จัดระเบียบการศึกษาใหม่ นำประเทศไทยสู่อาเซียน

รูปภาพของ puangpet

จัดระเบียบการศึกษาใหม่ นำประเทศไทยสู่อาเซียน
วันศุกร์ ที่ 10 มิถุนายน 2554 เวลา 0:00 น.

 โลกในปัจจุบันถือเป็นโลกยุค “ไร้พรมแดน” ที่เจริญก้าวหน้าไปด้วยวิทยาการสมัยใหม่ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อชีวิตความเป็นอยู่ของพลโลกจนเรียกได้ว่าเป็นเสมือนอีกปัจจัยหนึ่งในการดำรงชีวิตและในขณะเดียวกันโลกในยุคนี้ยังเป็นโลกของการช่วงชิงความได้เปรียบซึ่งกันและกันในรูปลักษณะของ “มือใครยาวสาวได้สาวเอา” โดยเฉพาะการแย่งชิงทรัพยากรต่าง ๆ บนโลกที่มีอยู่อย่างจำกัดจนไม่คำนึงถึงระบบคุณธรรมและจริยธรรม ดังนั้นผู้ที่จะอยู่รอดในสังคมแห่งโลก “ยุคไซเบอร์” นี้ได้จะต้องเป็นคนที่มีคุณภาพ  เพราะคนที่มีคุณภาพนั้นจะเป็นทั้งคนดีและมีสติปัญญาในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้อย่างลึกซึ้งรอบด้าน
   
และที่สำคัญการที่จะสร้างคนให้มีคุณภาพอย่างถาวรนั้นจะต้องอาศัย “การศึกษา” เป็นเครื่องมือสำคัญ โดยเฉพาะการศึกษาที่ให้ทั้งเนื้อหาสาระที่เป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกยุคใหม่ อย่างไรก็ตามนับเป็นเรื่องน่าเสียดายที่ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษแรก  แทนที่จะใช้เป็นกุญแจสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติแต่ในทางปฏิบัติกลับกลายเป็นหนังคนละม้วนเพราะไปมุ่งเน้นในเรื่องการปรับโครงสร้างของการบริหารงานเป็นส่วนใหญ่จนทำให้ไม่สามารถใช้เป็นกลไกในการสร้างเยาวชนได้เท่าที่ควรทั้ง ๆที่ถือเป็นหัวใจที่สำคัญของการพัฒนาคนไทย 
   
ดังนั้นปฏิรูปการศึกษาในรอบสองที่กระทรวงศึกษาธิการกำลังดำเนินการอยู่นี้จึงนับเป็นมิติใหม่ที่คนไทยทุกคนไม่เพียงแต่จะกำลังจับตาดูอย่างใกล้ชิดเท่านั้นแต่ยังเฝ้าตั้งหน้าตั้งตารอผลในทางปฏิบัติว่าจะเป็นอย่างที่คาดหวังหรือไม่ และยิ่งการที่ประเทศไทยซึ่งถือเป็นหนึ่งในกลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน จากจำนวนทั้งหมด 10 ประเทศคือไทย สิงคโปร์ อินโดนีเซีย ลาว พม่า  มาเลเซีย เวียดนาม บรูไน ฟิลิปปินส์และกัมพูชา ได้ตัดสินใจประกาศ “ปฏิญญาสากล” ต่อชาวโลกว่าจะพัฒนาพลเมืองให้เป็น “ประชาคมอาเซียน” ในปี พ.ศ. 2558 โดยมีข้อตกลงร่วมกันคือ สร้างความร่วมมือซึ่งกันและกันในด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการบริหาร  ตลอดจนในด้านสันติภาพ ความมั่นคงในส่วนภูมิภาค  ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจพัฒนาการทางวัฒนธรรม  พัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของประชาคมอาเซียน รวมทั้งการที่จะให้ความช่วยเหลือกันในรูปแบบของการฝึกอบรม การวิจัยและการส่งเสริมการศึกษา และที่เหนืออื่นใดยังเสริมสร้างในเรื่องประสิทธิภาพของการเกษตรและอุตสาหกรรม ขยายการค้า ปรับปรุงการขนส่ง คมนาคม และสุดท้ายคือการเสริมสร้างความร่วมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองค์การ
   
จะว่าไปแล้วการที่ประเทศไทยกล้าหาญประกาศ “ปฏิญญาอาเซียน” อย่างมั่นใจให้ชาวโลกได้ยินกันทั่วในทำนองว่าจะสร้างพลเมืองให้เป็นประชาคมอาเซียน   โดยเฉพาะในขณะที่ประเทศชาติกำลังจมปลักอยู่กับปัญหาวิกฤติทางด้านการเมืองมาเกือบ 5 ปี แม้จะถือเป็นเรื่องที่จำเป็นก็ตาม ขณะเดียวกันก็ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายคนไทยทุกคนว่าจะสามารถช่วยกันหาทางปลดล็อกความขัดแย้งที่ยืดเยื้อกันมาอย่างยาวนานนี้แล้ว  ยังจะต้องร่วมแรงร่วมใจกันผลักดันประเทศไทยให้สามารถก้าวผ่านไปสู่แสงทองแห่งความสดใสโดยมีผลประโยชน์ร่วมกันของคนในชาติเป็นเดิมพันได้อย่างไร
   
