สรุปโอวาทวันไหว้ครู

รูปภาพของ nwkuraiwan

ให้นักเรียนแจ้ง node ไว้ในช่องแสดงความคิดเห็น

รูปภาพของ nwk26042

สรุปโอวาทวันไหว้ครู จากผู้อำนวยการ

   วันไหว้ครู เป็นวันที่นักเรียนต้องรำลึกถึงคุณครู-บาอาจารย์ที่เคยสั่งสอนเรามาตั้งแต่เล็กจนโต และกตัญญูรู้คุณอาจารย์ที่สอนอยู่เสมอ.. รักโรงเรียนให้เหมือนบ้าน รักครูอาจารย์เหมือนพ่อแม่ที่สอง รักเพื่อนร่วมโรงเรียนเหมือนญาติพี่น้อง รักการเรียนรักครูอาจารย์ต้องถวายชีวี และสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนจงตั้งใจเรียนและสมหวังทุกประการ

น.ส.จิราพัชร  นุชชมภู ม.5/3 เลขที่ 20

รูปภาพของ nwk25845

สรุปโอวาทวันไหว้ครูจากผู้อำนวยการ วันพฤหัสบดีที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมาเป็นวันไหว้ครู ซึ่ง ผอ. ก็ได้กล่าวคำโอวาทว่า ให้นักเรียนรู้ถึงพระคุณครูที่สอนเรามาตั้งแต่ชั้นอนุบาล ชั้นประถม จนถึงชั้นมัธยมว่าให้เรารู้จักกตัญญูรู้คุณท่าน และรักท่านให้เปรียบเสมือนพ่อแม่คนที่ 2 รักโรงเรียนให้เหมือนบ้าน รักครู รักเพื่อนร่วมโรงเรียนเหมือนญาติพี่น้อง รักการเรียนรักครูอาจารย์ต้องถวายชีวี และสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนจงตั้งใจเรียนให้สมกับเด็กโรงเรียนนครนายกวิทยาคมและสมหวังทุกประการ

น.ส.ชฎาพร เรืองศรี  ม.5/3 เลขที่ 9

http://www.thaigoodview.com/node/101126

รูปภาพของ nwk27061

สรุป โอวาทวันไหว้ครู จากผู้อำนวยการ

                ตั้งแต่เล็กจนโต เรามีครูบาอาจารย์คอยสั่งสอน อบรม ชี้แนะแนวทาง เราควรรำลึกถึง อาจารย์ซึ่งเปรียบเสมือน พ่อแม่ คนที่2 ซึ่งเราควรกตัญญูรู้คุณต่อท่าน เมื่อเรามีอนาคตที่ดีแล้ว เราก็ควรจะกลับมาหาท่านบ้าง จากนี้ก็ขอให้นักเรียนทุกคนเรียนหนังสือเก่งๆ มีหน้าที่การงานที่ดีในอนาคต...

น.ส. พัชมณฑ์ อัครเมธาวงศ์ ม.5/3 เลขที่ 35

รูปภาพของ nwk25908

http://www.thaigoodview.com/node/101124

รูปภาพของ nwk25813

http://www.thaigoodview.com/node/101116

http://www.thaigoodview.com/node/101115

http://www.thaigoodview.com/node/100367

 

วันไหว้ครูคือวันที่เราควรจะนึกถึงบุญคุณของครูที่สอนเรามาตั้งแต่อนุบาล

ท่านสอนเราให้เป็นคนดีของสังคมเราควรจะรักษาความดีนี้ไว้ให้เหมือนเกลือรักาความเค็ม

เราจึงควรรักโรงเรียนให้เหมือนบ้านหลังหนึ่งของเรา

รักและเคารพครูเหมือนพ่อแม่คนที่2

รักในการเรียนเหมือนชีวิต

และสุดท้ายจึงควรรักเพื่อนๆเหมือนรักญาติของเรา

 

นาย ศุภกรานต์  ทัพภะเวส เลขที่ 30

รูปภาพของ nwk26310

โอวาทวันไหว้ครู

ผ.อ.ให้โอวาทในวันไหว้ครู

วันพฤหัสบดีถือเป็นวันไหว้ครูที่ทุก
ร.รจะจัดพิธีไหว้ครูกันวันไหว้ครูเป็นวันที่จัดขึ้นไม่ใช่แค่ให้เราไหว้ครู
แต่ให้เรารำลึกถึงพระคุณครูที่ท่านได้สั่งสอนเรามาตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึง
ชั้นปัจจุบันครูคนไหนที่สอนเราเขียนหนังสืออ่านหนังสือเป็นซึ่งพวกเรามองไม่
เห็นบุญคุณท่าน 

ดั้งนั้นผ.อจึงให้น.รนักสมาธินึกถึงบุญคุณครูและได้ให้พรว่าขอให้น.รเรียนดีๆเป็นที่รักของคุณครูทุกท่าน

 

ข้อคิดที่ได้จากงานวันไหว้ครู

     เราได้รู้ถึงความรัก
ความห่วงใยที่ครูมีให้เราบางคนได้รับความรักเหมือนเป็นลูกของท่าน
ดังนั้นครูถือเป็นคนสำคัญในชีวิตเราเหมือนกัน

