บทคัดย่อวิจัยหน้าเดียว วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว33101 ม.3 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ KRUKIT

ชื่อเรื่อง           พัฒนาความตั้งใจเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3  ว33101
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสตรีท่งสง  อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    โดยนำ
CAI (โปรแกรม Powerpoint) ประกอบการสอน
ชื่อผู้วิจัย         นางสาวกิตติมา   โอพั่งโรงเรียน          สตรีทุ่งสง  ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราชปีการศึกษา      2553 

บทคัดย่อวิจัยหน้าเดียว

เนื่องจากการสอนโดยการบรรยาย  ให้นักเรียนจินตนาการรูปภาพ  ทำแบบฝึก  ทำการทดลองทำให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อ  เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียน  ดังนั้น ครูผู้สอนจึงนำ ICT เข้ามาใช้เป็นสื่อในการสอนโดยการใช้ โปรแกรม Microsoft powerpoint จัดทำบทเรียนเนื้อหาทุกเนื้อหา  โดยเน้นการนำรูปมาประกอบการอธิบาย  โดยใช้หลักว่าสมองของมนุษย์จำเป็นภาพได้นานกว่าเป็นคำ  เมื่อเห็นภาพแล้วเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่างๆ ทำให้นักเรียนได้ความรู้ที่คงทน  ดังนั้น การจัดทำ CAI โดยใช้โปรแกรม Microsoft powerpoint  ประกอบการสอนจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
เหมาะสม           

จากการวิจัยพบว่า   ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 33101  ชั้น ม.3 ที่สอนโดยใช้ CAI ประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45                นักเรียนตั้งใจเรียน  เข้าใจบทเรียน และมีความรู้ที่คงทนจากการ  สังเกต และวิ เคราะห์รูปภาพ  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 33101   สูงขึ้น  ดังตารางตารางแสดงค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 3-4 และ 0 เรียนวิชา ว33101ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์