ผลการตัดสิน สื่อออนไลน์ โครงการประกวดสื่อดิจิทัลฯ ครั้งที่ 3

รูปภาพของ ssspoonsak

ประกาศนียบัตร เข้าร่วมโครงการ
        
วิชากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82065
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายวีระศักดิ์ เตชมหนนท์
        นางสาวออมสิรินทร์ คชสุนทร

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81653
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวหทัยรัตน์ เหล่าบุญสุข
        นางสาวปรีดาภรณ์ เกตุสมพงษ์

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90666
        โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
        นายนันทวัฒน์ หมื่นประจญ
        เด็กหญิงทิพวัลย์ มูลศรี

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91649
        โรงเรียนวัดบุณยประดิษฐ์ เลขที่ 115 หมู่ที่ 2 ต.บางไผ่ อ.บางแค จ.กรุงเทพฯ 10160
        นายนันทวัฒน์ หมื่นประจญ
        เด็กหญิงเกวรินทร์ พจนวราภรณ์

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82160
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวรวงศ์
        นางสาวอัมพิรา รักสัตย์

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83020
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสมชาย น่วมกลิ่น
        นางสาวกัญญาลักษณ์ อัญชันบุตร

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85474
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางพูนสุข โอภาภิบาล
        นางสาวจิตรทิพย์ เดือนอรุณส่อง

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86159
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางสาวจิราพร ปั้นทอง
        นายกฤติน ไกรลาสนฤมิต

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85865
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางสาววิลาวรรณ ศรีสุวรรณ
        นายสวิตต์ อัครมณีตระกูล

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85383
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางสาวภาวิณี แสวงทรัพย์
        นายสวิตต์ อัครมณีตระกูล

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90129
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นายอภิเชษฐ์ วรรณวงษ์
        นางสาวฉลองขวัญ ป้องคำ

   12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85301
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางสาวเบญจวรรณ สิทธิวัจน์
        นายธนกร สุภาศรี

   13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85402
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
        นายชนะชล สุภา

วิชาภาษาไทย

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81769
        โรงเรียนชุมชนบ้านบวกครกน้อย เลขที่ 136 หมู่ 2 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
        นางพิไลพร กันไชยต๊ะ
        เด็กหญิงอาหมี่ เซอหมือ

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85400
        โรงเรียนราษฎร์สามัคคี เลขที่ 42 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
        นายประมวล ศิริเมธางกูร
        เด็กหญิงหงส์สุดา แมดมิ่งเหง้า

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86401
        โรงเรียนราษฎร์สามัคคี เลขที่ 42 หมู่ 1 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม 48180
        นายประมวล ศิริเมธางกูร
        เด็กหญิงศุภมาศ ชัยบิน

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/80055
        โรงเรียนเทศบาลวัดสุคตวราราม ต.นครสวรรค์ตก อ.เมืองนครสวรรค์ จ.นครสวรรค์ 60000
        นางกัญญาสิริ ศรีแก้วพันธุ์
        เด็กหญิงจิตรกัญญา จันทร์สำเริง

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82059
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววณิชชา จุปิติ
        นางสาวพิณ พัดสมร

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82324
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนา สถิตานนท์
        นางสาวสุจิตรา เบญจะมาศ

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82908    
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศรีสวาสดิ์ บุนนาค
        นางสาวสิริดา เย็นใจ

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84911
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนา สถิตานนท์
        นางสาวเบญจพร น้อยวงศ์

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83921
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวรัตนา สถิตานนท์
        นางสาวปรารถนา ร่วมทวี

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81890
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวยุวดี เปาอินทร์
        นางสาวณัฐชญา ดาราเมือง

วิชาคณิตศาสตร์

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82050
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางวิยะดา ทองประดับ
        นางสาวภัสราภรณ์ ไทยอัฐวิถี

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83332
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวจินดา พ่อค้าชำนาญ
        นางสาวกาญวิภา จิตวานิชไพบูลย์

