ส่งงานใบงานที่ 4.1

รูปภาพของ swk37897

ใบงานที่ 4.1

วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

นางสาว พิมพ์พิสุทธิ์ ปัญญาโส     
เลขที่
32    ม.5.14

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
-- - - -

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่
4.1 และเขียนตอบลงในใบงาน

1.            
วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน
อะไรบ้าง จงอธิบายรายละเอียดของแต่ละ ขั้นตอน มาพอสังเขป

ตอบ มี 5  ขั้นตอน ดังนี้

1.            
การคัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจจะทำ
ซึ่งจะได้มาจากปัญหา คำถาม หรือความสนใจในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์

2.            
การศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งเรียนรู้
ซึ่งจะรวมถึงการขอคำปรึกษาจากผู้ที่มีความรู้ด้วย จะช่วยให้เราได้แนวคิดมากขึ้น

3.            
จัดทำข้อเสนอโครงงาน
จ้ะองกำหนดกรอบแนวคิดและวางแผนการพัฒนาล่วงหน้าเพื่อความเป็นไปได้ของการทำโครงงาน
และควรขอคำปรึกษาจากครูที่ปรึกษา

4.            
การลงมือทำโครงงาน
ซึ่งจะต้องเห็นชอบจากครูที่ปรึกษาแล้ว และต้องลงมือพัฒนาตามแผนที่วางไว้

5.            
การเขียนรายงาน
ทำเมื่อโครงงานมีข้อมูลเพียงพอ และทำการวิเคราะห์ผล
และสรุปผลเป็นขั้นตอนรวมถึงรายละเอียดต่างๆ และคู่มือการใช้

 


2.              
ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงงานโดยทั่วไป
มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง จงอธิบายแต่ละขั้นตอน
       มาพอสังเขป

ตอบ
 มี 5 ขั้นตอน คือ

1.            
ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

2.            
วิเคราะห์ข้อมูล
เพื่อกำหนดขอบเขต
และลักษณะของโครงงานที่จะพัฒนา

3.            
ออกแบบการพัฒนา
มีการกำหนดลักษณะของเครื่องคอมพิวเตอร์ ซอร์ฟแวร์และตัวแปรภาษา

4.            
ทำการพัฒนาโครงงานขั้นต้น
เพื่อความเป็นไปได้เบื้องต้น

5.            
จัดทำและเสนอข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 386 คน กำลังออนไลน์