ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011

การเข้าร่วมประกวด แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา โดยมีกติกาการแข่งขัน ดังนี้
1.ลงทะเบียนเพื่อสมัครเข้าร่วมการแข่งขันได้ ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน – 14 กรกฎาคม 2554 (17.00 น.) ผ่านทาง www.aacp.co.th
2.ผู้เข้าประกวดจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละไม่เกิน 3 คน และต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
3.ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาให้ความรู้ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักโลก มีความยาว 3 นาที  และสร้างด้วยโปรแกรมโอเพ่นซอร์สเท่านั้น
4.สำหรับทีมที่ผ่านรอบคัดเลือก Story Board จะต้องเข้ารับการอบรม Open Dream with Open Source และเข้าค่ายพัฒนาผลงานรอบ 10 ทีมสุดท้าย
5.หมดเขตรับสมัครในวันที่ 14 กรกฎาคม 2554 (17.00 น.)

คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมโครงการ
•เป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาต่างๆ ในภาครัฐและเอกชน โดยไม่จำกัดชั้นปี
•มีอาจารย์และหัวหน้าสถาบันการศึกษาให้การรับรองว่าเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่ในสถาบันนั้นๆ จริง
•มีความสามารถในการพัฒนาภาพเคลื่อนไหวจากคอมพิวเตอร์ ในลักษณะที่มีความคิดริเริ่มเป็นของตนเอง  โครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ภายใต้หัวข้อ “คนรุ่นใหม่หัวใจรักโลก”

นักเรียน นิสิต นักศึกษา ลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน www.aacp.co.th ตั้งแต่วันที่ 14 มิถุนายน - 14 กรกฎาคม 2554 เวลา 17.00 น.
สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมปฐมนิเทศ จะต้องเข้ารับการปฐมนิเทศ โครงการ ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. (จำนวนจำกัดเฉพาะ 300 คนแรกเท่านั้น) โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับแนวคิดในการสร้างผลงานเอนิเมชั่น กฎเกณฑ์และรายละเอียดของโครงการ โดยวิทยากรชั้นนำ และผู้แทนคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิของโครงการ

ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการ จะต้องส่งผลงานโดยลำดับดังนี้
รอบแรก : ส่ง Story Board และเนื้อเรื่องย่อ โดยมีรายละเอียดเอกสารที่จะต้องส่ง จัดเรียงตามลำดับ ดังนี้
1.) ปกหน้า ที่ระบุชื่อทีม ชื่อผลงาน ชื่อโรงเรียน รายชื่อผู้ร่วมงาน และชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา ภายใน 1 หน้ากระดาษ A4 รูปแบบตัวอักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เท่านั้น
2.) เนื้อเรื่องย่อ จำนวน 1 หน้ากระดาษ A4 ขนาดตัวอักษร 16 เท่านั้น
3.) Character Line-up
4.) Story board จำนวนไม่น้อยกว่า 16 ช่อง แต่ไม่เกิน 32 ช่อง
5.) เอกสารแนบท้าย ได้แก่
- สำเนาใบสมัคร จำนวน 1 ฉบับ
- เอกสารใบรับรองอาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ จำนวน 1 ฉบับ
ทั้งนี้ สามารถดูตัวอย่าง เพื่อศึกษาข้อปฎิบัติในการทำ Story board และ ดาวน์โหลด Story Board Template ได้จากเว็บไซต์
  ปิดรับงาน Story Board วันที่ 29 ก.ค. 54

รอบสอง : ส่งผลงานภาพเคลื่อนไหวความยาวไม่เกิน 2 นาที พร้อม source code เพื่อให้คณะกรรมการตรวจสอบ ตามหัวข้อและกติกาที่กำหนด
ปิดรับผลงานภาพเคลื่อนไหว วันที่ 15 ก.ย. 54


ส่งผลงาน Story Board และเนื้อเรื่องย่อ สำหรับรอบแรก และผลงานภาพเคลื่อนไหว ความยาว 2 นาที สำหรับรอบสอง มายังโครงการฯ ทางไปรษณีย์ หรือด้วยตนเอง มายังบมจ. อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต (สำนักงานใหญ่)  เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 1 ถนนเพลินจิต กรุงเทพฯ 10330  วงเล็บมุมซอง ( Thailand Animation Contest 2011 )

รอบชิงชนะเลิศ : ส่งผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสมบูรณ์ ความยาว 3 นาที ตามหัวข้อและกติกาที่กำหนด

