สอท.เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดระบบแอดมิชชั่นปี 2554

รูปภาพของ puangpet

สอท.เปิดคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดระบบแอดมิชชั่นปี 2554
วันที่ 14 มิถุนายน 2554, 05:00 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย ซึ่งรับผิดชอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาในระบบแอดมิชชั่น ได้ประกาศผลคะแนนสูงสุด-ต่ำสุดในการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อคณะวิชาต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2554 สำหรับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ม.ธรรมศาสตร์ และม.ศรีนครินทรวิโรฒ มีดังนี้

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะทันตแพทยศาสตร์ 25,077.30-24,015.00 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเภสัชศาสตร์ 23,955.00-21,557.50 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 22,910.00-21,204.10 คณะสัตวแพทยศาสตร์ 23,385.00-20,370.00 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 21,444.10-19,921.20 สาขากายภาพบำบัด 22,055.00-19,067.50 สาขาโภชนาการและการกำหนดอาหาร 21,094.10-19,383.85 คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา 19,632.50-16,682.50 วิทยาศาสตร์ชีวภาพ 21,865.00-16,692.50 สาขาคณิตศาสตร์ 22,380.00-16,839.80 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 21,360.00-17,555.80 สาขาเคมี 20,155.70-17,618.30 สาขาฟิสิกส์ 20,278.30- 17,195.00 สาขาเคมีวิศวกรรม 20,632.50-18,170.00 สาขาธรณีวิทยา 20,405.00-18,047.50 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป / วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 19,107.50-16,212.30 สาขาวิทยาศาสตร์ทางทะเล 18,772.50-14,712.50 สาขาวัสดุศาสตร์ 19,637.50-16,389.00 สาขาเทคโนโลยีทางภาพและการพิมพ์ 18,935.00-15,076.85 สาขาเทคโนโลยีทางอาหาร 20,470.00-17,825.00 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ 25,337.50-20,517.50 สาขาวิศวกรรมทรัพยากรธรณี 20,633.10-19,821.90 สาขาวิศวกรรมสำรวจ 21,685.00-19,410.00 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรม 24,665.00-21,945.00 สาขาออกแบบอุตสาหกรรม 24,120.00- 21,018.30 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 24,637.50- 20,832.50 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 25,160.00-21,345.00 สาขาสถาปัตยกรรมผังเมือง 21,182.50-19,960.80

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี บัญชีบัณฑิต 24,390.00-21,310.00 บริหารธุรกิจบัณฑิต 23,462.50- 20,050.00 สถิติศาสตรบัณฑิต 23,135.00-19,962.50 คณะเศรษฐศาสตร์ 26,112.50- 20,371.70 คณะจิตวิทยา (แบบ 1) 21,728.90-19,301.85 (แบบ 2) 23,512.50-20,332.50 (แบบ 3) 25,407.50-22,897.50 คณะครุศาสตร์ 23,277.50-20,688.20 สาขาศึกษาปฐมวัย 21,250.00-19,174.60 สาขาประถมศึกษา 22,027.35-19,726.05 สาขาธุรกิจศึกษา 21,285.00-19,565.50 คณะอักษรศาสตร์ สาขาภูมิศาสตร์ วิทย์ 23,515.00-20,950.70 สาขาอักษรศาสตร์ วิทย์ 25,555.00-23,010.00 คณะรัฐศาสตร์ สาขาการปกครอง ศิลป (แบบ 1) 24,665.00- 22,350.00 สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลป (แบบ 1) 24,857.50-22,107.50 สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ศิลป (แบบ 1) 27,962.50-24,052.50 สาขารัฐประศาสนศาสตร์ วิทย์ 22,567.50-20,582.50 คณะนิติศาสตร์วิทย์ 25,890.00-21,610.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 26,092.50-21,592.50 สอบเยอรมัน 25,542.50-21,526.50 สอบญี่ปุ่น 25,062.50-21,302.50 สอบจีน 24,005.00-20,867.80 คณะนิเทศศาสตร์วิทย์ 25,345.00-22,365.00 ศิลป (แบบ 1) 26,860.00- 24,331.00 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 24,072.50-22,253.55 สอบเยอรมัน 24,202.50-22,755.60 สอบญี่ปุ่น 25,310.00-22,397.50 สอบจีน 23,505.00-22,330.00

