ผลการตัดสิน สื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทอง

วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81652 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
         นางสาวชนิกานต์ อภิสิทธิ์สมัย

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81944 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
         นางสาวสุนีย์ แซ่เล้า

วิชาภาษาไทย

         -

วิชาคณิตศาสตร์

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91843 (รางวัลรองชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
         โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต. ผักไหม อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 32110
         นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
         เด็กหญิงสิริลัคน์ แสงตะวัน

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93178 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
         นายสำรวน เสมอภาค
         เด็กชายอำพล อนุพันธ์

     3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/76290
         โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต.ผักไหม อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 33210
         นายนรินทร์โชติ บุณยนันท์สิริ
         นางสาวสาธิยา หาสุข

วิชาวิทยาศาสตร์

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82136 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
         นางสาวพัชรี นุตรพิบูลมงคล

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/88649 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายธนพล กลิ่นเมือง
         นางสาวณัฏฐ์ธนิก ลู่สุวรรณเลิศ

     3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82158 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางกุลรณี อารีมิตร
         นางสาวกัลยารัตน์ ลิขิตรัตติวงศ์

     4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82236 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายธนพล กลิ่นเมือง
         นางสาวศุภนุช ยิบแสงทอง

     5. (รางวัลชมเชย)

     6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82163 (รางวัลชนะเลิศ ม.ปลาย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายธนพล กลิ่นเมือง
         นางสาวณัฐพร สภานนท์

     7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82894 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม ต.แม่สรวย อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180
         นายสมโภชน์ ผ่องใส
         นายอรรถชัย พรหมทัศน์

     8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82949 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
         นางสาวสิรินทร์ อุ่นมณี

     9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89667 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
         นางสาวพรภัสสร เลิศผดุงกิจ

    10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82134 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
         นางสาวจิรัชญา ตั้งเจตสกาว

    11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92161 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต. ผักไหม อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 33210
         นางสาวกฤษณาพร จันทะพันธ์
         นางสาวอารียา นนทวงศ์

    12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92478
         โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
         นางสาวอริสา ถุงทรัพย์
         นางสาวสุคนทิพย์ แก่นจันทร์

    13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93209 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เลขที่ 113 หมู่ 3 ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
         นางรุ่งรัตน์ กันทะเตียน
         นางสาวสุกัญญา เสนนอก

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92927 (รางวัลชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
         โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน เลขที่ 14 ถนนชัยภูมิ ต.ช้างม่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
         นางสาววิลาสินี เจติยานุกรกุล
         เด็กหญิงเจนจิราภรณ์ สิทธินาม

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91517 (รางวัลรองชนะเลิศ ประถม-ม.ต้น)
         โรงเรียนบ้านดอยคำ เลขที่ 68 หมู่ 7 ต. ทากาศ อ. แม่ทา จ. ลำพูน 51170
         นางสาวพชรมณฑ์ ธีกาศ
         เด็กชายพงศกร เขียวกาศ

     3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82310 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางมาลัยวรรณ จันทร
         นางสาวนิรชา ชินพันธ์

     4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83406 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         พระอาจารย์มหาถวิล จารุเตโช
         นางสาวพัชรภรณ์ บับพาน

     5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81732 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
         นางสาวมนัสชนก เคหะธูป

     6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83537 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางมาลัยวรรณ จันทร
         นางสาวอภัสรา มูลมณี

     7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82687 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
         นางสาวสุพัตรา บุญจริง

     8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84777 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายธานินทร์ พร้อมสุข
         นางสาวภาชินี ผลงามเนตรอรุณ

วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81664 (รางวัลรองชนะเลิศ ม.ปลาย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
         นางสาวสุภาดา โค้ววัฒนา

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81707 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวนิโลบล พิพัฒวรรณกุล
         นางสาววรัญญา สุจีรกุลกิจ

วิชาศิลปะ

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81939 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
         นางสาวสิริลักษณ์ แซ่แต้

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89852
         โรงเรียนสารสิทธิ์พิทยาลัย เลขที่ 67 ต.บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 70110
         นางสาวศิริพร สิทธิวงศ์
         เด็กชายกฤษณพงศ์ บัวทองจันทร์

     2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/78316 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต. นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120
         นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
         เด็กชายมงคล สามพยา

     3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/78319 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต. นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120
         นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
         เด็กชายขวัญชัย ขุมเงิน

     4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81315 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนเยาวเรศศึกษา เลขที่ 161 ถนนพโลชัย ต.ในเมือง อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
         นายอุเทน พุ่มจันทร์
         เด็กชายพนมพร เลอลักษณ์ศิลป์

     5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82235 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวอรกุล ไวว่อง 
         นางสาวนิศรินทร์ อาบีดิน

     6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81754 (รางวัลรองชนะเลิศ ม.ปลาย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวอรกุล ไวว่อง
         นางสาวอุษณีย์ ลายรัตน์

     7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87272 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นายสมชาย น่วมกลิ่น
         นางสาวกรองแก้ว ก้องวิวัฒน์สกุล

วิชาภาษาต่างประเทศ

     1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86720 (รางวัลชมเชย)
         โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
         นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
         นางสาวณิชา ตันติศิริวิทย์

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 55 คน กำลังออนไลน์