ส่งงาน Gifted ชิ้นที่ 2 ใบงานที่ 4.1 ค่ะ

ใบงานที่ 4.1 วิธีดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์

                 

คำชี้แจง  ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มศึกษาใบความรู้ที่
4.1 และเขียนตอบลงในใบงาน

1.            
วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน
อะไรบ้าง จงอธิบายรายละเอียดของแต่ละ ขั้นตอน มาพอสังเขป

ตอบ วิธีการดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์มี 6 ขั้นตอน คือ

          1. คัดเลือกหัวข้อโครงงานที่สนใจ
          2. ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูล
          3. จัดทำเค้าโครงของโครงงาน
เมื่อผู้เรียนได้ศึกษาเอกสารอ้างอิงต่างๆ และเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานคอมพิวเตอร์
รวมทั้งวางแผนการทำโครงงานทุกขั้นตอน โดยปรึกษากับอาจารย์ที่ปรึกษาหรือผู้ทรงคุณวุฒิแล้ว
จึงเขียนเค้าโครงของโครงงานเพื่อใช้เป็นกรอบแนวคิดและแนวทาง ตลอดจนข้อตกลงต่างๆ ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ระหว่างผู้เรียน
อาจารย์ และผู้เกี่ยวข้อง นอกจากจะต้องใช้หลักการทางวิชาการแล้ว ยังจำเป็นต้องมีข้อตกลงและเงื่อนไขต่างๆ
ด้วย เช่น การขออนุญาตใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ การจัดหาลิขสิทธิ์ของซอฟต์แวร์
เครื่องมือและตัวแปลภาษาโปรแกรม เป็นต้น
เพื่อช่วยให้การทำโครงงานดำเนินไปอย่างราบรื่น

        4. การลงมือทำโครงงาน
        5. การเขียนรายงาน
        6. การนำเสนอและแสดงโครงงาน

2.       ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงงานโดยทั่วไป มีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง
จงอธิบายแต่ละขั้นตอน
       มาพอสังเขป

  ตอบ  ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงงานโดยทั่วไป มี 5 ขั้นตอน คือ

              1.ศึกษาค้นคว้าเอกสารอ้างอิง
และรวบรวมข้อมูลที่ได้จากผู้ทรงคุณวุฒิ

                2.วิเคราะห์ข้อมูล

                3.ออกแบบการพัฒนา

                4.ทำการพัฒนาโครงงานขั้นต้น

                5.จัดทำและเสนอข้อเสนอโครงงานต่ออาจารย์ที่ปรึกษา
เพื่อขอคำแนะนำและปรับปรุงแก้ไข

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 3 คน และ ผู้เยี่ยมชม 562 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • nbr13930
  • sss29712
  • sss29860