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81600
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางปิยนุช พิทักษ์พรชัย
        นายธนภัทร ทัศน์พีรพันธ์

วิชาวิทยาศาสตร์

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85043
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายปกรณ์ ปานรอด
        นางสาวจุฬาลักษณ์ เดชเฟื่อง

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84889
        โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา 2 เลขที่ 132 หมู่ 10 ต. วัดประดู่ อ. เมืองสุราษฎร์ธานี จ. สุราษฎร์ธานี 84000
        นางสุพรรณวดี ประสงค์
        นางสาวรุ่งทิวา ถิระโคตร

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85918
        โรงเรียนโนนสุวรรณพิทยาคม เลขที่ 183 หมู่ 1 ต. โกรกแก้ว อ. โนนสุวรรณ จ. บุรีรัมย์ 31110
        นางสาววิไลวรรณ สงสาร
        นางสาววณิชกานต์ เวฬุวนารักษ์

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90906    
        โรงเรียนผักไหมวิทยานุกูล เลขที่ 46 หมู่ 15 ต. ผักไหม อ. ห้วยทับทัน จ. ศรีสะเกษ 33210
        นางดรุณี เสมอภาค
        นายอาทร ยอดจันทร์

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82768    
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัยนครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางสาวอริสา ถุงทรัพย์
        นายไตรรัตน์ ใจดี

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92286
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางสาวอังคณา เพ็ชรแก้ว
        นางสาวอริสรา วรรณพันธ์

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92667
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางสาวอังคณา เพ็ชรแก้ว
        นางสาวอรุณรัตน์ ศิริฟอง

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92726
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางสุธาทิพย์ ผลไสว
        นายณัฐภัทร รุจจนเวท

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93053
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวอังคณา เพ็ชรแก้ว
        นางสาวอมรรัตน์ ชินธนวัฒน์

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93502 
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวลัดดา ศุภเศษสิริ
        นางสาวนัฐพร ดวงกันยา

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93700
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        วลัยนวรรณ พูลสุขโข
        นางสาวชลธิดา งามศิริพร

วิชาสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81885
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวจารุลักษณ์ วิวัฒน์ธนศิษฏ์

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82239
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางพีรทิพย์ สุคันธเมศวร์
        นางสาวตวงทอง สุระรังสิต

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81651
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        ดร.พระมหาถวิล จารุเตโร
        นางสาวนุชจยา หงษ์อุดม

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82871
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพฯ 10120
        นายสมบัติ สุทธิรอด
        นายวรัญญู ตั้งสมบูรณ์กิจ

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85035
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพฯ 10120
        นางปานจิตร์ สวัสดิ์วงศ์
        นายชนะชล สุภา

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87626
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        พระมหาถวิล จารุเตโช
        นางสาวม่านฟ้า มาตาปิตุกุล

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/87294
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        ดร.พระมหาถวิล จารุเตโช
        นางสาวจิดาภา อภิโชติกุล

วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92184
        โรงเรียนปิยะบุตร์ เลขที่ 133 หมู่ 6 ต. โพนทอง อ. บ้านหมี่ จ. ลพบุรี 15110
        นางสาวสุดใจ ร่มเย็น
        เด็กหญิงวรัญญา พงษ์เกษม

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90461
        โรงเรียนสันสลีหลวง-สันนายาว หมู่ 4 ต. ศรีค้ำ อ. แม่จัน จ. เชียงราย 57110
        นางรจนา จาวันนะ
        เด็กหญิงพิมจันทร์ ตานำ

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81706
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
        นางสาวจีราภรณ์ จารุอำไพแสง

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82253
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศศนันท์ กฤษณะวนิช
        นางสาวลัทธวรรณ เพ็ชรทอง

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83435
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสมพร ฉ่ำเอี่ยม
        นางสาวอิงณภัทร์ พรเกษมจิรานนท์

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83327
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
        นางสาวชลลดา กลิ่นบุญฟุ้ง

