปภาพของ pnckotchaya

http://www.thaigoodview.com/node/124735

น.ส กชญาณ์ เมฆสคราญ ม4/1 เขที่ 16 ค่ะ

รูปภาพของ pncjenjira

http://www.thaigoodview.com/node/124213

รูปภาพของ pncmaythawee

สร้างตารางใหม่ด้วยมุมมองออกแบบ (Design View)
1. คลิกเลือกแทบ สร้าง(
Create)
2.คลิกเลือกไอคอน ออกแบบตาราง (
Table Design)

3. พิมพ์ชื่อฟิลด์ productID
4. คลิกเลือกชนิดข้อมูลเป็น
Text
5. พิมพ์คำอธิบายฟิลด์ว่า รหัสสินค้า
6. สร้างฟิลด์อื่นๆ ให้ครบคุณสมบัติของแต่ละ
Field (Field Properties)Field Size ขนาดของ ตามชนิดที่เลือกไว้ใน Data Type
Formatรูปแบบของข้อมูลใน Field นั้น ๆ
Input Maskรูปแบบที่ใช้บังคับป้อนข้อมูล เช่น กำหนดให้ป้อนได้เฉพาะตัวเลขได้ไม่เกิน 5ตัวเลข
Captionป้ายชื่อที่ติดแทนชื่อ Field ที่หัวคอลัมนืเมื่อแสดงข้อมูลแบบ Datasheet View
Default Valueการกำหนดค่าเริ่มต้น
Validation Textแสดงกรอบข้อความเมื่อข้อมูลที่ป้อนเข้าไปไม่เป็นไปตามเงื่อนไงที่กำหนดไว้ใน Validation Rule
Requiredกำหนดว่าต้องป้อนข้อมูลหรือไม่
Allow Zero Lengthกำหนดว่าสามารถป้อนค่าว่าง (Null Value) ได้หรือไม่ประโยชน์ Primary Key
1. ป้องกันการป้อนข้อมูลที่ซ้ำกัน
2. ป้องกันการเว้นว่างในการป้อนข้อมูล
3. ช่วยในการจัดเรียงข้อมูล
4. เป็น
Field ที่ใช้ในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง Table สร้างคีย์ให้กับตาราง
คีย์หลัก (
Primary Key) เป็นการกำหนดให้ฟิลด์ใดฟิลด์หนึ่งจะต้องไม่มีข้อมูลซ้ำกัน โดยมีขั้นตอนดังนี้
1.กำหนด
Primary Key โดยการคลิกที่ ฟิลด์ productID
2.คลิกปุ่มคีย์หลัก (
Primary Key) เพื่อกำหนดให้ฟิลด์ productID เป็นคีย์หลักสำหรับการอ้างอิงค่าต่างๆ ในตาราง
3.จะพบสัญลักษณ์รูปกุญแจบริเวณหน้าฟิลด์
productID
การใส่วันที่โดยใช้ปฏิทิน
1.เลื่อนเมาส์ไปที่ฟิลด์ จะปรากฏไอคอนรูปปฏิทินขึ้นมา
2.คลิกที่ไอคอนปฏิทิน
3.เลือกวันที่ต้องการ

