ผลการตัดสิน สื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญเงิน

วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82143
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายธานินทร์ พร้อมสุข
        นางสาวนาฏธิดา เจียมจิตรวนิช

วิชาภาษาไทย

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/80053
        โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
        นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
        เด็กชายแมน พ่วงเจริญ

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81942
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวสุพิรญาณ์ ตั้งกมลเลิศ

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81959
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาววาสินี เที่ยงน่วม

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81951
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวเกวลิน ทวีสุข
        นางสาวเมทิกา ลิขิตบวร

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81943
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวเกวลิน ทวีสุข
        นางสาวอัญชิสา มากุลสวัสดิ์อุดม

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82147
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาววิมลลักษณ์ ทองพยงค์

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81847    
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวธันย์ชนก แซ่โง้ว

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86176
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
        นางสาววิสสุตา บุญเฉื่อย

วิชาคณิตศาสตร์

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81331
        โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
        นายเกียรติชัย พันมา
        เด็กชายพรรษยศ ปรักเอโก

วิชาวิทยาศาสตร์

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92089
        โรงเรียนวัดปทุมวนาราม ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีจ. กรุงเทพฯ 10330
        นางสาวสุพิชฌาย์ สง่างามสกุล
        เด็กชายไตรวัฒน์ ไตรสาคร

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82244
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกวิสรา ชาลาภคำ
        นางสาวกลธิรา เชาว์วุฒิประสิทธิ์

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93382
        โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่46 หมู่15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
        นางดรุณี เสมอภาค
        เด็กหญิงพัชรี วิเศษชาติ

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89024
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายปกรณ์ ปานรอด
        นางสาวนรมน เจียมประเสริฐ

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82140
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายปกรณ์ ปานรอด
        นางสาวอัจฉรา คล้ายแก้ว

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82145
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางกุลรณี อารีมิตร
        นางสาววนิดา รติยานุวัฒน์

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82165
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายธนพล กลิ่นเมือง
        นางสาวกนกวรรณ วิรัตน์วัฒนกุล

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81886
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวพรรณนภา กำบัง
        นางสาวสิรีธร หมั่นสุข

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83761
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวพรรณนภา กำบัง
        นางสาวธนัยนันท์ ลีหะสุนนท์

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83624
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายจำเริญ บุญยืน
        นางสาววิราศรี ดีประดับดวง

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89696
        โรงเรียนหนองแวงวิทยาคม หมู่ 9 ต. ผักไหม อ. ศีขรภูมิ จ. สุรินทร์ 32110
        นางวิรัลฐิตา บุณยนันท์สิริ
        นายธวัชชัย บุทอง

   12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82234
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายจำเริญ บุญยืน
        นางสาวกนกพร รัตนเจริญพร

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81966
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายธานินทร์ พร้อมสุข
        นางสาวณัฏฐา กอเกียรติธำรงค์

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81949
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
        นางสาวปณิชา อลงกรณ์ชุลี

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81946
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
        นางสาวภูริชญา ธโนปจัย

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82062
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวปวีณา วิริยะมั่นพงศ์

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82245
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวแก้วตา เรือนอินทร์

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81727
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวนภัสชนก เคหะธูป

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83536
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
        นางสาวธิติยา ศรีชัยชาญวงษ์

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83526
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
        นางสาวศาลา อันเน วงศ์ดาราพานิช

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83541
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัญฐินีภรณ์ ประถมด้วง
        นางสาวสิริลักษณ์ ธิติสิริเวช

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83845
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางพีรทิพย์ สุคันธเมศว์
        นางสาวกานต์ชนิต พัฒนะอิ่ม

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83855    
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
        นางสาวจิตลดา แก้วสว่าง

    12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84780
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวปานฤทัย นิพนธ์รัตนา

    13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81841
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวพิชชาพร มงคลสุข

   14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86171    
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายธานินทร์ พร้อมสุข
        นางสาวรัตติพร ปุเรตัง

   15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87552
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวอุษา คล้ายนิ

วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81852
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
        นางสาววันลภา ไพโรจน์พาณิชย์

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81853
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
        นางสาวกนกวรรณ เกษมชัยชุติพันธ์

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81945
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางขนิษฐา ยั่งยืน
        นางสาวพชรภร วงษ์สะอาด

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81662
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
        นางสาวรัตนา แซ่ฮึง

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91767
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางนฤมล อินทวี
        นางสาวศศินิภา มุติ

วิชาศิลปะ

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82785
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายนพดล เพ็งชมจันทร์
        นางสาวปวีณา ธีระจันทเศรษฐ

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91929
        โรงเรียนบ้านขามเปี้ย เลขที่ 222 หมู่ 1 ต.ขามเปี้ย อ.ตระการพืชผล จ.อุบลราชธานี 34130
        นางสาวดรุณี ทุมมากรณ์
        เด็กชายอรรถพล สายเนตร

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91621    
        โรงเรียนพรหมานุสรณ์ จ.เพชรบุรี เลขที่ 278 ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000
        นายปรีชา จันทร์เปล่ง
        นางสาวสัจจพร กรุงศรีเมือง

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81938
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางฉันทนา ไชยเฉลิมวงศ์
        นางสาวนฤกันยา เชิดชูอำไพ

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82138
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางผกากรอง กันทะเขียว
        นางสาวนีติรัฐ พึ่งเดช

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83427
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางผกากรอง กันทะเขียว
        นางสาวจรรยา ปัญญาพุทธิสาร

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83328
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
        นางสาวบัณฑิตา บุญหอม

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91109
        โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เลขที่ 350 หมู่10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ. เชียงราย 57140
        นางอรุณี ชัยพิชิต
        นางสาวรวินันทน์ คำหอม

วิชาภาษาต่างประเทศ

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81879
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางนิยุตา โคโมโตะ
        นางสาวกานติมา เหล่าบุศณ์อนันต์

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81937
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางนิยุตา โคโมโตะ
        นางสาววีรยา ผดุง

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82303
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
        นางสาวปริยากร ปะหุปะไพ

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81704
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
        นางสาวณิชกานต์ เจราหวัง

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81952
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางนิยุตา โคโมโตะ
        นางสาวธัญญารัตน์ สุขสนานพงศ์

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82152
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
        นางสาวบุญยวีร์ กระบี่ศรี

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82045
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
        นางสาวธันย์ชนก สมิติษเฐียร     

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83534
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางอัญชลี สุวรรณวงศ์
        นางสาวเพชรรัตน์ สุวรรณ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์