ความรู้สำหรับเด็ก ป.4

 

 

ชื่อเรื่อง การสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระ
การเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้วิจัย นายอัมพร หว่านทอง
ผลงานวิชาการ ชำนาญการพิเศษ
โรงเรียน บ้านหว้า ปีการศึกษา 2551

บทคัดย่อ

การเรียนรู้เรื่อง เศษส่วน ตามหลักสูตรกำหนดให้เรียนเริ่มตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เป็นเนื้อหาที่เข้าใจยากสำหรับนักเรียน และมีปัญหาในการเรียนรู้ ผู้สอนจำเป็นต้องนำสื่อต่าง ๆ มาช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ และมีความสนุกสนานในการเรียน ซึ่งจะทำให้เกิดการเรียนรู้ได้ดียิ่งขึ้น สามารถนำทักษะเรื่องเศษส่วน ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ ผู้วิจัยได้สร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูปกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วน โดยมีความมุ่งหมายเพื่อสร้างบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูปประกอบการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ คือนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านหว้า อำเภอห้วยทับทัน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษ เขต 2 ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2551 จำนวน 19 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ คือ บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน จำนวน 6 เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีค่าความยากง่ายระหว่าง 0.46 ถึง 0.75 มีค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.37 ถึง 0.88 และมีความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง เศษส่วน จำนวน 1 ชุด ใช้เวลาในการทดลอง 8 ครั้ง ครั้งแรกและครั้งสุดท้ายใช้เวลาครั้งละ 1 ชั่วโมง ส่วนเวลาเรียนครั้งที่ 2 ถึงครั้งที่ 7 ครั้งละ 2 ชั่วโมง สถิติที่ใช้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ประสิทธิภาพ E1/E2 ดัชนีประสิทธิผล และทดสอบสมมติฐานด้วย t-test (Dependent Samples)
ผลการวิจัยพบว่า บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วน มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.72/ 81.58 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้ และดัชนีประสิทธิผลของการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี เท่ากับ 69.11 หมายความว่า ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้น ร้อยละ 69.11 นักเรียนที่เรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป ประกอบภาพการ์ตูนสีมีคะแนนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก
โดยสรุป บทเรียนสำเร็จรูปประกอบภาพการ์ตูนสี กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง เศษส่วน ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิผล สามารถช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางด้านทักษะการคิดคำนวณเพิ่มขึ้น เหมาะสำหรับครูที่จะนำมาใช้เป็นสื่อในการแก้ปัญหาการเรียนการสอนเรื่องเศษส่วนและเรื่องอื่น ๆ ได้

ความรู้ที่ดีมาก

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 423 คน กำลังออนไลน์