ส่งงาน Gifted ชิ้นที่ 2 ใบงานที่ 4.1 ค่ะ

ใบงานที่ 4.1 วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

                 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่
4.1 และเขียนตอบลงในใบงาน

1.            
วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน
อะไรบ้าง จงอธิบายรายละเอียดของแต่ละ ขั้นตอน มาพอสังเขป

ตอบ วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มี 6 ขั้นตอน คือ

          1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
          2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
          3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์
รวมทั้งวางแผนการทำโครงงานทุกขั้นตอน โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน
อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
ด้วย เช่น การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์
เครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็นต้น
เพื่อช่วยให้การทำโครงงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

        4. การลงมือทำโครงงาน
        5. การเขียนรายงาน
        6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน

2.       ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงงานโดยทั่วไป มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
จงอธิบายแต่ละขั้นตอน
       มาพอสังเขป

  ตอบ  ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงงานโดยทั่วไป มี 5 ขั้นตอน คือ

              1.ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

                2.วิเคราะห์ข้อมูล

                3.ออกแบบการพัฒนา

                4.ทำการพัฒนาโครงงานขั้นต้น

                5.จัดทำและเสนอข้อเสนอโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์