ความรู้สำหรับเด็ก ป.4

 

 

ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นายอัมพร หว่านทอง
ผลงานวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน บ้านหว้า ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน ตามหลักสูตรกำหนดให้เรียนเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากสำหรับนักเรียน และมีปัญหาในการเรียนรู้ ผู้สอนจำเป็นต้องนำสื่อต่าง ๆ มาช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และมีความสนุกสนานในการเรียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำทักษะเรื่องเศษส่วน ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหว้า อำเภอห้วยทับทัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.46 ถึง 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.88 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน จำนวน 1 ชุด ใช้เวลาในการทดลอง 8 ครั้ง ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ส่วนเวลาเรียนครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 7 ครั้งละ 2 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.72/ 81.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี เท่ากับ 69.11 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.11 นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบภาพการ์ตูนสีมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยสรุป บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิผล สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะการคิดคำนวณเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับครูที่จะนำมาใช้เป็นสื่อในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนเรื่องเศษส่วนและเรื่องอื่น ๆ ได้

ความรู้ที่ดีมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 38 คน กำลังออนไลน์