ผลการตัดสิน สื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศนียบัตร ระดับเหรียญทองแดง

วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85027
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายธานินทร์ พร้อมสุข
        นางสาววรัญญา วิทยาขาว

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82232
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
        นางสาวศุภนุช เอกรณรงค์ชัย

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82241
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวอรกุล ไวว่อง
        นางสาวลภัสรดา เผือกพันธ์

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83194
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางรุจี อภัยพลชาญ
        นางสาวชุตินันท์ ค้อชากูล

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82068
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายวีระศักดิ์ เตชมหนนท์
        นางสาวชุติมา ปินะโต

วิชาภาษาไทย

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85412
        โรงเรียนราษฎร์สามัคคี เลขที่ 42 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
        นายประมวล ศิริเมธางกูร
        เด็กหญิงขวัญดาว แมดมิ่งเหง้า

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/79533    
        โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
        นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
        เด็กหญิงเพ็ญศิริ เกล็ดประทุม

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91095
        โรงเรียนบ้านแพะยันต์ดอยแช่ เลขที่ 141 หมู่ 2 ต.ทากาศ อ.แม่ทา จ.ลำพูน 51170
        นางดอกไม้ ปานพาน
        เด็กชายพูนศักดิ์ สากาศ

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81902
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนา สถิตานนท์
        นางสาวนัฐพร ชุณหเจริญเวช

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92096
        โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม ต. นครสวรรค์ตก อ. เมืองนครสวรรค์ จ. นครสวรรค์ 60000
        นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
        เด็กหญิงจิตรกัญญา จันทร์สำเริง

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81895
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนา สถิตานนท์
        นางสาวขนิษฐา หวังพนาวงศ์

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81968
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวบุศราภรณ์ วาทนเสรี

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81975
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวเกวลิน ทวีสุข
        นางสาวชนัญญา ศรีสุริยพันธ์

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82066
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางจิราวรรณ สังวรปทานสกุล
        นางสาวศรัณยา มีนิล

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82132
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวธมลวรรณ พรมพลอย

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82135
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวณัฐณิชา อนันต์วุฒิสมบัติ

   12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81884
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวยุวดี เปาอินทร์
        นางสาวอรนุช ชำนาญจิต

   13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82055
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวพิชามญชุ์ วรรโณทยาน

   14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82049
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
        นางสาวอมรรัตน์ การุณวิเชียร

   15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82233
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตานาภรณ์ ทองอยู่
        นางสาวลลิตา คำเพ็ง

   16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83434
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสด์ บุนนาค
        นางสาวเสาวลักษณ์ พิมพบุตร

   17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/76792
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนา สถิตานนท์
        นางสาวศุฑารัตน์ จุกกระโทก

   18. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83532
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวยุวดี เปาอินทร์
        นางสาวชุติภัทร์ จินตนาภูษิต

   19. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82807
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวจริยาพร ภระมรทัต

   20. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81904
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนา สถิตตานนท์
        นางสาวพัชรี ศรีสุพรรณ์

   21. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82051
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนา สถิตานนท์
        นางสาวมณฑญา กนกวิจิตรศิลป์

   22. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81856
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนาภรณ์ ทองอยู่
        นางสาววิลพรรณ ไพโรจน์พาณิชย์

   23. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86149
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางสาวสุวรัตน์ บัวก้านทอง
        นายสวัสดิพัฒน์ สมบูรณ์ธีระ

   24. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86194
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
        นางสาวชนัฏฐา จารุพิศาลเลิศ

   25. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81969
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
        นางสาวศิวพร แท่นอุดมศักดิ์

วิชาคณิตศาสตร์

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81329
        โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
        นายเกียรติชัย พันมา
        เด็กชายสรัช สมาวงษ์ปราณี

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81332
        โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
        นายเกียรติชัย พันมา
        เด็กชายธนภัทร ชาภู่พวง

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81381
        โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
        นายเกียรติชัย พันมา
        เด็กหญิงณพิธิพร อัมพรศรีสุภาพ    

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93124    
        โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต. ผักไหม อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 33210
        นายสำรวน เสมอภาค
        นางสาวละไม ยอดโพธิ์

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93143
        โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต. ผักไหม อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 33210
        นายสำรวน เสมอภาค
        นางสาวน้ำผึ้ง ยอดโพธิ์

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84061
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        ว่าที่ร.ต.ศรนรินทร์ สังวาลย์
        นางสาวสุทธิดา มิตรภาพจิต

วิชาวิทยาศาสตร์

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82133
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
        นางสาวธมชนก จารุพันธุ์

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82137
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
        นางสาวภารดี สรรพพิทยากร

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82144
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววรรณภา ศรีวิไลสกุลวงศ์
        นางสาวรักษณีย์ อัครวุฒิเมธากรณ์

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82128
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายปกรณ์ ปานรอด
        นางสาวศศิธร นิมิตรเมธากร

