คณิตศาสตร์คิดเร็ว

รูปภาพของ shp07778

  

  ใบความรู้                                                  เรื่อง รูปแบบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์                  ส่วนประกอบ       1. ชื่อบล๊อก       2. เกี่ยวกับโครงงาน  (ก)       3. กิตติกรรมประกาศ (ข)       4. บทคัดย่อ (ค)       5. บทที่ 1  บทนำ       6. บทที่ 2  เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง (ให้สืบค้นจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)       7. บทที่ 3  วิธีการจัดทำโครงงาน         8. บทที่ 4  ผลการศึกษา       9. บทที่ 5  สรุปผล และข้อเสนอแนะ      10.บรรณานุกรม      11 ภาคผนวก       12.ข้อมูลผู้จัดทำ (รูปภาพ, ชื่อ-นาสกุล, อายุ, ที่อยู่, เบอรโทรศัพท์                                                       โครงงานคอมพิวเตอร์                                   เรื่อง ....คณิตคิดเร็ว.......................................................                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้....คณิตศาสตร์..................................................                                                   จัดทำโดย                  1.น.ส.น้ำฝน ............อินณวงษ์.............................. เลขที่ .23................                  2. น.ส.ศิริพร............ทองเชื้อ.............................. เลขที่ ....24.............                  3. .......................................... เลขที่ .................                                               ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5                รายวิชาโครงงานคอมพิวเตอร์                ปีการศึกษา  1/2554               โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภื"               สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขตที่ 5                                                            เกี่ยวกับโครงงาน โครงงานคอมพิวเตอร์ เรื่อง  ....คณิตคิดเร็ว............................................................................ กลุ่มสาระการเรียนรู้  ..คณิตศาสตร์..................................................... ผู้จัดทำ 1.น.ส.น้ำฝน ..............อินณวงษ์............................ เลขที่ .23................ 2.น.ส.ศิริพร ...................ทองเชื้อ....................... เลขที่ ..24............... 3. .......................................... เลขที่ ................. ครูที่ปรึกษา 1. อ.นันทา…………ตุ้มทอง……………………………………. ตำแหน่ง ครู         อันดับ   ........                 2. อ.จงเพียร................มณีโคตม์................................    ตำแหน่ง  ครู อันดับ ............ สถานศึกษา โรงเรียนสิงหพาหุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์" สำนักงานเขตพื้นที่การมัธยมศึกษา เขตที่ 5 ปีการศึกษา 1/2554                                                   กิตติกรรมประกาศ  โครงงานนี้สำเร็จขึ้นได้ด้วย................................................................................................... ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................ ท้ายสุดนี้ผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่า โครงงานนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาการ.............. ...............ของผู้สนใจต่อไป คณะผู้จัดทำ                                     บทคัดย่อ การจัดทำโครงงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) สร้าง............................................................. (2) ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง................................ (3) ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ผลการศึกษาและจัดทำโครงงานพบว่า.................................................................................. .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................... ..........................................................................................................................................................                                            สารบัญ                    เรื่อง หน้า เกี่ยวกับโครงงาน  กิตติกรรมประกาศ  บทคัดย่อ  บทที่ 1   บทนำ - ที่มาและความสำคัญของโครงงาน - วัตถุประสงค์ - ขอบเขตการศึกษาค้นคว้า บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง  บทที่ 3   วิธีการจัดทำโครงงาน -  วัสดุและอุปกรณ์  -  วิธีการจัดทำโครงงาน บทที่ 4   ผลการศึกษา บทที่ 5   สรุปผล และข้อเสนอแนะ -  สรุปผลการศึกษา -  ประโยชน์ที่ได้จากโครงงาน -  ข้อเสนอแนะ บรรณานุกรม ภาคผนวก ข้อมูลผู้จัดทำ                                                          บทที่ 1 บทนำ ที่มาและความสำคัญของโครงงาน …........................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................      วัตถุประสงค์ 1. สร้าง..........................................         2. ศึกษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สร้าง..............................................         3. ศึกษาการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ขอบเขตของการศึกษาค้นคว้า .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................                                                       บทที่ 2 เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มของข้าพเจ้าได้ ……………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. เอกสารที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. โครงงานที่เกี่ยวข้อง .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ..........................................................................................................................................................                                                       บทที่ 3 วิธีการจัดทำโครงงาน วัสดุและอุปกรณ์ วัสดุและอุปการณ์ที่ใช้ในการจัดทำโครงงานได้แก่ 1. ............................................................................ 2. ........................................................................... 3. ........................................................................... 4. ........................................................................... 5. ........................................................................... วิธีการจัดทำโครงงาน 1. ..................................................................................................................................... 2. ..................................................................................................................................... 3. ..................................................................................................................................... 4. ..................................................................................................................................... 5. ..................................................................................................................................... 6. ..................................................................................................................................... 7. ..................................................................................................................................... 8. ..................................................................................................................................... 9. ..................................................................................................................................... 10. ..................................................................................................................................... ............................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................                                                        บทที่ 4                    ผลการศึกษา จากการศึกษาการสร้าง……………………………………… ในการจัดทำโครงงานครั้งนี้  ผู้จัดทำได้............................................................................................................................... ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. บทที่ 5 สรุปผลและข้อเสนอแนะ สรุปผลการศึกษา จากการจัดทำโครงงานพบว่า................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. ............................................................................................................................................................. แหล่งอ้างอิง  

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 2 คน และ ผู้เยี่ยมชม 409 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • sss29643
  • ssspoonsak