แบบฝึกหัดที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ นางสาวพนิดา หลไธสงค์ ชั้นม. 5/2 เลขที่ 10

รูปภาพของ msw7593

แบบฝึกหัดที่ 2 หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์

ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้

 

 1.หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ มีส่วนประกอบอะไรบ้าง
จงอธิบาย

                การทํางานของคอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้

                1. หน่วยรับข้อมูล (Input
Unit)            ทําหน้าที่ในการรับข้อมูลหรือคําสั่งจากภายนอกเข้าไปเก็บไว้ในหน่วยความจํา
เพื่อเตรียมประมวลผลข้อมูลที่ต้องการ 
ซึ่งอุปกรณ์ที่ใช้ในการนําข้อมูลที่ใช้กันอยู่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนั้น  มีอยู่หลายประเภทด้วยกันสําหรับอุปกรณ์ที่นิยมใช้ในปัจจุบันมี
ดังต่อไปนี้

          - Keyboard

          - Mouse

          - Disk Drive

          - Hard Drive

          - CD-Rom

          - Magnetic Tape

          - Card Reader

          - Scanner

                2. หน่วยประมวลผลกลาง (Central
Processing Unit)           ทํ าหน้าที่ในการคํานวณและประมวลผล
แบ่งออกเป็น
2 หน่วยย่อย คือ

                          - หน่วยควบคุม  ทําหน้าที่ในการดูแล
ควบคุมลําดับขั้นตอนของการประมวลผล และการทํางาน

ของอุปกรณ์ต่างๆ
ภายในหน่วยประมวลผลกลาง 
และช่วยประสานงานระหว่างหน่วยประมวลผลกลาง กับ

อุปกรณ์นําเข้าข้อมูล
อุปกรณ์ในการแสดงผล และหน่วยความจําสํารอง

                          - หน่วยคํานวณและตรรก ทําหน้าที่ในการคํานวณและเปรียบเทียบข้อมูลต่างๆ
ที่ส่งมาจาก

หน่วยควบคุม
และหน่วยความจํา

                3. หน่วยความจํ า (Memory)   ทําหน้าที่ในการเก็บข้อมูลหรือคําสั่งต่างๆ
ที่รับจากภายนอกเข้ามาเก็บไว้ เพื่อประมวลผลและยังเก็บผลที่ได้จากการประมวลผลไว้เพื่อแสดงผลอีกด้วย
ซึ่งแบ่งออกเป็น หน่วยความจํา เป็นหน่วยความจําที่มีอยู่ ในตัวเครื่องคอมพิวเตอร์
ทําหน้าที่ในการเก็บคําสั่งหรือข้อมูล แบ่งออกเป็น

             -
ROM หน่วยความจําแบบถาวร

             -
RAM หน่วยความจําแบบชั่วคราว

             -
หน่วยความจําสํารอง   
เป็นหน่วยความจําที่อยู่นอกเครื่อง มีหน้าที่ช่วยให้หน่วยความจําหลัก

สามารถเก็บ
ข้อมูลได้มากขึ้น

                4. หน่วยแสดงผล (Output
Unit)  ทําหน้าที่ในการแสดงผลลัทธ์ที่ได้หลังจากการคํานวณและประมวลผล
สําหรับอุปกรณ์ที่ ทําหน้าที่
  ในการแสดงผลข้อมูลที่ได้นั้นมีต่อไปนี้

          - Monitor จอภาพ

          - Printer เครื่องพิมพ์

          - Plotter เครื่องพิมพ์ที่ใช้ปากกาในการเขียนข้อมูลต่างๆ
ที่ต้องการลงกระดาษ

 

2.อุปกรณ์รับข้อมูลเข้า (Input) มีอะไรบ้าง และมีขั้นตอนอย่างไร

                คียบอร์ด หรือ แป้นพิมพ์
(ศัพท์บัญญัติใช้ว่า แผงแป้นอักขระ)

เป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ทุกเครื่องจำเป็นต้องมี
โดยปกติมักจะมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าหรือใกล้เคียง มีแป้นต่างๆ

                เมาส์ (mouse) คืออุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุมการใช้งานในคอมพิวเตอร์ชิ้นหนึ่ง

                สแกนเนอร์
(
Scanner) Scanner คือ อุปกรณ์ต่อเชื่อมคอมพิวเตอร์แบบกราฟิก
ที่มีหน้าที่ ในการเปลี่ยนแปลงภาพต้นฉบับ (รูปถ่าย ตัวอักษรบนหน้ากระดาษ ภาพวาด)
ให้เป็นข้อมูล เพื่อให้คอมพิวเตอร์ สามารถนำข้อมูลดังกล่าว มาใช้ประโยชน์
ในการแสดงผลที่หน้าจอ ทำให้สามารถแก้ไข ตกแต่งเพิ่มเติม และจัดเก็บข้อมูลได้

                เครื่องอ่านรหัสแท่ง (Bar Code Reader) เป็นอุปกรณ์รับเข้าที่ใช้สำหรับอ่านรหัสแท่ง
(
Bar Code)

                จอยสติก (Joystick) คืออุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นคันโยก
มีปุ่มบังคับที่ด้ามคันโยก เพื่อควบคุมตำแหน่งบนจอภาพ ได้ทุกตำแหน่งและทุกทิศทาง

                จอสัมผัส (touch screen) สามารถเป็นได้ทั้งหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก
จอภาพสามารถรับข้อมูลไปประมวลผลได้โดยการสัมผัสบนบริเวณจอภาพ

 

3.อุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล มีอะไรบ้าง
และมีขั้นตอนอย่างไร
?

