รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

(ฌ)

 

ชื่อเรื่อง  :  รายงานการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 
อำเภอเลาขวัญ         จังหวัดกาญจนบุรี

ผู้รายงาน   :
 นางสุรีพร  บำรุงชล 
 ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองใหญ่

ปีการศึกษา  :  2553

 
   

 


บทคัดย่อ

 
วัตถุประสงค์

                    เพื่อศึกษาการประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่ อำเภอเลาขวัญ
จังหวัดกาญจนบุรี ตามระดับการประเมินของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
ครู  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองใหญ่
อำเภอเลาขวัญ  จังหวัดกาญจนบุรี

 

วิธีดำเนินการศึกษา

                   กลุ่มตัวอย่าง ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้แก่ คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  11 
คน ครู จำนวน  4  คน นักเรียน  จำนวน  31
คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 31  คน รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น จำนวน
77  คน

                   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการประเมิน  เป็นแบบประเมินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่  อำเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
 เขต
4  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น      เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating Scale)  จำนวน  43
 ข้อ  มีความเชื่อมั่นทั้งฉบับ  0.81

                   การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  Statistical  Package 
for  the  Social 
Sciences (SPSS)  เพื่อหาค่าเฉลี่ย
(Mean) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard  Deviation) 

ผลการศึกษา

                   ระดับการประเมินของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู  นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียน  โรงเรียนหนองใหญ่  อำเภอเลาขวัญ 
จังหวัดกาญจนบุรี  เกี่ยวกับการดำเนินโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เอื้อต่อการเรียนรู้ของโรงเรียนบ้านหนองใหญ่
อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี  ด้านสภาพแวดล้อม
ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต
ทั้งโดยภาพรวมและรายด้าน อยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 43 คน กำลังออนไลน์