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83815
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบมัธยม) เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางสาวเจริญ ถิ่นปุก
        นายนนท์ชัย ขุนวิเศษ

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83767
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
        นางสาวณัชชา จันทร์วิภาสวงศ์

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85335
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ มัธยม) เลขที่ 229 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นายศุภกิตติ์ ดนุดิษฐ์
        นางสาวนันทวัน พัฒนแก้ว

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86509
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพฯ 10120
        นางฉวีวรรณ พงศ์ไทย
        นายอุดมพร พงษ์วิชัย

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85402
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 84 ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพฯ 10120
        นางสาววรรณพร เจริญแสนสวย
        นายชนะชล สุภา

   12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90894
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางมุกดา พูลศรี
        นางสาวศิริกาญ ดวงสร้อยทอง

   13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90443
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นายชาญชัย ชาญฤทธิ์
        นายสุทธชาติ บุญเติม

   14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92845
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นายเอกอุดม ทองเกษม
        นางสาวสุภาภรณ์ เพชรทอง

   15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92700
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางสาววิกานดา เจรจา
        นางสาวภัทรพร กิตติภัทรวัฒน์

   16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91829
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นายเอกอุดม ทองเกษม
        นางสาวนวรัตน์ อิงอนุรักษ์สกุล

   17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92799
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นายวรพจน์ ณ พัทลุง
        นางสาวกรวินท์ กาญจนพิบูลย์

   18. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92870
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต. ศาลายา อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170
        นางอังคณา เพ็ชรแก้ว
        นางสาววิภาวี ตีรนานุกูล

   19. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92912
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางนวลตา จันทร์พาณิชย์
        นางสาวขนิษฐา นกทรัพย์

   20. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92975
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายอร่าม มีทรัพย์อนันต์
        นางสาวกรรภิรมย์ พลเยี่ยม

   21. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92717
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวชญาดา สมไพบูลย์
        นายธรรม์พงศ์ คำคม

   22. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92297
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางเสี่ยงเทียน กรนุ่ม
        นางสาวนฤมล ศิริวิพฤกษ์

   23. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90901
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวสุปรียา พรหมรินทร์
        นางสาวบุศรินทร์ ศักดิ์ดีชุมพล

   24. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92310
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวกัลยารัตน์ เมธีวีรวงศ์
        นางสาวนวลพักตร์ พรเจริญ

   25. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93786
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสุธาทิพย์ ผลไสว
        นางสาวกรกนก อยู่เป็นสุข

   26. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92915
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางนวลตา จันทร์พาณิชย์
        นางสาววริศศา วัณณะวัฒนะ

   27. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93198
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวศุภลักษณ์ รัศมีแจ่ม
        นางสาวมนสิชา ภูกองชนะ

   28. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92789
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาววิไลรัตน์ อยู่หลาบ
        นางสาวมัณฑนา จาดสอน

   29. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93829
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายสราวุธ จินดาพงษ์
        นางสาวธาริณี เอี่ยมลือนาม

   30. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93939
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวอิสรา อินปั่น
        นางสาววัลย์วิมล อุษานภวิถี

   31. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92944
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวเจริญ ถิ่นปุก
        นางสาวอนัญญา อัศวรุจานนท์

   32. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93877
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาววิไลรัตน์ อยู่หลาบ
        นางสาวมัณฑนา จาดสอน

   33. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92868
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวกรวีณา ศรีละพันธ์
        นางสาวณัฐสุดา นิลดำ

   34. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93813
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาววิไลรัตน์ อยู่หลาบ
        นางสาวศรุดา ตันติบวรสกุล

   35. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92946
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวเจริญ ถิ่นปุก
        นางสาวธัญชนก รุ่งเรือง

   36. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93598
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายบุญช่วย ทองคุ้ม
        นางสาวจรรญามณฑ์ เจริญศรี

   37. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93638
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวศิริพร เอกอุ
        นางสาวธนพร พรพิพัฒน์เพ็ญ