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82161
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางกุลรณี อารีมิตร
        นางสาวพัชราภรณ์ ปิยะนันทสมดี

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82139
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
        นางสาววุฒิพร ลิขิตอนุสรณ์

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82146
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
        นางสาวชนากานต์ นิลภารักษ์

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81733
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
        นางสาวกรกมล ธนะกิจศิริ

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83540
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุชญา เจียรโภคกุล
        นางสาวรุจิวรรณ ลิขิตรุ่งเรือง

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93993
        โรงเรียนปิยชาติพัฒนา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เลขที่ 61/3 หมู่ 4 ต.พรหมณี อ. เมือง จ. นครนายก 26001
        นางบลรัตน์ พิศดำขำ 
        นายพีรวัธน์ จันทนกูล

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81858
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางรัชญา ไชยนา
        นางสาวอภิญญา โรจนภิญโญ

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87533
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางรัชญา ไชยนา
        นางสาวฐิตาภา หิรัญวัฒนานนท์

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81359
        โรงเรียนไผทอุดมศึกษา เลขที่ 201 ต.ตลาดบางเขน อ.หลักสี่ จ.กรุงเทพ 10210
        นายเกียรติชัย พันมา
        เด็กชายธีรพงษ์ อนาพันธ์

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82246
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวชุติกาญจน์ พิทยพรพงศ์

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85191
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
        นางสาวชลวรรณ คงคล้าย

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81842
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายชาญชัย เปี่ยมชาคร
        นางสาวกรกมล มีนสิรินันท์

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81848
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายธานินทร์ พร้อมสุข
        นางสาวอมรรัตน์ สมุทรประภูติ

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92757
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางสาวดวงรัตน์ ประศาสน์วิทย์
        นางสาวลัลน์ลลิต รับคำอินทร์

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82064    
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายวีระศักดิ์ เตชมหนนท์
        นางสาวสิริเนตร หล่อเฟื่องธรรม

วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/80515
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 42 ต. ยานนาวา อ. สาทร จ.กรุงเทพมหานคร 10120
        นางสาวปิยวรรณ วงศ์วณิชย์เจริญ
        นายวสุ รุ่งเชาวรัฐ

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81941
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางขนิษฐา ยั่งยืน
        นางสาวปฐมพร ประเสริฐวงศ์พิไล

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82814    
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
        นางสาวมนัญญา เหล่าวีระธรรม

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81851
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
        นางสาวอภิญญา อินทร์อ่อน

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83770
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช
        นางสาวสิริกาญจน์ ปริสาโรจน์

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82053
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
        นางสาวอารยา คณิตรุ่งเรืองสิน

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82058
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
        นางสาวพิมพ์ชนก คำทอง

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89991
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
        นายนวภู แซ่ตั้ง

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81898
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสมาน ถวิลกิจ
        นางสาวฮาลียา รามาน

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93689
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
        นางสาวศศิธร สามทองกล่ำ

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93863
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวอิสรา อินปั่น
        นายณัฐวุฒิ พุ่มขจร

   12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90014
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
        นางสาวปริฉัตร หมวดทอง

วิชาศิลปะ

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82186
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
        นางสาวจามีกร กำพลวัชราพร

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90480
        โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว หมู่ 4 ต. ศรีค้ำ อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110
        นางเยาวลักษณ์ แสงคำ
        เด็กหญิงเกศรา สิริธนสุวรรณ

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81954
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายนพดล เพ็งชมจันทร์
        นางสาวหญิง แซ่ซึ้ง

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82061
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
        นางสาวธิติยา สุเมธเมธาชัย

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81887
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
        นางสาวดาริกา หวังครอบกลาง

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85470
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายนภดล เพ็งชมจันทร์
        นางสาวนลินรัตน์ ดิลกปรีชากุล

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83334
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสุทัศน์ ตั้งอั่น
        นางสาวกรรภิรมย์ เนียมสุวรรณ

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93203
        โรงเรียนเทศบาลวัดเชียงยืน ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
        นางสาวพรีรัตน์ เพชรแก้ว
        เด็กชายธนภัทร งามอนุรักษ์

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91339
        โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เลขที่350 หมู่10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
        นางอรุณี ชัยพิชิต
        นางสาววลินดา แซ่เติ๋น

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86865
        โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่ 450 หมู่ 4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
        นางอำไพ หน่อเรือง
        นายวชิรพงษ์ ปาอ้าย

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92503
        โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน จ.ศรีสะเกษ 33210
        นางสาวเพ็ญสินี คำโน
        เด็กหญิงสิรภัทร สายเหลา

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85322
        โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
        นางจรินทร์ ธงงาม
        นางสาวพรรณทิวา อินต๊ะปุก

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81950
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสุคนธ์ ยลประสาน
        นางสาวสุนิสา บูชา

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82047
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสุคนธ์ ยลประสาน
        นางสาวลัดดาวัลย์ แก้วสิรินิมิต