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะนิติศาสตร์วิทย์ 24,592.50-21,282.50 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 23,465.00-20,703.95 สอบเยอรมัน 25,104.20-21,015.70 สอบจีน 23,767.50-20,545.70 สอบญี่ปุ่น 23,832.50-20,780.00 คณะนิติศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง วิทย์ 20,925.00-18,678.50 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,117.50-17,273.95 สอบเยอรมัน 19,630.00-17,705.00 สอบจีน 19,225.70-17,938.90 สอบญี่ปุ่น 20,290.00-17,467.50 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชี (ศูนย์รังสิต) 23,217.50-20,885.00 บริหารธุรกิจ (ศูนย์รังสิต) 21,640.00-19,604.35 หลักสูตรควบบัญชีบัณฑิตและบัญชีมหาบัณฑิต (ท่าพระจันทร์) 24,662.75-21,237.40 หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิตและวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ท่าพระจันทร์) 22,397.50- 19,902.50

คณะรัฐศาสตร์ สาขาการเมืองการปกครอง วิทย์ 21,385.00-20,360.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,494.40-20,363.20 สอบเยอรมัน 20,750.00-20,750.00 สอบจีน 21,255.00-20,645.00 ญี่ปุ่น 20,973.20-20,462.50 สาขาวิชาบริหารรัฐกิจ วิทย์ 21,480.00-20,207.50 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,866.45-20,325.00 สอบเยอรมัน 20,907.50-20,345.00 สอบจีน 21,497.50-20,362.50 สอบญี่ปุ่น 21,053.90-20,210.00 สาขาวิชาการระหว่างประเทศ วิทย์ 23,670.00-21,402.50 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 23,188.75-21,625.00 สอบเยอรมัน 21,952.50-21,527.50 สอบจีน 22,185.00-21,585.00 สอบญี่ปุ่น 23,780.00-21,410.00 คณะเศรษฐศาสตร์ 23,822.50-19,122.40 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ศิลป (แบบ 1) 22,375.50-20,195.00 คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มธ.ศูนย์ลำปาง ศิลป (แบบ 1) 20,177.50-15,734.00

คณะศิลปศาสตร์ (จิตวิทยา, ประวัติศาสตร์, บรรณารักษ์/สารสนเทศศาสตร์, ภาษาศาสตร์ ฯลฯ) วิทย์ 23,217.50-20,974.90 สอบฝรั่งเศส 23,645.00-20,990.00 สอบเยอรมัน 22,037.50-21,696.25 สอบจีน 23,047.50-20,975.00 สอบญี่ปุ่น 22,886.30-21,023.20 สอบบาลี 23,905.00-21,015.00 สาขาภาษาอังกฤษ ศิลป (แบบ 1) 25,405.00-21,962.50 สาขาภูมิศาสตร์ วิทย์ 20,622.50-18,912.50 สาขาจิตวิทยา วิทย์ 21,463.90-19,807.50 สาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ วิทย์ 20,397.50-18,583.95 ศิลป สอบฝรั่งเศส 20,923.90-18,520.00 สอบจีน 19,825.00-18,657.50 สอบญี่ปุ่น 21,065.00-19,042.50 สอบบาลี 20,182.50-20,182.50 สาขาประวัติศาสตร์ วิทย์ 22,120.00- 19,559.80 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 21,080.00-19,923.25 สอบเยอรมัน 21,560.00-19,547.50 สอบจีน 20,514.20-20,033.90 สอบญี่ปุ่น 20,572.50-19,687.50 สอบบาลี 19,682.90-19,682.90

สาขาวิชาปรัชญา วิทย์ 19,540.00-19,203.50 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,674.20-19,455.00 สอบจีน 19,605.00-19,002.40 สอบญี่ปุ่น 20,703.75-19,672.50 สอบบาลี 19,025.00-19,025.00 สาขาภาษาไทย วิทย์ 20,710.00-19,505.00 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 20,772.50-19,533.20 สอบจีน 20,000.00-19,610.00 สอบญี่ปุ่น 20,137.50-19,577.50 สอบบาลี 19,765.00-19,565.00 สาขารัสเชีย วิทย์ 25,380.00-20,221.95 ศิลป (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 23,275.00-20,402.50 สอบจีน 21,505.70-20,505.25 สอบญี่ปุ่น 21,595.00-20,592.50 สอบบาลี 22,762.50-20,496.30 สาขาญี่ปุ่น ศิลป (แบบ 2) สอบญี่ปุ่น 23,755.00-21,682.50 สาขาเยอรมัน สอบเยอรมัน 23,950.70-19,955.70 สาขาฝรั่งเศส สอบฝรั่งเศส 23,462.50-17,232.95 คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ศิลป (แบบ 1) 24,760.00-22,405.00 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ศิลป 22,692.50-20,367.50

