แบบฝึกหัดที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ นางสาวพนิดา หลไธสงค์ ชั้นม. 5/2 เลขที่ 10

รูปภาพของ msw7593

แบบฝึกหัดที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

 1.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
จงอธิบาย

                การทํางานของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

                1. หน่วยรับข้อมูล (Input
Unit)            ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา
เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ 
ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  มีอยู่หลายประเภทด้วยกันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี
ดังต่อไปนี้

          - Keyboard

          - Mouse

          - Disk Drive

          - Hard Drive

          - CD-Rom

          - Magnetic Tape

          - Card Reader

          - Scanner

                2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central
Processing Unit)           ทํ าหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล
แบ่งออกเป็น
2 หน่วยย่อย คือ

                          - หน่วยควบคุม  ทําหน้าที่ในการดูแล
ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน

ของอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ

อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง

                          - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ
ที่ส่งมาจาก

หน่วยควบคุม
และหน่วยความจํา

                3. หน่วยความจํ า (Memory)   ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ
ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยังเก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย
ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่งหรือข้อมูล แบ่งออกเป็น

             -
ROM หน่วยความจําแบบถาวร

             -
RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว

             -
หน่วยความจําสํารอง   
เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลัก

สามารถเก็บ
ข้อมูลได้มากขึ้น

                4. หน่วยแสดงผล (Output
Unit)  ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล
สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่
  ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้

          - Monitor จอภาพ

          - Printer เครื่องพิมพ์

          - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ
ที่ต้องการลงกระดาษ

 

2.อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input) มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

                คียบอร์ด หรือ แป้นพิมพ์
(ศัพท์บัญญัติใช้ว่า แผงแป้นอักขระ)

เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี
โดยปกติมักจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียง มีแป้นต่างๆ

                เมาส์ (mouse) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการใช้งานในคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง

                สแกนเนอร์
(
Scanner) Scanner คือ อุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก
ที่มีหน้าที่ ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด)
ให้เป็นข้อมูล เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์
ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้

                เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่ใช้สำหรับอ่านรหัสแท่ง
(
Bar Code)

                จอยสติก (Joystick) คืออุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก
มีปุ่มบังคับที่ด้ามคันโยก เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพ ได้ทุกตำแหน่งและทุกทิศทาง

                จอสัมผัส (touch screen) สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก
จอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลได้โดยการสัมผัสบนบริเวณจอภาพ

 

3.อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล มีอะไรบ้าง
และมีขั้นตอนอย่างไร
?

                   
ส่วนประมวลผลข้อมูล (
Central Processing Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจาก
ส่วนรับข้อมูล(
Input Unit) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

               

4.อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล มีอะไรบ้าง
และมีขั้นตอนอย่างไร
?

                หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล
โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่
2 แบบ ด้วยกันคือ

                - แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่น จอภาพ(Monitor)
, เครื่องฉายภาพ(LCD Projector) และ ลำโพง (Speaker)

                - แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น
เครื่องพิมพ์ (
Printer) และ เครื่องวาด (Plotter)

 

5.ให้นักเรียน วาดแผนภาพ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ " Input  Process Output มาพอเข้าใจ?

 

 

6.บอกความหมายของคำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ดัง
ต่อไปนี้
?

   6.1 Hardware= หมายถึง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ
คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ
ตามลักษณะการทำงาน ได้
4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input
Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :
CPU)  หน่วยแสดงผล (Output
Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

   6.2 Software= หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์
คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง
การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง
ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้   

   6.3 Peopleware= หรือผู้ใช้ระบบ  ในระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้้เกิดผลลัพธ์จากการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างชุดคำสั่งหรือโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องนั่นเอง
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในระดับต่างๆ ดังนี้

          1. ผู้บริหาร (Manager)
ทำหน้าที่กำกับดูแลวางแนวนโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพื่อให้องค์กรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           2. นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบ
(
System Analysis & Deign) ทำหน้าที่วางแผนและออกแบบระบบงาน
เพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน

