เรียงคำให้เป็นประโยค

รูปภาพของ mrwchulathip

 เรียงคำให้เป็นประโยค   

๑.                     แม่  ลูกนก หา  มอง                                      

๒.  ใส่  หน้ากาก  น้องจุก  ยักษ์          

                                ๓.  แมลง  กิน  กำลัง  กบ                         

๔.    นุ๊ก  ลำธาร  ตกปลา  ข้าง