                   
ส่วนประมวลผลข้อมูล (
Central Processing Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ในการประมวลผลข้อมูลที่รับมาจาก
ส่วนรับข้อมูล(
Input Unit) เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ตามที่ต้องการ
อีกทั้งยังทำหน้าที่ในการควบคุมการทำงานต่างๆ ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์

               

4.อุปกรณ์แสดงผลข้อมูล มีอะไรบ้าง
และมีขั้นตอนอย่างไร
?

                หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นหน่วยที่แสดงผลลัพธ์ที่มาจากการประมวลผลข้อมูล ของส่วนประมวลผลข้อมูล
โดยปกติรูปแบบของการแสดงผล มีอยู่
2 แบบ ด้วยกันคือ

                - แบบที่ไม่มีสำเนาเก็บไว้ เช่น จอภาพ(Monitor)
, เครื่องฉายภาพ(LCD Projector) และ ลำโพง (Speaker)

                - แบบที่สามารถเก็บไว้ดูภายหลังได้ เช่น
เครื่องพิมพ์ (
Printer) และ เครื่องวาด (Plotter)

 

5.ให้นักเรียน วาดแผนภาพ หลักการทำงานของคอมพิวเตอร์ " Input  Process Output มาพอเข้าใจ?

 

 

6.บอกความหมายของคำศัพท์ คอมพิวเตอร์ ดัง
ต่อไปนี้
?

   6.1 Hardware= หมายถึง
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์
มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้ (รูปธรรม) เช่น จอภาพ
คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์ เป็นต้น ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นส่วนต่างๆ
ตามลักษณะการทำงาน ได้
4 หน่วย คือ หน่วยรับข้อมูล (Input
Unit) หน่วยประมวลผลกลาง (Central Processing Unit :
CPU)  หน่วยแสดงผล (Output
Unit) หน่วยเก็บข้อมูลสำรอง (Secondary Storage) โดยอุปกรณ์แต่ละหน่วยมีหน้าที่การทำงานแตกต่างกัน

   6.2 Software= หมายถึงชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์
คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง
การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง
ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียงพูดก็ได้   

   6.3 Peopleware= หรือผู้ใช้ระบบ  ในระบบคอมพิวเตอร์ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งที่จะก่อให้้เกิดผลลัพธ์จากการให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน
ด้วยเหตุที่ว่ามนุษย์เป็นผู้สร้างชุดคำสั่งหรือโปรแกรมขึ้นมาเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องนั่นเอง
ในที่นี้จะขอกล่าวถึงผู้ใช้คอมพิวเตอร์ในระดับต่างๆ ดังนี้

          1. ผู้บริหาร (Manager)
ทำหน้าที่กำกับดูแลวางแนวนโยบายในส่วนที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์
เพื่อให้องค์กรสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

           2. นักวิเคราะห์และนักออกแบบระบบ
(
System Analysis & Deign) ทำหน้าที่วางแผนและออกแบบระบบงาน
เพื่อนำเอาระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน

           3. นักเขียนโปรแกรม (Programmer)
ทำหน้าที่เขียน/สร้างชุดคำสั่งเพื่อควบคุมให้คอมพิวเตอร์ทำงาน

           4. ผู้ปฏิบัติการ (Operator)
ทำหน้าที่ควบคุมเครื่อง เตรียมข้อมูล
และป้อนข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์

   6.4 Input Unit= คือ
หน่วยรับข้อมูล  ก็คืออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่าง
ๆ ที่ทำหน้าที่รับข้อมูล (
Data) โปรแกรม (Programs) คำสั่ง(Commands) จากผู้ใช้ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ 
ตลอดจนการโต้ตอบของผู้ใช้โปรแกรมกับเครื่องคอมพิวเตอร์
รวมถึงอุปกรณ์ซึ่งสามารถป้อนข้อมูล โปรแกรม หรือคำสั่งเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์ได้  โดยการแปลงข้อมูล โปรแกรม
หรือคำสั่งนั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อทำการประมวลผลต่อไป
ตัวอย่างของอุปกรณ์อินพุต เช่น คีย์บอร์ด เมาส์ สแกนเนอร์ เครื่องอ่านบาร์โค้ด
จอยสติ๊ก ไมโครโฟน กล้องวีดีโอ เป็นต้น                