           3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
ทำหน้าที่เขียน/สร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

           4. ผู้ปฏิบัติการ (Operator)
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่อง เตรียมข้อมูล
และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

   6.4 Input Unit= คือ
หน่วยรับข้อมูล  ก็คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง
ๆ ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล (
Data) โปรแกรม (Programs) คำสั่ง(Commands) จากผู้ใช้ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนการโต้ตอบของผู้ใช้โปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมถึงอุปกรณ์ซึ่งสามารถป้อนข้อมูล โปรแกรม หรือคำสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้  โดยการแปลงข้อมูล โปรแกรม
หรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป
ตัวอย่างของอุปกรณ์อินพุต เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด
จอยสติ๊ก ไมโครโฟน กล้องวีดีโอ เป็นต้น                

   6.5 Processing =  คือ การประมวลผลภาพ
เป็นการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณบนสัญญาณ
2 มิติ เช่น
ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์(วีดิโอ) และยังรวมถึงสัญญาณ
2 มิติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาพด้วย

   6.6 Main Memory = หน่วยความจำ
คือ อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

   6.7 Central Processing Unit : CPU= คือ
อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เลยก็ได้
ซีพียู เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดย
จะเป็นตัวกำหนดความสำคัญของอุปกรณ์ว่าตัวใดมีความสำคัญมากกว่าซึ่งหากติดตั้งอุปกรณ์
2 ตัวที่อินเทอรัพ, การแจ้งกับซีพียูว่าจะขอเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากกว่าเท่านั้น
ส่วนตัวที่สำคัญน้อยกว่าจะไม่สามารถใช้งานได้ เช่น
ถ้าเราต่อการ์ดจอภาพกับการ์ดเสียงที่อินเทอรัพเดียวกัน ซีพียู
จะเลือกให้ใช้ได้เฉพาะการ์ดจอภาพเท่านั้น               

   6.8 Output Unit = อุปกรณ์ส่งออก
ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจาก
หน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก
อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ จอภาพ และเครื่องพิมพ์

   6.9 ROM : Read Only Memory= หมายถึง
หน่วยความจำที่ใช้อ่านได้อย่างเดียว เป็น
memory chip ที่ทำหน้าที่เก็บแอปปลิเคชั่นและข้อมูลเป็นการถาวร
และไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงระบบ ซึ่งแอปปลิเคชั่นและข้อมูลจะถูกเขียนหรือ
burned
เข้าไปในชิป โดยบริษัทผู้ผลิต
ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในชิปได้ ถึงได้เรียกว่าอ่านอย่างเดียว
(
read-only)

   6.10 RAM : Random Access Memory= หมายถึง สิ่งที่ใช้สำหรับประมวลผลและเก็บไฟล์ข้อมูลชั่วคราว RAM มีความแตกต่างจากROM ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูล RAM
จำเป็นจะต้องมีกระแสไฟมาเลี้ยงเพื่อที่จะรักษาข้อมูลที่เก็บไว้ใน RAM
Pocket PC รุ่นแรกๆ ก่อนที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
Mobile 5 จะใช้ RAM เก็บทั้งข้อมูลและโปรแกรม
ดังนั้นผู้ใช้
PDA จำเป็นจะต้องคอยดูแลส่วนของแบตเตอรีไม่ให้กระแสไฟฟ้าหมด
มิเช่นนั้น โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ใน
RAM ก็จะหายไปทั้งหมด

   6.11 Secondary Memory= หมายถึง
หน่วย ความจำรอง ส่วนความจำรอง (
secondary memory) ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น
ทำงานติดต่อยู่กับส่วนความจำหลัก ส่วนความจำรองมีความจุมากและมีราคาถูก
แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก คือ
ทำงานได้ในเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาที
ข่าวสารหรือข้อมูลที่จะเก็บไว้ในส่วนความจำนั้นเป็นรหัสแทนเลขฐานสอง (
binary)
คือ ๐ กับ ๑ ซึ่งต้องเก็บไว้เป็นกลุ่ม ๆ และมีแอดเดรสตามที่กำหนด

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์