โครงงานเรื่องขนมไทยในวรรณคดี

รูปภาพของ Boonkaew

    1. ชื่อบล๊อก

      2. เกี่ยวกับโครงงาน  (ก)
      3. กิตติกรรมประกาศ (ข)
      4. บทคัดย่อ (ค)
      5. บทที่ 1  บทนำ
      6. บทที่ 2  เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง (ให้สืบค้นจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
      7. บทที่ 3  วิธีการจัดทำโครงงาน  
      8. บทที่ 4  ผลการศึกษา
      9. บทที่ 5  สรุปผล และข้อเสนอแนะ
     10.บรรณานุกรม
     11 ภาคผนวก 
     12.ข้อมูลผู้จัดทำ (รูปภาพ, ชื่อ-นาสกุล, อายุ, ที่อยู่, เบอรโทรศัพท์
                                                           โครงงานคอมพิวเตอร์
                                                 เรื่อง ขนมของไทย 
                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                 
                                                         จัดทำโดย
                                       1.  นาย  บุญแก้ว   แก้ววงศ์ศรี   เลขที่  16
                                       2.  นาย  ภวัฒน์    จันทราช      เลขที่  10
                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                                               รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
                                                  ปีการศึกษา  1/2554
                                        โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภื"
                                     สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขตที่ 5
                             
                                                        เกี่ยวกับโครงงาน
                                                      โครงงานคอมพิวเตอร์
                                                       เรื่อง  ขนมของไทย
                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
                                                           ผู้จัดทำโดย 
                                          1.นาย บุญแก้ว   แก้ววงศ์ศรี เลขที่ 16
                                          2. นาย ภวัฒน์   จันทราช เลขที่ 10
                            ครูที่ปรึกษา 1. ครู นันทา   ตุ้มทอง    ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
                                           2. ครู วราภรณ์  ชนะกูล   ตำแหน่ง  ชำนาญการ
                                      สถานศึกษา โรงเรียนสิงหพพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
                                          สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขตที่ 5
                                                          ปีการศึกษา 1/2554
                         ข
                         กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้สำเร็จขึ้นได้ด้วย...................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ท้ายสุดนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการ..............
...............ของผู้สนใจต่อไป
คณะผู้จัดทำ
                  ค
                  บทคัดย่อ
การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
(1) สร้าง.............................................................
(2) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง................................
(3) ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่า..................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
                                           สารบัญ
                  
เรื่อง หน้า
เกี่ยวกับโครงงาน   ก
กิตติกรรมประกาศ   ข
บทคัดย่อ   ค
บทที่ 1   บทนำ
- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 2<