ศิลปากรอินเตอร์ฯ ชี้ปี 2011 ภาคอินเตอร์มาแรง

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดเผยข้อมูลปี 2011  หลักสูตรนานาติในระดับอุดมศึกษาของวิทยาลัย ได้รับความนิยมสูงกว่าปีที่แล้วกว่า 30% พร้อมให้ข้อมูลความต้องการของผู้ประกอบการต้องการพนักงานที่มีความสามารถด้านภาษาเป็นหนึ่งปัจจัยหลักในการรับเข้าทำงาน และจะได้รับค่าจ้างสูงกว่าฐานเงินเดือน 20 – 30 %    โดยปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ผลิตบัณฑิตคุณภาพ มากกว่า  7 ปี  ภายใต้ 2 หลักสูตร  Double degree จากความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเบอร์มิ่งแฮมซิตี้ ประเทศอังกฤษ และ สถาบันวาแตล ประเทศฝรั่งเศส  โดยเน้นให้นักศึกษาได้ฝึกงานปฏิบัติจริงกับภาคธุรกิจทีให้ความร่วมมือทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาทุกคนมีความเชี่ยวชาญในการใช้ภาษาอังกฤษ  โดยเฉพาะสาขาการจัดการโรงแรมที่ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมอีกด้วย 


ผศ.ดร.สมพิศ ขัตติยพิกุล ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันวาแตลประเทศไทย เปิดเผยว่า วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ในปีการศึกษา 2554 หลักสูตร นานาชาติในระดับอุดมศึกษา ของ วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับความนิยมจากนักเรียนมากขึ้นเป็นจำนวนถึง 30% กว่าปีที่ ซึ่งสำหรับวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรนั้น ยังคงรับนักศึกษาได้ตามโควต้าที่กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้เพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของบัณฑิตไว้   


ปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาที่เปิดสอนในหลักสูตรนานาชาติมีมากกว่า 100 แห่งทั่วประเทศ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความตื่นตัว และเห็นถึงความสำคัญในระบบการศึกษาตามหลักสูตรนานาชาติมากยิ่งขึ้น เนื่องจากระบบการศึกษาไทยที่มีทั้งบุคลากรและประสิทธิภาพที่สามารถทัดเทียมกับสถาบันต่างประเทศได้ ทั้งยังมีค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่าอีกด้วย หลักสูตรนานาชาติในระดับอุดมศึกษาของประเทศไทยจึงกลายเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักเรียนและผู้ปกครองเป็นอย่างมาก  ผศ.ดร.สมพิศ ได้กล่าวอ้างอิงข้อมูลจากผลการสำรวจอัตราเงินเดือนในประเทศไทยประจำปี 2554 โดยโรเบิร์ต วอลเทอร์ส [Robert Walters Thailand Salary Survey 2011] ไว้ว่า ในตลาดแรงงานยังคงให้ความสำคัญต่อบุคลากรผู้ที่มีความชำนาญด้านทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ เนื่องจากบุคลากรที่มีทักษะและความสามารถนั้นยังคงมีอยู่อย่างจำกัด ในขณะเดียวกันการแข่งขันเพื่อแย่งชิงบุคลากรที่มีความสามารถยังคงมีแนวโน้มดำเนินต่อไป ดังนั้นผู้ซึ่งที่มีทักษะทางภาษาจึงสามารถเรียกเงินเดือนเพิ่มขึ้นได้ราว 20-30% จากฐานเงินเดือนเดิม รวมถึงสวัสดิการด้านอื่นๆด้วย ด้วยเหตุดังกล่าวจึงเชื่อมั่นได้ว่าบัณฑิตที่จบการศึกษาจากสถาบัน จะกลายเป็นผู้ที่มีความชำนาญด้านภาษาอังกฤษจนเป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงาน


สำหรับวิทยาลัยนานาชาติ และสถาบันวาแตลประเทศไทย ได้เปิดดำเนินการเรียนการสอนมาตั้งแต่ พ.ศ. 2546 โดยมีวัตถุประสงค์ด้านการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรนานาชาติ เพื่อพัฒนาบัณฑิตที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งปัจจุบันมีภาวะการแข่งขันที่สูงเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ทั้งยังมีความพิเศษของหลักสูตรที่แตกต่างจากหลักสูตรนานาชาติอื่นๆ คือ การเป็นหลักสูตรที่นักศึกษาจะได้รับปริญญาบัตร 2 ใบ พร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงาน และเรียนรู้การทำงานในต่างประเทศ โดยมี 2 หลักสูตร ได้แก่ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)สาขาการจัดการโรงแรม หลักสูตรศิลปบัณฑิต (ศ.บ.) สาขาการออกแบบมัลติมีเดีย ระดับปริญญาโท     หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต(บธ.ม.)สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

ณ ปัจจุบันนี้นับเป็นระยะเวลากว่า 7 ปีแล้ว ที่ทางวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้สร้างสรรค์บัณฑิตที่มีคุณภาพออกสู่ตลาดแรงงาน แล้วได้รับการยอมรับจากองค์กรหรือหน่วยงานต่างๆเป็นอย่างดี  เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างเสริมประสบการณ์ของนักศึกษา ผ่านการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เพื่อสามารถสัมผัสถึงวิธีการคิด การปฏิบัติงานในวิชาชีพนั้นๆ ได้อย่างแท้จริง และด้วยความเป็นหลักสูตรนานาชาติ ที่นักศึกษาจะต้องเรียนด้วยหลักสูตรภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะนักศึกษาในสาขาการจัดการโรงแรม ที่ต้องเรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติมอีกด้วย เพราะ ในช่วงชั้นปีที 3 ของนักศึกษานั้น จะต้องไปฝึกปฏิบัติงานที่ประเทศฝรั่งเศส          

สำหรับความสำเร็จที่ผ่านมาของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร  สามารถเห็นได้จากจำนวนบัณฑิตกว่า 63% ซึ่งต่างได้มีโอกาสเข้าร่วมงานกับองค์กรที่เป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ อาทิ อุตสาหกรรมโฆษณา ภาพยนตร์ เพลง แฟชั่น และการโรงแรม รวมไปถึงการนำความรู้ ความสามารถของตนไปประกอบธุรกิจส่วนตัว โดยบัณฑิตอีกส่วนหนึ่งนั้นได้ศึกษาต่อในสถาบันต่างประเทศ อีกทั้งในหลักสูตรการจัดการโรงแรม ยังได้รับรางวัลโรงเรียนที่สามารถผลิตนักศึกษาเข้าไปทำงานในตำแหน่งสำคัญ (Best Professional Success)   จาก Worldwide Hospitality Awards 2010 เวทีการประกวดโรงเรียนสอนการโรงแรมดีเด่นทั่วโลก   โดย มร.ฌาน อดีตนักศึกษาชาวเยอรมัน   ซึ่งปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นผู้จัดการแผนกปฏิบัติการของโรงแรมโนโวเทลฟานเถียต ประเทศเวียดนาม    

อนึ่งแม้ปัจจุบันวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพึงพอใจอย่างมากแล้ว  แต่สถาบันก็ยังคงไม่หยุดนิ่งที่จะพัฒนาหลักสูตรหรือระบบการเรียนการสอน ให้มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งมองหาความร่วมมือกับสถาบันชื่อดังต่างๆ เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพของสถาบันให้มีความแข็งแกร่งจนสามารถรองรับกับความเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งทำให้บัณฑิตในอนาคตสามารถนำความรู้และความสามารถของตนเองไปประกอบอาชีพ เพื่อสร้างฐานเศรษฐกิจไทยให้มั่นคงต่อไปได้ ผศ.ดร.สมพิศ กล่าวโดยสรุป
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 21 คน กำลังออนไลน์