คณิตศาสตร์คิดเร็ว

รูปภาพของ shp07778

  

  ใบความรู้                                                  เรื่อง รูปแบบการทำโครงงานคอมพิวเตอร์                  ส่วนประกอบ       1. ชื่อบล๊อก       2. เกี่ยวกับโครงงาน  (ก)       3. กิตติกรรมประกาศ (ข)       4. บทคัดย่อ (ค)       5. บทที่ 1  บทนำ       6. บทที่ 2  เอกสารและโครงงานที่เกี่ยวข้อง (ให้สืบค้นจากเครือข่ายอินเตอร์เน็ต)       7. บทที่ 3  วิธีการจัดทำโครงงาน         8. บทที่ 4  ผลการศึกษา       9. บทที่ 5  สรุปผล และข้อเสนอแนะ      10.บรรณานุกรม      11 ภาคผนวก       12.ข้อมูลผู้จัดทำ (รูปภาพ, ชื่อ-นาสกุล, อายุ, ที่อยู่, เบอรโทรศัพท์                                                       โครงงานคอมพิวเตอร์                                   เรื่อง ....คณิตคิดเร็ว.......................................................                                   กลุ่มสาระการเรียนรู้....คณิตศาสตร์..................................................                                                   จัดทำโดย                  1.น.ส.น้ำฝน ............อินณวงษ์.............................. เลขที่ .23................                  2. น.ส.ศิริพร............ทองเชื้อ.............................. เลขที่ ....24.............                  3. .......................................... เลขที่ .................                                               ชั้น