การใช้ฟังก์ชัน
1.คลิกไอคอนคำสั่ง (SUM) ที่แท็บ หน้าแรก (Home)
2.ปรากฏแถวรวมที่เรคคอร์ดสุดท้ายของแผ่นข้อมูล
3.คลิกเลือกคำสั่ง ผลรวม (
SUM )
เมื่อต้องการสร้างฟอร์มใหม่ใน Access 2007 ให้คลิกแท็บ สร้าง แล้วคลิก ฟอร์ม ง่ายๆ แค่นั้น Access จะสร้างฟอร์มใหม่ตามวัตถุฐานข้อมูลที่มีอยู่ซึ่งคุณเปิดไว้แล้ว หรือที่คุณเลือกไว้ในบานหน้าต่างนำทางฟอร์มใหม่จะเปิดขึ้นในมุมมองเค้าโครง และริบบิ้นจะเสนอ เครื่องมือเค้าโครงฟอร์ม พร้อมด้วยสองแท็บคือ การจัดรูปแบบ และ จัดเรียง (เครื่องมือเค้าโครงฟอร์ม จะปรากฏขึ้นบนริบบิ้นเฉพาะเมื่อสามารถใช้เครื่องมือดังกล่าวได้เท่านั้น) คำสั่งบนแท็บเหล่านั้นจะทำให้การเปลี่ยนแปลงลักษณะที่ปรากฏของตัวควบคุมและป้ายชื่อทำได้ง่าย เคล็ดลับอยู่ที่การรู้ว่าควรจะหยุดเมื่อใด สิ่งที่ดีที่สุดคือ คุณแสดงตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงขณะที่ทำการเปลี่ยนแปลงได้ ถ้าคุณไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงใด ให้เลิกทำการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยกด CTRL+Z หรือกดปุ่มแถบเครื่องมือเข้าถึงด่วน     ประเภทของรายงาน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้
1.รายงานแบบตาราง (
Tabular Report) เป็นรายงานที่มีการจัดเรียงข้อมูลเหมือนตาราง ซึ่งจะเรียงฟิลด์จากซ้ายไปขวาของรายงาน
โดยจะแสดงข้อมูลทุกเรคคอร์ดในหนึ่งหน้ารายงาน
2.รายงานแบบหลายคอลัมน์ (
Columnar Report) เป็นรายงานที่แสดงข้อมูลซึ่งจะจัดเรียงฟิลด์จากบนลงล่าง โดยจะแสดงข้อมูลทีละ 1 เรคคอร์ด
3.รายงานแบบป้ายชื่อ (
Label Report) เป็นรายงานแบบป้ายฉลากที่เรียกว่าเลเบล สำหรับติด หน้าซองต่างๆ เช่น ป้ายติดซองจดหมาย เลเบลต่างๆ ป้ายฉลากสินค้า เป็นต้น มุมมองของรายงาน
1.มุมมองรายงาน(
Report View) เป็นมุมมองที่ใช้สำหรับการแสดงผลในรูปแบบรายงานเท่านั้น ไม่สามารถแก้ไขรายงานได้
2.มุมมองแสดงตัวอย่างก่อนพิมพ์ (
Print Preview) เป็นมุมมองที่ใช้สำหรับแสดงตัวอย่างรายงานก่อนพิมพ์ โดยมีลักษณะเหมือนกับที่เห็นบนหน้าจอ
3.มุมมองเค้าโครง (
Layout View) มีลักษณะคล้ายกับมุมมองรายงาน ในการแสดงผลข้อมูลและคล้ายกับมุมมองออกแบบตรงที่สามารถจัดรูปแบบของรายงานได้
4.มุมมองออกแบบ (
Design View) เป็นมุมมองที่ใช้ในการออกแบบและปรับแต่งรูปแบบการแสดงผลของรายงานโดยสามารถเพิ่มตัวควบคุมต่างๆ เข้ามาในรายงานได้การสร้างรายงาน
ในการสร้างรายงานเพื่อใช้สรุปข้อมูลหรือแสดงผลจะมีลักษณะคล้ายกับฟอร์ม คือ สามารถกำหนดเงื่อนไขของข้อมูลเพื่อเลือกดูเฉพาะข้อมูลที่สนใจได้ แต่จะแตกต่างกันตรงที่ฟอร์มใช้แสดงผลข้อมูลที่หน้าจอและแก้ไขข้อมูลได้ ส่วนรายงานพิมพ์ได้แต่ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้
1.การสร้างรายงานอย่างง่ายด้วยปุ่มคำสั่ง
Report
2.การสร้างรายงานเปล่า
3.การสร้างรายงานด้วยตัวช่วยสร้าง
4.การสร้างรายงานแบบเลเบล
5.การสร้างรายงานด้วยตัวเองในมุมมองออกแบบ การสร้างรายงานด้วยปุ่มคำสั่งรายงาน
Report
1.คลิกเลือกตารางหรือแบบสอบถามที่ต้องการสร้างรายงาน
2.ที่แท็บ สร้าง (
Create) คลิกไอคอนคำสั่งรายงาน (Report)3. จากนั้นจะแสดงหน้าจอรายงานขึ้นมาอัตโนมัติ
4. คลิกปุ่มบันทึก และตั้งชื่อให้กับรายงาน เช่น
rpt_product
5. คลิกปุ่มตกลง
คลิกที่แท็บ สร้าง(
Create) คลิกไอคอนคำสั่ง รายงานเปล่า (Bank Report)