รูปภาพของ nwk25919

http://www.thaigoodview.com/node/101110

รูปภาพของ kheng 26160

สรุปโอวาทวันไหว้ครู   

    วันพฤหัสบดีถือวันไหว้ครูซึ่งทุกโรงเรียนจะต้องมีพิธีไหว้คูรกันการไหว้เป็นการสอนให้เรานึกถึงพระคุณของครูที่สอนเรามาตั้งแต่ตอนที่เราอยู่อนุบาลจนถึงปัจจุบันว่ามีพระคุณกับเราแค่ไหนและผู้อำนวยการโรงเรียนให้นักเรียนนั่งสมาธิเพื่อเพื่อระลึกถึงคุณครูที่สอนเรามาตั้งแต่เด็กและพอนั่งสมาธิเสร็จผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ให้โอวาทสองข้อคือ ให้นักเรียนทุกคนรักษาความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม และ ผู้อำนวยการโรงเรียนก็ได้ให้โอวาทอีกข้อหนึ่งคือ รักโรงเรียนให้เหมือนบ้าน รักครูอาจารย์เหมือนพ่อแม่ที่สอง รักเพื่อนร่วมโรงเรียนเหมือนญาติพี่น้อง รักการเรียนรักครูอาจารย์ต้องถวายชีวี และสุดท้ายนี้ขอให้นักเรียนจงตั้งใจเรียนให้สมกับเด็กโรงเรียนนครนายกวิทยาคมและสมหวังทุกประการ

วันไหว้ครูเป็นวันที่เราจะแสดงความดี ความกตัญญูกตเวที ต่อ ครูบาอาจารย์ทุกท่าน อยากให้ทุกคนสำนึกบุญคุณ
ของคุณครูทุกท่านและจงรักษา ความดีดุจเกลือรักษาความเค็ม ถ้าเราตั้งใจทำอไรสักอย่างให้ประสบผลสำเร็จเรา
ควรจะมีความตั้งใจที่จะทำงานนั้นให้เสร็จลุล่วง โรงเรียนเราสอนให้นักเรียนเป็นคนดี คนเก่ง คนกล้า และ
สอนให้เป็นผู้นำสังคม และขอให้ทุกคนมีความรักในหัวใจ คือ
1.รักโรงเรียน เหมือนรักบ้านของตน
2.รักครู อาจารย์ เหมือนรัก พ่อแม่คนที่2
3.รักเพื่อน ให้เหมือนรักญาติพี่น้อง
4.รักการเรียน รักครู อาจารย์ ต้องถวายชีวี

ข้อคิดที่ได้จากการฟัง คือ  ทำให้เรานึกถึงครูที่สอนเราให้เขียนให้อ่านเป็น สอนให้เราเป็นคนดี สอนให้เรามีความกตัญญูซึ่งครูก็เปรียบเหมือนพ่อและแม่คนที่2ของเรา

รูปภาพของ nwk26316

โอวาทผู้อำนวยการในวันไหว้ครู

      ผอ.ให้นั่งสมาธิเพื่อระลึกถึงครูที่สอนเรามาและกล่าวว่าเมื่อเราปฏิญาณแล้ว เราต้องทำให้ได้ ครูทุกคนสั่งสอนแต่สิ่งที่ดี ขอให้พวกเราเป็นคนกตัญญูรักษาความดีไว้"พึ่งรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม"และกล่าวต่อไปว่า รักโรงเรียน  ให้เหมือนรักบ้าน   รักครูอาจารย์  เหมือนพ่อแม่ที่สอง  รักเพื่อนร่วมโรงเรียน  เหมือนญาติพี่น้อง  รักการเรียนรักครูอาจารย์  ต้องถวายชีวี  แล้วผอ.ให้คำอวยพรแก่นักเรียน ขอให้นักเรียนจงตั้งใจเรียน ให้สมกับเด็กโรงเรียน น.ว.ค. สมหวังในทุกประการ 

ข้อคิดจากการฟังทำให้เรารู้จักคุณค่าของคำว่า ครู และความสำคัญในวันไหว้ครูและทำให้เรารู้ว่าคนที่สอนเราให้เป็นคนดีรองจากผู้ปกครองเราแล้วยังมีครูอาจารย์ที่สอนเราอีกเราเขียน อ่าน คิดเป็นได้ทุกวันนี้ก็เพราะคุณครู

การไหว้ครูเป็นการสอนให้เรานึกถึงพระคุณของครูที่สอนเรามตั้งแต่อนุบาลจนถึงปัจจุบันว่ามีพระคุณต่อเราแค่ไหน ครูทุกคนสั่งสอนให้เราเป็นคนดี สอนแต่สิ่งที่ดี ขอให้พวกเราเป็นคนกตัญญูรักษาความดีไว้ พึงรักษาความดี ดุจเกลือรักษาความเค็ม

โรงเรียนสอนให้เป็นคนเก่ง คนกล้า

1.รักโรงเรียนให้เหมือนรักบ้าน

2.รักครูอาจารย์เหมือนพ่อแม่ที่สอง

3.รักเพื่อนร่วมโรงเรียนหมือนญาติพี่น้อง

4.รักเรียน รักครูอาจารย์ต้องถวายชีวี

  ข้อคิดที่ได้จากการฟัง

ทำให้เรารู้ว่าคนที่สอนเราให้เป็นคนดีนอกจากพ่อแม่แล้วก็ยังคุณครูที่สอนให้เราเป็นคนดี สอนให้รู้จักการเขียน การอ่าน ที่เรามีทุกวันนี้ไดก็เพราะคุณครู

รูปภาพของ nwk26259

http://www.thaigoodview.com/node/101006/

รูปภาพของ nwk25826

http://www.thaigoodview.com/node/100849

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 90 คน กำลังออนไลน์