   38. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93980
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายสิรินทร์ สุภัทรเกียรติ
        นางสาวสายอักษร รักคง

   39. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91551
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางมุกดา พูลศรี
        นางสาวพิชชากร ธนวัตถาภรณ์

   40. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83800
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายสราวุธ จินดาพงษ์
        พีรภาส กาญจนรัตน์

   41. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93760
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายกฤษดา สัตยานุการ
        นางสาวสุมาลีย์ ทองคำ

   42. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93981
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางสาวติณนภา เสน่หา
        นางสาวสิริรักษ์ ตระกูลหวังวีระ

วิชาศิลปะ

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82048
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
        นางสาวธนพร เฉลิมขวัญมงคล

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/78284
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
        นางสาวขริษฐา กล้าหาญ

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84773
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
        นางสาวกมลวรรณ แรงรักธรรม

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82307
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสุทัศน์ ตั้งฮั่น
        นางสาวขวัญเกล้า ไพทยะทัต

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81891
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
        นางสาวขวัญฤดี ศรีแสง

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81888
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางวไลลักษณ์ ดิษพึ่ง
        นางสาวจันทกานต์ มงคลพลสิทธิ์

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81953
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายนภดล เพ็งชมจันทร์
        นางสาวโสภา ศิริ

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85555
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพฯ 10120
        นายสันติ นวลสวาย
        นายธนู รุ่งรวย

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91278
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพฯ 10120
        นางสาวกัญญา หวังตรงจิต
        นายภควัต วงศ์มิตรไมตรี

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93010
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่299 หมู่5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นางลัดดา มูลทองน้อย
        นางสาวเมธปิยา ผลจิระมงคล

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85939
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต. ยานนาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพฯ 10120
        ครูอุทัย ชมเพลินใจ
        นายพสิษฐ์ สารวานิชพิทักษ์

วิชาการงานอาชีพ และเทคโนโลยี

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91987
        โรงเรียนเทศบาล 2 (วัดช่องลม) เลขที่ 629/1 ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ราชบุรี 70000
        นางจินตนา ม่วงศรี
        เด็กหญิงนีรนารา แก้วเนียม

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/78601
        โรงเรียนวชิรป่าซาง เลขที่ 210 หมู่ 7 ต. นครเจดีย์ อ. ป่าซาง จ. ลำพูน 51120
        นายสุรพงษ์ จ๋าก๋าง
        เด็กชายคามิน หม่อมศักดิ์

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85850
        โรงเรียนเทศบาลวัดเวฬุวัน เลขที่ 317/2 ถ.เทวาภิบาล ต. ในเมือง อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด 45000
        นายนิวัฒน์ ตีทอง
        เด็กชายสิทธิศักดิ์ ชาตรี

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90317
        โรงเรียนเม็งรายมหาราชวิทยาคม เลขที่113 หมู่3 ต. นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
        นางสาวศิรินภา กาวีต๊ะ
        เด็กหญิงกนิษฐา ต๊ะต้องใจ

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91813
        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เลขที่ 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
        นางพรรณทิพย์ อุดม
        นายน๋อม หย่าคำ

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92956
        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เลขที่13 หมู่4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
        นายกันต์ยศ เจริญพร
        นายสอนรัก รักกลัด

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81588
        โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
        นางจรินทร์ ธงงาม
        นางสาวธัญญาเรศ สายสนิท

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81590
        โรงเรียนแม่ริมวิทยาคม เลขที่ 668 หมู่ 1 ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
        นางจรินทร์ ธงงาม
        นางสาวสายธาร วันแก้ว

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/91524
        โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี เลขที่278 ตำบลคลองกระแชง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000
        นายปรีชา จันทร์เปล่ง 
        นางสาวกรณิศ ศยามล

   10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81598
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ล เลขที่ 46 ต. ยานาวา อ. สาทร จ. กรุงเทพฯ 10120
        นางวรรณพร เจริญแสนสวย
        นายสุทธิเกียรติ วัฒนะชัยโชติกร