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 18,592.50-14,990.80 สาขาเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน 15,580.00-14,065.00 สาขาเทคโนโลยีการเกษตร 16,465.80-11,070.90 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,898.75-15,560.00 สาขาคณิตศาสตร์ 17,720.00-15,209.10 สาขาสถิติ 17,812.50-15,290.00 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 19,795.00-16,218.35 สาขาเคมี 18,135.80-16,021.05 สาขาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 17,347.30-12,937.10 สาขาฟิสิกส์อิเล็กทรอนิกส์ 16,670.00-13,314.80 สาขาเทคโนโลยีชีวภาพ 17,630.00-15,484.10 สาขาฟิสิกส์ 17,301.60-14,429.80 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งทอ 15,863.30- 14,147.75 สาขาวัสดุศาสตร์ 17,452.50-14,480.60 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ โครงการปริญญาตรีภาคพิเศษ 15,120.00-14,000.80 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า, อุตสาหกรรม, เคมี, เครื่องกล, คอมพิวเตอร์ 19,567.50-16,142.40 สาขาวิศวกรรมโยธา 19,235.00-15,550.00 โครงการหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิตสองสถาบัน (TEP) 18,647.50-15,352.70 โครงการหลักสูตรวิศวกรรม–ศาสตรบัณฑิต ภาคภาษาอังกฤษแห่งมหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ (TEPE) 16,719.95-13,847.10

คณะแพทยศาสตร์ สาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 21,860.75-19,503.35 คณะสหเวชศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ 21,165.00-18,965.00 คณะสห–เวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด 19,782.50-18,292.50 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา 18,020.70-16,017.50 คณะทันตแพทยศาสตร์ 23,952.50-23,264.90 คณะพยาบาลศาสตร์ 20,552.50-18,532.50 คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาศิลปะการออกแบบพัสตราภรณ์ 20,744.55-18,280.00 สาขาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม มธ.ศูนย์ลำปาง 16,970.00-14,169.50 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง สาขาสถาปัตยกรรม 23,484.00-20,026.50 สาขาสถาปัตยกรรมภายใน 23,467.50-21,472.00 สาขาการผังเมือง 21,786.15-19,454.50 สาขาภูมิสถาปัตยกรรม 21,277.70-19,988.00 สาขาสถาปัตยกรรม เพื่อการพัฒนาอสังหาฯ 22,702.50-19,189.00 คณะสาธารณสุขศาสตร์ 19,875.00-17,425.00 สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร หลักสูตรนานาชาติ (SIIT) หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 19,013.70-9,977.70 สาขาวิศวกรรมเคมี เครื่องกล อิเล็กฯ อุตสาหการ 24,225.00-11,581.85 วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) (แบบ 1) 16,912.50-12,319.80 (แบบ 2) 19,412.50-15,526.70 การจัดการวิศวกรรม (แบบ 1) 17,750.00- 13,065.10 (แบบ 2) 19,637.85-14,622.40 วิทยาลัยสหวิทยาการ มธ.ศูนย์ลำปาง 18,706.50-13,713.95

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ คณะพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์ 19,752.50-18,327.30 คณะเภสัชศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีเภสัชภัณฑ์ 21,686.60- 20,672.50 สาขาบริบาลทางเภสัชกรรม 21,493.35- 20,497.50 คณะสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด 19,702.50-17,677.50 สาขาส่งเสริมสุขภาพ 18,715.00- 16,732.50 คณะทันตแพทยศาสตร์ สาขาทันตแพทยศาสตร์ 23,792.50-23,442.50 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมชีวการแพทย์ 21,395.00-17,090.00 สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ 16,687.40-10,302.60 สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (ไฟฟ้ากำลัง โทรคมนาคม คอมพิวเตอร์) 18,362.20-14,240.00 สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (โยธา และโยธาและสิ่งแวดล้อม) 16,362.20-13,001.35 สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (เครื่องกล ยานยนต์ และเกษตร) 19,574.95-8,720.30 สาขาวิศวกรรมเคมี19,501.05-12,036.35 คณะวิทยาศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาคณิตศาสตร์ 17,453.80- 15,135.00 สาขาสถิติ 16,742.50- 14,642.50 สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 17,515.00- 14,677.00 สาขาฟิสิกส์ 17,366.00-13,879.80 สาขาชีววิทยา 17,327.50-14,757.05 สาขาจุลชีววิทยา 17,839.60-14,952.50 สาขาเคมี 18,450.00-15,880.60 สาขาวัสดุศาสตร์ (อัญมณีและเครื่องประดับ) 16,867.20-14,255.40 สาขาคหกรรมศาสตร์-อาหารและโภชนาการ 17,278.30-15,113.30 สาขาคหกรรมศาสตร์-สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม 14,755.00-13,127.50 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต (กศ.บ. 5 ปี) สาขาคณิตศาสตร์ 22,405.00- 20,472.50 สาขาวิทยาศาสตร์-เคมี 21,562.50-20,500.00 สาขาวิทยาศาสตร์-ชีววิทยา 21,227.50-19,994.10 สาขาวิทยาศาสตร์-ฟิสิกส์ 21,615.00-19,552.30 สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 21,354.75-19,466.80

