แบบทดสอบหลังเรียน เรื่องประวัติศาสตร์กับกาลเวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

รูปภาพของ klsnitiya

แบบทดสอบก่อน-หลังเรียน

หน่วย  ประวัติศาสตร์กับกาลเวลาและวิธีการทางประวัติศาสตร์

คำสั่ง  ให้เลือกคำตอบที่ถูกที่สุดเพียงคำตอบเดียวและทำเครื่องหมายกากบาทลงในกระดาษคำตอบ

1. ข้อใดกล่าวถึงความหมายของประวัติศาสตร์ได้ถูกต้อง

    ก. การศึกษาถึงกำเนิดของโลก                                                                      ข. การศึกษาความเป็นมาของทุกสิ่งทุกอย่างบนโลก

    ค. การศึกษาความเป็นมาของสัตว์โลกทุกชนิด                                          ง. การศึกษาเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับอดีตของมนุษย์

2. สิ่งใดถือเป็นองค์ประกอบสำคัญของประวัติศาสตร์

    ก. เวลา                                                                                                               ข. ตำนาน                                             

    ค. หลักฐาน                                                                                                       ง. พงศาวดาร

3. ปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดความแตกต่างทางพฤติกรรม ความคิดและความเชื่อของสังคมมนุษย์ คืออะไร

    ก. สถานการณ์                                                                                  ข. เวลาและสถานที่                            

    ค. เหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่ง                                                                     ง. ไม่มีข้อถูก

4. การทำความเข้าใจและอธิบายเรื่องราวในอดีตของสังคมมนุษย์ได้อย่างถูกต้องในมิติของเวลาและสถานที่ ข้อความนี้เกี่ยวข้อง

    กับข้อใด

    ก. คุณค่าทางประวัติศาสตร์                                                                           ข. วิธีการทางประวัติศาสตร์

    ค. ช่วงเวลาของประวัติศาสตร์                                                                      ง. เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

5. แผ่นจารึก  จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

    ก. หลักฐานที่เป็นตำนาน                                                                               ข. หลักฐานที่เป็นเอกสาร

    ค. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร                                                              ง. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

6.  โครงกระดูกของมนุษย์ปักกิ่ง จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

    ก. หลักฐานที่เป็นตำนาน                                                                               ข. หลักฐานที่เป็นเอกสาร

    ค. หลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร                                                              ง. หลักฐานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร

7. อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี    จัดเป็นหลักฐานประเภทใด

    ก. หลักฐานชั้นต้น                                                                                          ข. หลักฐานชั้นรอง                            

    ค. หลักฐานที่เป็นเอกสาร                                                                              ง. หลักฐานที่เป็นตำนาน

8. การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ใช้อะไรเป็นเกณฑ์ในการแบ่ง

    ก. ภาชนะเครื่องปั้นดินเผา                                                                            ข. ศิลาจารึก  พงศาวดาร

    ค. โครงกระดูกมนุษย์ เครื่องประดับ                                                           ง. ตัวอักษรบันทึกบอกเล่าเรื่องราวในสังคม

9. ข้อใดเป็นความหมายของ วิธีการทางประวัติศาสตร์

    ก. การฟังเรื่องราวต่างๆนำมาคิดพิจารณาให้รอบคอบก่อนตัดสินใจ

    ข. กระบวนการแสวงหาข้อเท็จจริงจากหลักฐานร่องรอยที่เหลืออยู่

    ค. กระบวนการสืบค้นข้อมูลจากพงศาวดารต่างๆและนักประวัติศาสตร์

    ง. ไม่มีข้อถูก

10. ก่อนศึกษาเรื่องราวต่างๆในอดีตด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ต้องทำสิ่งใดเป็นอันดับแรก

    ก. นำเสนอเรื่องราว                                                                                        ข. กำหนดเรื่องที่จะศึกษา

    ค. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล                                                            ง. ค้นหาและรวบรวมข้อมูลหลักฐาน

11. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานชั้นรอง

    ก. พงศาวดาร                                                                                                    ข. โบราณวัตถุ                                     

    ค. โบราณสถาน                                                                                               ง. จดหมายเล่าเรื่องราวต่างๆ

12. ข้อใดเป็นวิธีการทางประวัติศาสตร์ที่แตกต่างจากวิธีการทางวิทยาศาสตร์

     ก. การกำหนดเรื่องที่จะศึกษา                                                                      ข. การตีความเพื่อตอบปัญหา

    ค. ตรวจสอบ วิเคราะห์ ประเมินค่าของหลักฐาน                                      ง. การค้นหาและรวบรวมจากหลักฐานต่างๆ

13. ข้อใดเป็นการนับศักราช แบบไทยทั้งหมด

    ก. พ.ศ.  ,  ร.ศ.  , ม.ศ.                                                                                        ข. ฮ.ศ.  , จ.ศ.  , พ.ศ.                   

    ค. พ.ศ.  , ฮ.ศ.  , จ.ศ.                                                                                         ง. ร.ศ.  , ค.ศ.  , จ.ศ.

14. การเริ่มนับพุทธศักราชของไทย แตกต่างจากพม่าและศรีลังกาหรือไม่ อย่างไร

    ก. ไม่แตกต่าง เริ่มนับ พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าประสูติ

    ข. ไม่แตกต่าง เริ่มนับ พ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์ปรินิพพาน

    ค. แตกต่าง ไทยเริ่มนับพ.ศ. 1 ในปีที่พระพุทธเจ้าประสูติ ส่วนศรีลังกาและพม่า เริ่มนับพ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน

    ง. แตกต่าง ไทยเริ่มนับพ.ศ. 1 เมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพานครบ 1 ปี ส่วนศรีลังกาและพม่านับพ.ศ.1ในปีที่พระพุทธเจ้าปรินิพพาน

15. ข้อใดเขียนถูกต้องเกี่ยวกับ ปีก่อนมีการใช้ ค.ศ.  76  ปี

    ก.      B.C  76                                                                                                     ข.   76   B.C                                            

    ค.      A.D  76                                                                                                    ง.    76    A.D

16.  เมื่อ ค.ศ.เริ่มนับเมื่อพระเยซูประสูติ  ส่วน พ.ศ. เริ่มนับเมื่อพระพุทธเจ้าปรินิพพาน ดังนั้นพระพุทธเจ้าประสูติก่อนพระเยซูกี่ปี

    ก.  543  ปี                                                                                                          ข. 544  ปี                                              

    ค. 623  ปี                                                                                                           ง. 624  ปี

17. ข้อใดคือ หลักการแบ่งยุคสมัยก่อนประวัติศาสตร์สากล

    ก. แบ่งตามจักรวรรดิ                                                                                       ข. แบ่งตามเมืองหลวง

    ค. แบ่งตามพัฒนาการของมนุษย์                                                  ง. ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงเวลาตามเวลาที่ใกล้ไกลกับปัจจุบัน

18. ข้อใดจัดเป็นหลักฐานในสมัยประวัติศาสตร์

    ก. ลูกปัดสี                                                                                                         ข. การเขียนสีตามผนังถ้ำ

    ค. ซากโครงกระดูกมนุษย์                                                                              ง. จารึกบนกระดูกสัตว์

19. จ.ศ. 690    ตรงกับพ.ศ.  อะไร

    ก. 1870                                                                                                              ข. 1871 

    ค. 1872                                                                                                              ง. 1873

20. ร.ศ. 180    ตรงกับ พ.ศ.  อะไร

    ก. 2502                                                                                                              ข. 2503

    ค. 2504                                                                                                              ง. 2505

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 96 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • pattiya123
  • supatkul