บทคัดย่อวิจัยหน้าเดียว วิชา วิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 ว33101 ม.3 ปีการศึกษา 2553

รูปภาพของ KRUKIT

ชื่อเรื่อง           พัฒนาความตั้งใจเรียนของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3  ว33101
                    ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนสตรีท่งสง  อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราช 

                    โดยนำ
CAI (โปรแกรม Powerpoint) ประกอบการสอน
ชื่อผู้วิจัย         นางสาวกิตติมา   โอพั่งโรงเรียน          สตรีทุ่งสง  ตำบลปากแพรก  อำเภอทุ่งสง   จังหวัดนครศรีธรรมราชปีการศึกษา      2553 

บทคัดย่อวิจัยหน้าเดียว

เนื่องจากการสอนโดยการบรรยาย  ให้นักเรียนจินตนาการรูปภาพ  ทำแบบฝึก  ทำการทดลองทำให้นักเรียนไม่เข้าใจเนื้อ  เกิดการเบื่อหน่ายในการเรียน  ดังนั้น ครูผู้สอนจึงนำ ICT เข้ามาใช้เป็นสื่อในการสอนโดยการใช้ โปรแกรม Microsoft powerpoint จัดทำบทเรียนเนื้อหาทุกเนื้อหา  โดยเน้นการนำรูปมาประกอบการอธิบาย  โดยใช้หลักว่าสมองของมนุษย์จำเป็นภาพได้นานกว่าเป็นคำ  เมื่อเห็นภาพแล้วเชื่อมโยงไปยังสิ่งต่างๆ ทำให้นักเรียนได้ความรู้ที่คงทน  ดังนั้น การจัดทำ CAI โดยใช้โปรแกรม Microsoft powerpoint  ประกอบการสอนจึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่
เหมาะสม           

จากการวิจัยพบว่า   ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 33101  ชั้น ม.3 ที่สอนโดยใช้ CAI ประกอบการสอนอยู่ในระดับมาก  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45                นักเรียนตั้งใจเรียน  เข้าใจบทเรียน และมีความรู้ที่คงทนจากการ  สังเกต และวิ เคราะห์รูปภาพ  ทำให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน 3 33101   สูงขึ้น  ดังตารางตารางแสดงค่าเฉลี่ยระดับคะแนน 3-4 และ 0 เรียนวิชา ว33101ของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2553