   11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83439
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางผกากรอง กันทะเขียว
        นางสาวนัถฐากร ศรีหะรัญ

   12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92585
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายวีรศักดิ์ เตชมหนนท์
        นางสาวอรวรรณ ธัญญะวัน

   13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/89435
        โรงเรียนดรุณศาสน์วิทยา เลขที่265 ถนนท่าเสด็จ ต.ตะลุบัน อ.สายบุรี จ.ปัตตานี 94110
        นางสาวดุจเดือน กลับนุ้ย
        นางสาวนูรมา แนกูระ

   14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93501
        โรงเรียนปิยะบุตร์เลขที่133 หมู่6 ต.โพนทอง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี 15110
        นางพิสมัย ศุภพงษ์
        นายชัยวิวัฒน์ จิตรมา

   15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/86238
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสมชาย น่วมกลิ่น
        นางสาวชนนิกานต์ แซ่อึ้ง

   16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/92652
        โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน เลขที่ 13 หมู่ 4 ต.แม่จัน อ.แม่จัน จ.เชียงราย 57110
        นายกันต์ยศ เจริญพร
        นายศตวรรษ ตาเงิน

   17. URL: http://www.thaigoodview.com/node/76392
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        ผกากรอง กันทะเขียว    
        วิสสุตา วงศ์ตระกูล

วิชาภาษาต่างประเทศ

    1. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81940
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        Mr.Cui Nan
        นางสาวพัชรีย์ จารีย์กุล

    2. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81980
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
        นางสาวสุพักตา เพ็งแข

    3. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81981
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุรีย์ เครือประสิทธิ์
        นางสาวกนกวรรณ อุดมจิรศักดิ์

    4. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82043
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาววีณา รัตนสุมาวงศ์
        นางสาวปทมา สุกุลพราหมณ์

    5. URL: http://www.thaigoodview.com/node/84212
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
        นางสาวจริยา เต็งพงศธร

    6. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83021
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        Mr.Cui Nan
        นางสาวศิวพร ปิยะวดีพงษ์

    7. URL: http://www.thaigoodview.com/node/83222
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุภาณี อินทรอักษร
        นางสาววิมาลา รัตน์ด้วง

    8. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85279
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวศุทธินี กิจเจริญ
        นางสาวภาณวี ฉัตรค้ำจุนเจริญ

    9. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81903
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางสาวสุปราณี ดำสวัสดิ์
        นางสาวณัฐนันท์ ฤทธิ์อร่าม

  10. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82044
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นายสรไกร สัตย์เพริศพราย
        นางสาวณิชาภัทร สง่าราศรี

  11. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81595
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ลเลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นายสุชิน โกพันธุ์
        นายชินดนัย พิพิธเดชา

  12. URL: http://www.thaigoodview.com/node/90129
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ลเลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นายอภิเชษฐ์ วรรณวงษ์
        นางสาวฉลองขวัญ ป้องคำ

  13. URL: http://www.thaigoodview.com/node/85331    
        โรงเรียนเซนต์ไมเกิ้ลเลขที่ 46 แขวงยานนาวา เขตสาทร จ.กรุงเทพฯ 10120
        นางภูสิน บุญญานันทชัย
        นายธนพล พิทยาพิบูลพงศ์

  14. URL: http://www.thaigoodview.com/node/82150
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        Ms.Janet Srimaneerongroj
        นางสาวสสินี ปานสายลม

  15. URL: http://www.thaigoodview.com/node/93972
        โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม เลขที่ 299 หมู่ 5 ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
        นายถิรายุ ใหญ่เจริญยิ่ง
        นางสาวลลิตา ศิรินพวงศ์     

  16. URL: http://www.thaigoodview.com/node/81899
        โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
        นางนิยุตา โคโมโตะ
        นางสาวภัคนันท์ ท่านัทธี

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์