ผู้ที่ได้รับคัดเลือกในรอบสอง ทั้ง 10 ทีมในแต่ละระดับ จะต้องเข้าค่ายพัฒนาการเขียนภาพเคลื่อนไหวและปรับปรุงผลงาน พร้อมนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับการตรวจสอบความถูกต้องในการใช้ลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ต่อคณะกรรมการ เป็นระยะเวลา 2 วัน 1 คืน เพื่อส่งผลงานภาพเคลื่อนไหวแบบสมบูรณ์ ขนาดความยาว 3 นาที เพื่อเข้าสู่การตัดสินผลงานรอบชิงชนะเลิศต่อไป

 เงื่อนไขในการส่งผลงานเข้าประกวด
1.ผู้สมัครจะต้องส่งผลงานเป็นทีม ๆ ละ 3 คน และจะต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาให้การรับรอง
2.แต่ละทีมจะต้องส่ง Story Board และเนื้อเรื่องย่อลงในกระดาษ A4 โดยคณะกรรมการจะทำการตัดสินรอบแรกจาก Story Board และเนื้อเรื่องย่อ
3.ทีมที่ผ่านเข้ารอบแรกตัดสินจาก Story Board และเนื้อเรื่องย่อ จะต้องเข้ารับการ อบรมโปรแกรม Open Source สำหรับผลิตผลงานเอนิเมชั่น ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ตามวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด
4.ทีมที่ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย ( 10 ทีมต่อระดับชั้นการศึกษา) จะต้องเข้าค่ายการพัฒนาการเขียนเอนิเมชั่น ระยะเวลา 2 วัน 1 คืน
5.แต่ละทีมจะต้องตั้งชื่อผลงานเอนิเมชั่นทุกชิ้นที่ส่งเข้าประกวด ผลงานเอนิเมชั่นที่ส่งเข้าประกวดจะต้องมีเนื้อหาให้ความรู้ ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และรักโลก โดยรอบสอง ส่งผลงานตัวอย่าง (Animation Movie Trailer) มีความยาว 2 นาที โดยรูปแบบไฟล์ต้องเป็น .mpg2 ขนาด 720x576 pixels ขนาดไฟล์ไม่เกิน 5 MB สำหรับทีมที่ผ่านรอบสองจะต้องเข้าค่ายพัฒนาผลงานและพัฒนาผลงานชิ้นเดิมให้ครบ 3 นาที และสร้างด้วยโปรแกรม Open Source เท่านั้น
6.ผลงานที่ส่งประกวดต้องไม่เป็นการคัดลอก เลียนแบบ ตัดต่อ หรือนำเอาผลงานของบุคคลอื่นมาส่งเข้าประกวด
7.ผลงานที่ส่งเข้าประกวดทุกชิ้นเป็นลิขสิทธิ์ของผู้ส่งเข้าประกวด โดยผู้ประกวดต้องให้สิทธิแก่ อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. และศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ ในการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

รางวัลสำหรับผู้ชนะการแข่งขัน ไทยแลนด์ เอนิเมชั่น คอนเทสต์ 2011 โดย อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ระดับมัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษา
รางวัลทีมชนะเลิศ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมมูลค่า 3,000,000 บาท
•ถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
•ทุนการศึกษามูลค่า 50,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิต และอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี.ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมท่านละ 1,000,000 บาท
•ทัศนศึกษาดูงานเอนิเมชั่น ณ ประเทศญี่ปุ่น
•โล่รางวัลเกียรติยศสำหรับโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัย


รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 รวมมูลค่ากว่า 30,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมมูลค่า 1,500,000 บาท
•โล่ประกาศเกียรติคุณ
•ทุนการศึกษามูลค่า 30,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันรวมท่านละ 500,000 บาท


รางวัลทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 รวมมูลค่ากว่า 10,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมมูลค่า 1,500,000 บาท
•โล่ประกาศเกียรติคุณ
•ทุนการศึกษามูลค่า 10,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมท่านละ 500,000 บาท


รางวัลชมเชย จำนวน 7 รางวัล รวมมูลค่ากว่า 35,000 บาท พร้อมจำนวนเงินเอาประกันภัยรวมมูลค่า 2,100,000 บาท
•ทุนการศึกษามูลค่า 5,000 บาท พร้อมประกาศนียบัตร
•กรมธรรม์ประกันภัยให้ความคุ้มครองชีวิตและอุบัติเหตุระยะเวลา 1 ปี จาก บมจ.อยุธยา อลิอันซ์ ซี.พี. ประกันชีวิต
จำนวนเงินเอาประกันภัยรวมท่านละ 100,000 บาท


รางวัล Popular Vote จำนวน 2 รางวัล ๆ ละ 3,000 บาท (1 รางวัลต่อระดับชั้นการศึกษา)
 

  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์