แบบฝึกหัดที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ นางสาวพนิดา หลไธสงค์ ชั้นม. 5/2 เลขที่ 10

รูปภาพของ msw7593

แบบฝึกหัดที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

 1.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
จงอธิบาย

                การทํางานของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

                1. หน่วยรับข้อมูล (Input
Unit)            ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา
เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ 
ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  มีอยู่หลายประเภทด้วยกันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี
ดังต่อไปนี้

          - Keyboard

          - Mouse

          - Disk Drive

          - Hard Drive

          - CD-Rom

          - Magnetic Tape

          - Card Reader

          - Scanner

                2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central
Processing Unit)           ทํ าหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล
แบ่งออกเป็น
2 หน่วยย่อย คือ

                          - หน่วยควบคุม  ทําหน้าที่ในการดูแล
ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน

ของอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ

อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง

                          - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ
ที่ส่งมาจาก

หน่วยควบคุม
และหน่วยความจํา

                3. หน่วยความจํ า (Memory)   ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ
ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยังเก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย
ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่งหรือข้อมูล แบ่งออกเป็น

             -
ROM หน่วยความจําแบบถาวร

             -
RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว

             -
หน่วยความจําสํารอง   
เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลัก

สามารถเก็บ
ข้อมูลได้มากขึ้น

                4. หน่วยแสดงผล (Output
Unit)  ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล
สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่
  ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้

          - Monitor จอภาพ

          - Printer เครื่องพิมพ์

          - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ
ที่ต้องการลงกระดาษ

 

2.อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input) มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

                คียบอร์ด หรือ แป้นพิมพ์
(ศัพท์บัญญัติใช้ว่า แผงแป้นอักขระ)

เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี
โดยปกติมักจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียง มีแป้นต่างๆ

                เมาส์ (mouse) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการใช้งานในคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง

                สแกนเนอร์
(
Scanner) Scanner คือ อุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก
ที่มีหน้าที่ ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด)
ให้เป็นข้อมูล เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์
ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้

                เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่ใช้สำหรับอ่านรหัสแท่ง
(
Bar Code)

                จอยสติก (Joystick) คืออุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก
มีปุ่มบังคับที่ด้ามคันโยก เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพ ได้ทุกตำแหน่งและทุกทิศทาง

                จอสัมผัส (touch screen) สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก