คุยหน้าบ้าน ( 07 ก.ค. 2554)

คุยหน้าบ้าน

       ทุกอย่างผ่านไปด้วยดีครับสำหรับงานพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ครั้งที่ 3 (Digital Learning Contest 3) เมื่อวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 8.00-12.00 น. ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน กรุงเทพมหานคร

       จากการที่การประกวดครั้งนี้ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมอบถ้วยรางวัลพระราชทานสำหรับผู้ชนะเลิศการประกวด แต่รางวัลอื่นๆ ไม่มีผู้สนับสนุนเลย นอกมหาวิทยาลัยศรีปทุม โดยท่านอธิการบดี ดร. รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน ที่ยังให้ความกรุณามอบ Netbook จำนวน 8 เครื่อง พร้อมสถานที่และอาหารว่าง และอื่นๆ สำหรับการจัดงานพิธีรับถ้วยรางวัลพระราชทาน

        กว่า 3 เดือนที่ต้องหาผู้มีจิตเมตตาเพื่อให้โครงการนี้สำเร็จลุล่วงให้ได้ ในที่สุดก็ประสบผลสำเร็จ ได้รับความกรุณาจาก กสทช. คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด มหาชน ที่ช่วยกันทำให้งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี

        ในการจัดประกวดครั้งที่ 3 นี้  นับว่ามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่าทุกๆ ครั้ง ซึ่งมีถึง 2,574 คน รวม 870 ทีม แบ่งเป็นประเภทสื่อเว็บเพจ 320 ผลงาน  ประเภทสื่อออนไลน์ 463 ผลงาน  และประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง 87 ผลงาน ซึ่งผลงานทั้งหมดจากโครงการนี้ จะถูกรวบรวมเป็นแผ่นดีวีดีเพื่อทูลเกล้าถวาย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำหรับนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ขาดแคลนสื่อการเรียนการสอนต่อไป 

        สำหรับคณะกรรมการตัดสินกว่า 30 ชีวิต ก็ได้รับความกรุณาจากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มหาวิทยาลัยศรีปทุม และมูลนิธิอินเทอร์เน็ตประเทศไทย ได้ส่งผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดิจิทัล มาร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสินร่วมกับคณะครูจากทั่วประเทศ โดยมีผู้เชียวชาญจาก สสวท. เป็นประธานคณะกรรมการตัดสิน โดยใช้เวลา 5 วัน 5 คืน ในการดำเนินการ

        กระผมนายพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มีส่วนร่วมในการสร้างกิจกรรมดีๆ เพื่อเยาวชนไทยของเราครับ รวมทั้งสื่อมวลชนที่ช่วยเผยแพร่ข่าวสารการประกวดครั้งนี้ครับ

        “ จากการที่มีผู้ให้ความสนใจผู้เข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก นับว่าโครงการสามารถดึงเยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรม และใช้เวลาร่วมกับเทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์  ถึงแม้ว่าผลงานที่ได้จากโครงการจะมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อย แต่สื่อสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะออนไลน์สำหรับเยาวชนยังคงขาดแคลนอยู่ จึงหวังว่าในปีถัดๆ ไป จะมีองค์กรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา เล็งเห็นถึงประโยชน์ของโครงการนี้ และร่วมมือกันสนับสนุนให้เกิดสื่อสร้างสรรค์ที่มีพร้อมทั้งคุณภาพและปริมาณ ด้วยฝีมือครูไทย นักเรียนไทย เพื่อการศึกษาของเยาวชนไทย”

รักและห่วงใยทุกท่าน
ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล

 

รางวัล โครงการประกวดสื่อดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ ครั้งที่ 3
ชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
วันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2554 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ ห้อง Convention ชั้น 4 อาคาร 40 ปี มหาวิทยาลัยศรีปทุม (บางเขน)

           การประกวดในโครงการดังกล่าว แบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลัก คือ สื่อเว็บเพจ (HTML) สื่อออนไลน์                          สื่อเล่านิทานด้วยเสียง มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อระดมสร้างและเผยแพร่เนื้อหาดีๆ บนอินเทอร์เน็ตให้ได้ทั้งปริมาณ และคุณภาพเพียงพอสำหรับเด็ก เยาวชนไทยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ผ่านเว็บไซต์ โดยใช้กลไกการประกวดเป็นเครื่องมือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการสร้างเนื้อหาที่มีคุณภาพ

รางวัลชนะเลิศ ในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
     โรงเรียน ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
     ผู้เข้าแข่งขัน ได้รับ
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 20,000 บาท ประเภทเว็บเพจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับประถมศึกษา-   มัธยมศึกษาตอนต้น
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 10,000 บาท ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลชนะเลิศ จำนวน 15,000 บาท ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
- มหาวิทยาลัยศรีปทุมมอบ ASUS Netbook รุ่น 1015PX รางวัลชนะเลิศ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 46,652 บาท   ประเภทเว็บเพจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- มหาวิทยาลัยศรีปทุมมอบ ASUS Netbook รุ่น 1015PX รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 23,326 บาท   ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
- มหาวิทยาลัยศรีปทุมมอบ ASUS Netbook รุ่น 1015PX รางวัลชนะเลิศ จำนวน 2 เครื่อง มูลค่า 23,326 บาท   ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กสทช.มอบ ASUS Netbook รุ่น 1015PX รางวัลชนะเลิศ จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 34,989 บาท ประเภทสื่อเล่า  นิทานด้วยเสียง

รางวัลรองชนะเลิศ ในแต่ละประเภทจะได้รับรางวัลดังนี้
     โรงเรียน ได้รับโล่รางวัล ดังนี้
1. ประเภทสื่อเว็บเพจ (HTML) ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จาก ดร.นที ศุกลรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
2. ประเภทสื่อเว็บเพจ (HTML) ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จาก ดร.พรพรรณ ไวทยางกูร ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3. ประเภทสื่อเว็บเพจ (HTML) ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จาก ศาสตราจารย์พิเศษธงทอง จันทรางศุ เลขาธิการสภาการศึกษา
4. ประเภทสื่อเว็บเพจ (HTML) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก  ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม
5. ประเภทสื่อเว็บเพจ (HTML) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก ดร.วิสาข์ จัติวัตร์ คณบดี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
6. ประเภทสื่อออนไลน์  ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จาก ดร.นที ศุกลรัตน์ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ
7. ประเภทสื่อออนไลน์  ระดับประถมศึกษาถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
จาก นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
8. ประเภทสื่อออนไลน์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา
9. ประเภทสื่อออนไลน์  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
จาก ดร.ชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
10. ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
จาก นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
11. ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง
จาก ดร.ศศิธารา พิชัยชาญณรงค์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
     ผู้เข้าแข่งขัน ได้รับ
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 12,000 บาท ประเภทเว็บเพจ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 3 รางวัลเป็นเงิน 36,000 บาท
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 12,000 บาท ประเภทเว็บเพจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 รางวัลเป็นเงิน 24,000 บาท
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 6,000 บาท ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 2 รางวัลเป็นเงิน 12,000 บาท
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 6,000 บาท ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 2 รางวัลเป็นเงิน 12,000 บาท
- กสทช.มอบทุนการศึกษา รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 9,000 บาท ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง จำนวน 2 รางวัลเป็นเงิน 18,000 บาท
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 12 เครื่อง มูลค่า 75,480 บาท ประเภทเว็บเพจ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 8 เครื่อง มูลค่า 50,320 บาท ประเภทเว็บเพจ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 25,160 บาท ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับประถมศึกษา-มัธยมศึกษาตอนต้น
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 4 เครื่อง มูลค่า 25,160 บาท ประเภทสื่อออนไลน์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
- กสทช.มอบ Sony Cyber-shot Digital Camera รุ่น DSC-W530 รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 6 เครื่อง มูลค่า 37,740 บาท ประเภทสื่อเล่านิทานด้วยเสียง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 91 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • supatkul