คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สอบตรงปี 2555

           คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัครนัสิตใหม่ โดยการสอบตรงปีการศึกษา 2555 รวมจำนวน 60 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2554
         กลุ่มที่ 1 รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ 35 คน 
         กลุ่มที่ 2 โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน 20 คน 
         กลุ่มที่ 3 โครงการรับจากผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล 5 คน 

          คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธ์ิสมัคร
         1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือ กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ โดยจำแนกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้

         กลุ่มที่ 1 รับจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ (ให้ระบุรหัสกลุ่มสาขา 115)
         1.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (ผู้ที่สอบเทียบได้ไม่มีสิทธ์ิสมัคร)
         1.2 มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.50 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)


         กลุ่มที่ 2 โครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน (ให้ระบุรหัสกลุ่มสาขา 019)

         สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 หรือ กำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปี ที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ผู้สมัครต้องผ่านการคัดเลือกจากองค์กรในชุมชนจริงพร้อมมีหลักฐานเอกสาร มิฉะนั้นจะถือว่าการสมัครสอบคัดเลือกเป็นโมฆะ) พร้อมมีเงื่อนไขคุณสมบัติและเอกสารหลักฐาน ดังนี้
         2.1 มีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.50 (สำเนาแสดงผลการศึกษา)
         2.2 เป็นชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี นับถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2555 (สำเนาบัตรประชาชน)
         2.3 มีภูมิลำเนาอยู่ในท้องที่ของพื้นที่ความรับผิดชอบขององค์กรบริหารส่วนท้องถิ่นจังหวัดต่างๆ ดังนี้ นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ปราจีนบุรี ในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 5 ปี จนถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554 (สำเนาทะเบียนบ้าน)
         2.4 มีประสบการณ์ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 5 วัน (เอกสารสุขภาพชุมชน 01)
         2.5 มีประสบการณ์ศึกษาดูงานเกี่ยวกับโครงสร้างและบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เอกสารสุขภาพชุมชน 02)
         2.6 ต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกจากคณะกรรมการที่มีผู้แทนจากองค์กรในชุมชน ตั้งแต่ 3 องค์กรขึ้นไป อาทิ อบท. อบต. หน่วยบริการสุขภาพ องค์กรในชุมชน เช่น โรงเรียน ผู้นำชุมชน ฯลฯ โดยผู้สมัครแสดงหลักฐานการคัดเลือกจากคณะกรรมการคัดเลือกดังกล่าว


         สำหรับกรณีที่ไม่ได้มีการคัดเลือกในรูปแบบของคณะกรรมการ อาจเป็นการพิจารณาคัดเลือกโดยสภาเทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล ต้องแสดงหลักฐานการคัดเลือก ดังนี้
          (1) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือก (2) รายงานการประชุมผลการคัดเลือก


         ทั้งนี้ ผู้สมัครต้องได้รับการอนุมัติและการสนับสนุนทุนการศึกษาจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความร่วมมือกับสถานบริการสุขภาพในพื้นที่ในการเข้าศึกษา เพื่อกลับไปปฏิบัติงานเป็นบุคลากรในสังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในท้องถิ่นนั้นๆ เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว (เอกสารสุขภาพชุมชน 03) หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแผนงานหรือโครงการสนับสนุนทุนการศึกษาในแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแผนการจ้างงานที่จะรองรับเมื่อสำเร็จการศึกษา จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
         หมายเหตุ ผู้สมัครกลุ่มที่ 2 (กลุ่มสาขา 019) ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
         1) ส่งหลักฐานแสดงคุณสมบัติลำดับที่ 2.1 – 2.6 โดยทางไปรษณีย์ “แบบลงทะเบียน” เท่านั้น (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)
         2) แบบฟอร์มเอกสารสุขภาพชุมชน 01 - 04 สามารถโหลดได้ที่ http://nurse.swu.ac.th/
         3) ศึกษารายละเอียดโครงการร่วมผลิตบัณฑิตพยาบาลเพื่อการพัฒนาสุขภาพชุมชนอย่างยั่งยืน ได้ที่
http://nurse.swu.ac.th/


         กลุ่มที่ 3 โครงการรับจากผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ให้ระบุรหัสกลุ่มสาขา 036)
         3.1 สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
         3.2 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี )
โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ตํ่ากว่า 2.50
         หมายเหตุ : ผู้สมัครกลุ่มที่ 3 (กลุ่มสาขา 036) ต้องส่งเอกสารประกอบการสมัคร ดังนี้
         1. สำเนาบัตรประชาชน
         2. สำเนาทะเบียนบ้าน
         3. สำเนาหลักฐานการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล โดยทางไปรษณีย์ “แบบลงทะเบียน” เท่านั้น (เก็บหลักฐานการส่งไว้ใช้ในการสืบค้นข้อมูล) ไปที่ งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ63 หมู่ 7 ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 ภายในวันที่ 15 ตุลาคม 2554 (ดูวันที่ที่ประทับตรา ณ ไปรษณีย์ต้นทางเป็นสำคัญ)


         ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานบริการการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์ โทรศัพท์  0-2649-5000 ต่อ 1800 หรือ 1821 หรือ 08-9922-2549


ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 7 คน กำลังออนไลน์