1.คลิกเลือกตารางที่ต้องการแสดงโดยคลิกที่เครื่องหมาย + (บวก) ในหน้าต่างเขตข้อมูลในที่นี้เลือกตาราง tbl_product
2.จากนั้นเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดง
3.บันทึกรายงาน คลิกที่ไอคอน
4.ตั้งชื่อรายงาน rpt_product
5.คลิกปุ่ม OK
การสร้างรายงานด้วยตัวช่วยสร้าง (
Report Wizard)
1.คลิกที่แท็บ สร้าง(
Create)
2.คลิกไอคอนคำสั่ง ตัวช่วยสร้างรายงาน (
Report Wizard)
3.คลิกเลือกตารางหรือคิวรีที่ต้องการ
4.คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการ โดยคลิกที่ปุ่ม
> เพื่อเลือกที่ละฟิลด์ หรือคลิกที่ปุ่ม >> เพื่อเลือกฟิลด์ทั้งหมด
5.คลิกปุ่ม ถัดไป (
Next)
6.คลิกปุ่ม ถัดไป (
Next)
7. คลิกปุ่ม ถัดไป (
Next
8. คลิกปุ่ม ถัดไป (
Next)
9. เลือกรูปแบบเค้าโครงและรูปแบบการวาง คลิกปุ่ม ถัดไป (
Next)
10. เลือกรูปแบบ คลิกปุ่ม ถัดไป (
Next)
11.ตั้งชื่อรายงาน
rpt_product
การสร้างรายงานแบบลาเบล (
Label Wizard)
เลือกตารางหรือคิวรีที่ต้องการสร้างเป็นลาเบล
1.คลิกที่แท็บ สร้าง (
Create)
2.คลิกไอคอนคำสั่ง ป้ายชื่อ (
label)
3.กำหนดขนาดและชนิดของเลเบล
4.กำหนดรูปแบบของข้อความที่จะแสดงในเลเบล
5.คลิกเลือกฟิลด์ที่ต้องการแสดง
6.เลือกรูปแบบการแสดง
7.ตั้งชื่อรายงาน8.คลิกปุ่ม เสร็จสิ้น Finish   น.ส.   เมธาวี   สุทธิ   เลขที่17  ม .4/1

รูปภาพของ pnctanyatornthongklam

การสร้างตารางด้วย
มุมมองการออกแบบ
(Design
View)

 

ในการสร้างตารางอีกรูปแบบหนึ่งที่นิยม
คือการสร้างตารางด้วยมุมมองการออกแบบหรือดีไซน์วิว

(Design View) โดยมีขั้นตอนต่อไปนี้

 

ขั้นตอนที่1 คลิกที่แท็บ สร้าง Create

ขั้นตอนที่2 เลือกปุ่มคำสั่ง Table
Design
(เป็นรูปไม้บรรทัดก35องศากับแผนภาพตาราง3*4)

ขั้นตอนที่3  กำหนดฟิลด์ข้อมูล
แล้วกดปุ่ม
Tab

ขั้นตอนที่4  เลือกชนิดข้อมูล

ขั้นตอนที่5  กำหนดอธิบายฟิลด์ ว่า รหัสสินค้า

ขั้นตอนที่6 กำหนดคุณสมบัติให้ครบคุณสมบัติของแต่ละ Field (Field Properties)Field Size ขนาดของ
ตามชนิดที่เลือกไว้
จนครบทุกฟิลด์ที่คุณต้องการ

ขั้นตอนที่7  คลิกปุ่ม Save จาก QAT เพื่อบันทึกตาราง

ขั้นตอนที่8  กำหนดชื่อตาราง

ขั้นตอนที่9 คล