   6.5 Processing =  คือ การประมวลผลภาพ
เป็นการประยุกต์ใช้งานการประมวลผลสัญญาณบนสัญญาณ
2 มิติ เช่น
ภาพนิ่ง (ภาพถ่าย) หรือภาพวีดิทัศน์(วีดิโอ) และยังรวมถึงสัญญาณ
2 มิติอื่นๆ ที่ไม่ใช่ภาพด้วย

   6.6 Main Memory = หน่วยความจำ
คือ อุปกรณ์เก็บสถานะข้อมูลและชุดคำสั่ง เพื่อการประมวลผลของคอมพิวเตอร์

   6.7 Central Processing Unit : CPU= คือ
อุปกรณ์ตัวหนึ่งที่มีความสำคัญและจำเป็นในการทำงานของคอมพิวเตอร์ซึ่งอาจจะเรียกว่าเป็นหัวใจของคอมพิวเตอร์เลยก็ได้
ซีพียู เป็นตัวควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์
หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงที่ต่อร่วมกับคอมพิวเตอร์ โดย
จะเป็นตัวกำหนดความสำคัญของอุปกรณ์ว่าตัวใดมีความสำคัญมากกว่าซึ่งหากติดตั้งอุปกรณ์
2 ตัวที่อินเทอรัพ, การแจ้งกับซีพียูว่าจะขอเฉพาะอุปกรณ์ที่มีความสำคัญมากกว่าเท่านั้น
ส่วนตัวที่สำคัญน้อยกว่าจะไม่สามารถใช้งานได้ เช่น
ถ้าเราต่อการ์ดจอภาพกับการ์ดเสียงที่อินเทอรัพเดียวกัน ซีพียู
จะเลือกให้ใช้ได้เฉพาะการ์ดจอภาพเท่านั้น               

   6.8 Output Unit = อุปกรณ์ส่งออก
ทำหน้าที่แสดงผลจากการประมวลผล โดยนำผลที่ได้ออกจาก
หน่วยความจำหลักแสดงให้ผู้ใช้ได้เห็นทางอุปกรณ์ส่งออก
อุปกรณ์ส่งออกที่นิยมใช้ส่วนใหญ่คือ จอภาพ และเครื่องพิมพ์

   6.9 ROM : Read Only Memory= หมายถึง
หน่วยความจำที่ใช้อ่านได้อย่างเดียว เป็น
memory chip ที่ทำหน้าที่เก็บแอปปลิเคชั่นและข้อมูลเป็นการถาวร
และไม่ต้องใช้กระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงระบบ ซึ่งแอปปลิเคชั่นและข้อมูลจะถูกเขียนหรือ
burned
เข้าไปในชิป โดยบริษัทผู้ผลิต
ผู้ใช้จะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลที่อยู่ในชิปได้ ถึงได้เรียกว่าอ่านอย่างเดียว
(
read-only)

   6.10 RAM : Random Access Memory= หมายถึง สิ่งที่ใช้สำหรับประมวลผลและเก็บไฟล์ข้อมูลชั่วคราว RAM มีความแตกต่างจากROM ในเรื่องของการเก็บรักษาข้อมูล RAM
จำเป็นจะต้องมีกระแสไฟมาเลี้ยงเพื่อที่จะรักษาข้อมูลที่เก็บไว้ใน RAM
Pocket PC รุ่นแรกๆ ก่อนที่จะใช้ระบบปฏิบัติการ Windows
Mobile 5 จะใช้ RAM เก็บทั้งข้อมูลและโปรแกรม
ดังนั้นผู้ใช้
PDA จำเป็นจะต้องคอยดูแลส่วนของแบตเตอรีไม่ให้กระแสไฟฟ้าหมด
มิเช่นนั้น โปรแกรมและข้อมูลต่าง ๆ ที่เก็บไว้ใน
RAM ก็จะหายไปทั้งหมด

   6.11 Secondary Memory= หมายถึง
หน่วย ความจำรอง ส่วนความจำรอง (
secondary memory) ใช้เป็นส่วนเพิ่มความจำให้มีขนาดใหญ่มากขึ้น
ทำงานติดต่อยู่กับส่วนความจำหลัก ส่วนความจำรองมีความจุมากและมีราคาถูก
แต่เรียกหาข้อมูลได้ช้ากว่าส่วนความจำหลัก คือ
ทำงานได้ในเวลาเศษหนึ่งส่วนพันวินาที
ข่าวสารหรือข้อมูลที่จะเก็บไว้ในส่วนความจำนั้นเป็นรหัสแทนเลขฐานสอง (
binary)
คือ ๐ กับ ๑ ซึ่งต้องเก็บไว้เป็นกลุ่ม ๆ และมีแอดเดรสตามที่กำหนด

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 226 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • randellkhan4715820