และที่เหนืออื่นใดยังเป็นการสะท้อนให้คนทั้งโลกได้เห็นประจักษ์ว่าแม้ประเทศจะกำลังตกอยู่ใน “หลุมดำ” ของคลื่น “สึนามิ” ทางด้านการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศก็ตาม แต่คนไทยก็ยังมีสติปัญญาพอที่จะแยกแยะออกว่าอะไรคือผลประโยชน์ส่วนรวมและส่วนตัว พร้อมทั้งรวมพลังกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่แสงสว่าง  และถ้าจะให้ดียิ่งขึ้นจะต้องก้าวไปยืนเป็นแถวหน้าของการเป็นประเทศผู้นำในกลุ่มอาเซียนให้ได้   เพราะการเป็นประเทศผู้นำอาเซียนนี้จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลตามมาคือนอกจากจะถือเป็นศักดิ์ศรีของประเทศแล้วยังส่งผลดีต่อด้านอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงอำนาจในการต่อรองกับประเทศทั้งหลายทั่วโลก อย่างไรก็ตามการที่ประเทศไทยจะสามารถก้าวขึ้นไปยืนเป็นแถวหน้าบนเวทีอาเซียนได้ ทั้ง ๆ ที่ตัวเองยังตกอยู่ในสภาพที่ล้มลุกคลุกคลานอยู่เช่นนี้ก็คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ง่าย  แต่ทั้งนี้จะต้องอาศัยความร่วมแรงร่วมใจกันของทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนไทยทุกคน ตลอดจนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง จะต้องทำงานสอดประสานกันอย่างใกล้ชิดและจริงจัง
   
โดยเฉพาะกระทรวงศึกษาธิการจะต้องเป็นเสาหลักในการขับเคลื่อนคือนอกจากจะต้องมีการตื่นตัวแล้ว ยังจะต้องมีแผนและขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน และที่เหนืออื่นใดจะต้องมีจัด “ระเบียบการศึกษา” กันใหม่อย่างเร่งด่วน  โดยมีเป้าหมายสำคัญอยู่ที่การสร้างคนที่มีคุณภาพให้เกิดผลเป็นรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นในเรื่อง การคืนครูให้นักเรียน, การจัดให้ครูสอนตามวิชาเอก, ท่องสูตรคูณ–ท่องอาขยาน, คัด–เขียนไทย, คืนไม้เรียว, เรียนวิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม, เรียนวิชาภาษาอังกฤษ-จีนอย่างเข้ม, สอนเด็กให้เป็นนักคิด วิเคราะห์และสังเคราะห์อย่างมีเหตุผล, สอนให้เด็กได้รู้อย่างลึกซึ้งถึงที่มาที่ไป รวมทั้งด้านขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน  ตลอดจนเข้าใจบทบาทของประเทศไทยว่าจะเกี่ยวข้องกับอาเซียน ทั้งในปัจจุบันและอนาคต, การเตรียมคนไว้สำหรับสังคมโลกยุคใหม่ และนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิต ที่สำคัญจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนการสอนในวิชาภาษาไทยสำหรับเด็กในระดับประถมจากปัจจุบันที่สอนอ่านเป็นคำ ๆ  มาเป็นการสอนให้เด็กอ่านแบบสะกดคำ พร้อมทั้งให้เด็กได้เรียนรู้ถึงสระ พยัญชนะ และวรรณยุกต์ การแจกรูป แจกคำ ประสมรูป ประสมคำ ฯลฯ เพราะสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการอ่านออกเขียนได้อย่างถาวร   นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยทุกแห่งจะต้องสร้าง “บล็อกต้นแบบ” ของการผลิตคนในแต่ละสาขาวิชาชีพที่ได้มาตรฐานเพื่อนำไปใช้เป็นเบ้าหล่อหลอมให้เด็กไทยมีคุณสมบัติตามที่ต้องการ
   
อย่างไรก็ตามการ “จัดระเบียบการศึกษา” จะบรรลุผลมากน้อยเพียงใดนั้น นอกจากจะขึ้นอยู่กับการรวมพลังกันของทุกภาคชนแล้วในซีกการเมืองจะต้องคัดสรรบุคลากรที่จะเข้ามานั่งเป็น “เจ้ากระทรวงคุณครู” อย่างพิถีพิถันคือจะต้องมีทั้งความรู้ มีวิสัยทัศน์ มีความมุ่งมั่น และมีความเสียสละอย่างแท้จริงที่จะทำงานด้านการศึกษา  ที่สำคัญจะต้องไม่แก้ปัญหาการศึกษาแบบการเมือง ซึ่งหากสามารถกระทำได้ตามนี้ก็เชื่อมั่นได้ว่าเส้นทางในการสร้างคนเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่มั่นคงนั้นก็คงจะไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยาก และที่เหนืออื่นใดเมื่อการ “จัดระเบียบการศึกษา” ควบคู่ไปกับการ “ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง” ประสบผลก็จะทำให้เกิดกระแสผลักดันให้ประเทศไทยก้าวขึ้นเป็นผู้นำกลุ่มประเทศอาเซียน....ตามมาเองโดยธรรมชาติ.

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.dailynews.co.th/newstartpage/index.cfm?page=content&categoryId=42&contentID=144062

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 36 คน กำลังออนไลน์