โครงงานเรื่องขนมไทยในวรรณคดี

รูปภาพของ Boonkaew

    1. ชื่อบล๊อก

      2. เกี่ยวกับโครงงาน  (ก)
      3. กิตติกรรมประกาศ (ข)
      4. บทคัดย่อ (ค)
      5. บทที่ 1  บทนำ
      6. บทที่ 2  เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง (ให้สืบค้นจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)
      7. บทที่ 3  วิธีการจัดทำโครงงาน  
      8. บทที่ 4  ผลการศึกษา
      9. บทที่ 5  สรุปผล และข้อเสนอแนะ
     10.บรรณานุกรม
     11 ภาคผนวก 
     12.ข้อมูลผู้จัดทำ (รูปภาพ, ชื่อ-นาสกุล, อายุ, ที่อยู่, เบอรโทรศัพท์
                                                           โครงงานคอมพิวเตอร์
                                                 เรื่อง ขนมของไทย 
                                          กลุ่มสาระการเรียนรู้     การงานอาชีพและเทคโนโลยี                                                 
                                                         จัดทำโดย
                                       1.  นาย  บุญแก้ว   แก้ววงศ์ศรี   เลขที่  16
                                       2.  นาย  ภวัฒน์    จันทราช      เลขที่  10
                                                      ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
                                               รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์
                                                  ปีการศึกษา  1/2554
                                        โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภื"
                                     สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขตที่ 5
                             
                                                        เกี่ยวกับโครงงาน
                                                      โครงงานคอมพิวเตอร์
                                                       เรื่อง  ขนมของไทย
                                        กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานและเทคโนโลยี
                                                           ผู้จัดทำโดย 
                                          1.นาย บุญแก้ว   แก้ววงศ์ศรี เลขที่ 16
                                          2. นาย ภวัฒน์   จันทราช เลขที่ 10
                            ครูที่ปรึกษา 1. ครู นันทา   ตุ้มทอง    ตำแหน่ง ครู ชำนาญการ
                                           2. ครู วราภรณ์  ชนะกูล   ตำแหน่ง  ชำนาญการ
                                      สถานศึกษา โรงเรียนสิงหพพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
                                          สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขตที่ 5
                                                          ปีการศึกษา 1/2554
                         ข
                         กิตติกรรมประกาศ 
โครงงานนี้สำเร็จขึ้นได้ด้วย...................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
ท้ายสุดนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการ..............
...............ของผู้สนใจต่อไป
คณะผู้จัดทำ
                  ค
                  บทคัดย่อ
การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
(1) สร้าง.............................................................
(2) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง................................
(3) ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่า..................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
                                           สารบัญ
                  
เรื่อง หน้า
เกี่ยวกับโครงงาน   ก
กิตติกรรมประกาศ   ข
บทคัดย่อ   ค
บทที่ 1   บทนำ
- ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
- วัตถุประสงค์
- ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า
บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง 
บทที่ 3   วิธีการจัดทำโครงงาน
-  วัสดุและอุปกรณ์ 
-  วิธีการจัดทำโครงงาน
บทที่ 4   ผลการศึกษา
บทที่ 5   สรุปผล และข้อเสนอแนะ
-  สรุปผลการศึกษา
-  ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน
-  ข้อเสนอแนะ
บรรณานุกรม
ภาคผนวก
ข้อมูลผู้จัดทำ
                                                         บทที่ 1
บทนำ
ที่มาและความสำคัญของโครงงาน
…...........................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
     วัตถุประสงค์
1. สร้าง..........................................
        2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง..............................................
        3. ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์
ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
                                                      บทที่ 2
เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง
ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มของข้าพเจ้าได้ ………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
เอกสารที่เกี่ยวข้อง
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
โครงงานที่เกี่ยวข้อง
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................
                                                      บทที่ 3
วิธีการจัดทำโครงงาน
วัสดุและอุปกรณ์
วัสดุและอุปการณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงงานได้แก่
1. ............................................................................
2. ...........................................................................
3. ...........................................................................
4. ...........................................................................
5. ...........................................................................
วิธีการจัดทำโครงงาน
1. .....................................................................................................................................
2. .....................................................................................................................................
3. .....................................................................................................................................
4. .....................................................................................................................................
5. .....................................................................................................................................
6. .....................................................................................................................................
7. .....................................................................................................................................
8. .....................................................................................................................................
9. .....................................................................................................................................
10. .....................................................................................................................................
...............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
                                                       บทที่ 4
                   ผลการศึกษา
จากการศึกษาการสร้าง……………………………………… ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้ 
ผู้จัดทำได้...............................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
บทที่ 5
สรุปผลและข้อเสนอแนะ
สรุปผลการศึกษา
จากการจัดทำโครงงานพบว่า.................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
ข้อเสนอแนะ
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 112 คน กำลังออนไลน์