ส่งงานใบงานที่ 4.1

รูปภาพของ swk37897

ใบงานที่ 4.1

วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ปัญญาโส     
เลขที่
32    ม.5.14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - -

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่
4.1 และเขียนตอบลงในใบงาน

1.            
วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน
อะไรบ้าง จงอธิบายรายละเอียดของแต่ละ ขั้นตอน มาพอสังเขป

ตอบ มี 5  ขั้นตอน ดังนี้

1.            
การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทำ
ซึ่งจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

2.            
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งเรียนรู้
ซึ่งจะรวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้วย จะช่วยให้เราได้แนวคิดมากขึ้น

3.            
จัดทำข้อเสนอโครงงาน
จ้ะองกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
และควรขอคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษา

4.            
การลงมือทำโครงงาน
ซึ่งจะต้องเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาแล้ว และต้องลงมือพัฒนาตามแผนที่วางไว้

5.            
การเขียนรายงาน
ทำเมื่อโครงงานมีข้อมูลเพียงพอ และทำการวิเคราะห์ผล
และสรุปผลเป็นขั้นตอนรวมถึงรายละเอียดต่างๆ และคู่มือการใช้

 


2.              
ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงงานโดยทั่วไป
มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบายแต่ละขั้นตอน
       มาพอสังเขป

ตอบ
 มี 5 ขั้นตอน คือ

1.            
ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

2.            
วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อกำหนดขอบเขต
และลักษณะของโครงงานที่จะพัฒนา

3.            
ออกแบบการพัฒนา
มีการกำหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์และตัวแปรภาษา

4.            
ทำการพัฒนาโครงงานขั้นต้น
เพื่อความเป็นไปได้เบื้องต้น

5.            
จัดทำและเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์