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82881
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางผกากรอง กันทะเขียว
        นางสาวสาวิตรี หงษาวงศ์

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82070
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
        นางสาวจุฑามาศ ฤทธิ์ทองพิทักษ์ 

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83429
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางผกากรอง กันทะเขียว
        นางสาวสุวรรณา จิตเพชร

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82883
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายโยธิน พิภพเรืองรอง
        นางสาวณัฐวรรณ ทรัพย์เกษม

   12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82312
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางอภิรดี ทองพลอย
        นางสาวพิชชากร ยืนยงกุลวุฒิ

   13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82314
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางอภิรดี ทองพลอย
        นางสาวสุภาวรรณ สิทธิปัญญา

   14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82319
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายโยธิน พิภพเรืองรอง
        นางสาววีระวรรณ มิตรณรงค์

   15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82320
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายโยธิน พิภพเรืองรอง
        นางสาวปิยมาศ ลุ่มเพชรมงคล

   16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84625
        โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย เลขที่ 88 แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร จ.กรุงเทพฯ 10200
        นางฉิมพลี วิมลธรรม
        นายณัฐ เจนกิติวรพงศ์

   17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81854
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาววราพร เดชพงษ์สัมฤทธิ์

   18. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83856
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางจงลักษณ์ วรรณเวช
        นางสาวชนม์ชนก สุทธิจักรี

   19. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81840
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางจงลักษณ์ วรรณเวช
        นางสาวอุทัยวรรณ สอนคำมี

   20. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81857
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวอุมาพร แก้วพลายงาม

   21. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85363
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางจงลักษณ์ วรรณเวช
        นางสาวอรัชพร ภาคนนท์กุล

   22. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82241
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวอรกุล ไวว่อง
        นางสาวลภัสรดา เผือกพันธ์

   23. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90669
        โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
        นางพิสมัย ศุภพงษ์
        นางสาวจิราพร พูลผกา

   24. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92548
        โรงเรียนเชียงของวิทยาคม เลขที่ 350 หมู่10 ต.เวียง อ.เชียงของ จ.เชียงราย 57140
        นางอรุณี ชัยพิชิต
        นายสุริยา พิชัยจม

   25. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86865
        โรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา เลขที่450 หมู่ 4 ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน 51110
        นางอำไพ หน่อเรือง
        นายวชิรพงษ์ ปาอ้าย

   26. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91352
        โรงเรียนปิยะบุตร์เลขที่ 133 หมู่6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
        นางพิสมัย ศุภพงษ์
        นายบรรณสรณ์ ใบกว้าง

   27. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86498
        โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา เลขที่ 265 ถนนท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
        นางสาวนูรมา ตาเยะ
        นางสาวอาวนี กรูตามา

วิชาภาษาต่างประเทศ

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82046
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
        นางสาวอธิกา แซ่เอี้ย

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82056
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
        นางสาวสุชาดา ภัทรเดชาธร

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81947
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกาญจนา นาชัยเริ่ม
        นางสาวสมฤทัย ค่ายกนกวงศ์

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81977
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
        นางสาวจันทร์จิรา หาญจิตร

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81978
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
        นางสาวเบญจพร ฟู

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81948
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางนิยุตา โคโมโตะ
        นางสาวนภัสภรณ์ ขันติวัฒนา

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81976
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางนิยุตา โคโมโตะ
        นางสาวสุภาพร สุทธิไชยากุล

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81960
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววิภาดา จิระรัตนกุล
        นางสาวธัญญาเรศ แซ่ล้อ

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81877
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางนิยุตา โคโมโตะ
        นางสาวนัทท์ชนัญท์ มงคลนิภัทร์

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82306
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
        นางสาววิไลพร พันธุเพ็ง

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82863
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวดวงดาว สุวรรณประทีป
        นางสาววรางรัตน์ สุคันธรัตน์

   12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83436
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
        นางสาวทิวาพร อัศวชิน

   13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85280
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางอัญชลี สุวรรณวงศ์
        นางสาวนพหทัย วสะสมิทธ์

   14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84466
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางนิยุตา โคโมโตะ
        นางสาวผกามาศ ตั้งติรวัฒน์

   15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83335
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        Ms.Janet Srimaneerongroj
        นางสาวณัฐธิดา อู่ทิฆัมพร

   16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81849
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
        นางสาวกนกอร วิทัศนานนท์

   17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83442
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
        นางสาวศิริวรรณ ต่ายจันทร์

   18. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84199    
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
        นางสาวทิพวรรณ นันต๊ะปัน

   19. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85364
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
        นางสาวดนุลดา จันทะสิงห์

   20. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81850
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
        นางสาวอภิญญา สุริยาสวิภาต

   21. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86202
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
        นางสาวสุภัทรา บุญดี

   22. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82619
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
        นางสาวรวิภา ยสทะแสน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 17 คน กำลังออนไลน์