คณะมนุษยศาสตร์ (ศศ.บ. 4 ปี) สาขาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 22,705.00- 19,779.00 สาขาสารสนเทศศึกษา 21,549.00-19,278.00 สาขาภาษาตะวันออก-จีน 22,625.00-18,752.50 ญี่ปุ่น 20,920.70-19,410.70เกาหลี 22,895.50- 20,795.00 เขมร 18,915.50-14,261.00 เวียดนาม 19,060.00-17,440.00 สาขาภาษาเพื่ออาชีพ วิทย์ 20,808.20-19,302.50 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 21,365.00-19,834.20 สอบญี่ปุ่น 19,648.20-19,368.50สอบจีน 20,385.00-19,465.00 สาขาภาษาอังกฤษ สอบฝรั่งเศส 21,000.70-17,721.40 สอบเยอรมัน 20,550.00-17,772.30 สอบญี่ปุ่น 20,253.20-17,589.90 สอบจีน 21,225.00-17,597.50 สอบบาลี 20,670.00-17,621.70สาขาภาษาไทย-ภาษาและวรรณคดีไทย 21,241.50-18,892.50 ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารมวลชน 21,050.00-19,942.50 สาขาฝรั่งเศส 20,312.50-15,456.20 สาขาปรัชญาและศาสนา วิทย์ 17,616.45-16,943.90 สอบฝรั่งเศส 17,745.00-16,870.05 สอบเยอรมัน 17,862.50-17,862.50 สอบญี่ปุ่น 18,030.00- 16,867.90 สอบจีน 18,792.50-17,000.00 สาขาจิตวิทยา 22,856.50-20,875.00 (กศ.บ. 5 ปี) สาขาอังกฤษ 23,257.50-20,222.50 สาขาภาษาไทย 20,625.00-19,333.20 สาขาเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา 19,944.10-18,163.70 สาขาจิตวิทยาการแนะแนว 18,716.20-17,734.10 สาขาศิลปกรรม–ศาสตร์ศึกษา-ทัศนศิลปศึกษา 19,750.00-17,894.70

คณะสังคมศาสตร์ สาขาประวัติศาสตร์ 21,061.50-18,305.00 สาขาพัฒนาชุมชนเมือง 19,710.00-18,241.50 สาขาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ 16,432.05-13,523.10 สาขาบัญชี 19,810.00-17,712.30สาขาตลาด 19,277.40-16,382.40 สาขาการเงิน 19,067.50-16,872.50 สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 23,035.00-20,007.50 (กศ.บ. 5 ปี) สาขาสังคมศึกษา 20,755.00-19,232.50 สาขารัฐศาสตร์ (การปกครอง) วิทย์ 19,880.00-18,482.50 (แบบ 2) สอบฝรั่งเศส 18,572.50-18,530.00 (รัฐประศาสนศาสตร์) 19,830.00-17,987.50 (ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ) สอบฝรั่งเศส 19,785.00-18,785.00 สอบเยอรมัน 19,252.50- 18,986.85 สอบญี่ปุ่น 20,510.00-18,931.40 สอบจีน 19,550.00-18,695.00 สอบบาลี 19,405.00-19,225.00

คณะพลศึกษา สาขาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา 16,342.50-14,238.90 สาขาสาธารณสุขศาสตร์-สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ 16,817.50-14,970.70 สาขาสาธารณสุขศาสตร์-อนามัยและสิ่งแวดล้อม 16,977.50-15,556.60 สาขาสาธารณสุขศาสตร์-สาธารณสุขชุมชน 17,175.00-15,537.50 (กศ.บ. 5 ปี) สาขาสุขศึกษาและพลศึกษา (เอกคู่) 19,840.70-16,404.10 สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ สาขาเศรษฐศาสตร์ (ไทย) 19,545.00-16,090.00 (ไทย-อังกฤษ) 19,045.00-14,892.40 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร สาขาอาหารและโภชนาการ 18,602.50-15,907.50 สาขาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์ 16,960.00-11,595.80 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม 22,022.50-13,889.00 การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว 20,795.00-14,005.00 การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 19,982.50-6,470.00.

สร้างโดย: 
ครูพวงเพชร สิมทอง
แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/edu/178825

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 6 คน กำลังออนไลน์