มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนิสิตโควตาจังหวัดนครนายก

           คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตโควตาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาผูู้นำนันนาการ จำนวน 3 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม  2554 โดยกำหนดว่าต้องศึกษาอยู่ในจังหวัดนครนายกไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษานับถึงวันสมัคร


         คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
         2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
         ในกรณีที่ผูู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา อาจจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำภาควิชา หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในขณะศึกษา โดยมีเอกสาร ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรจากสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ รับรอง ดังนี้
         1)เป็นผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการ
         2)ได้เข่าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม
         3)เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าด้านกิจกรรมนันทนาการ
         3.อายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
         4.ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทางร่างกายหรือความพิการทางสายตา อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
         5.มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย


         เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน
         1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำคัวนักเรียน หรือบัครที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
         2.เอกสารหรือวัสดุอื่น ๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด


         สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เปิดรับสมัครจำนวน 2 คน โควตาจังหวัดนครนายกกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554
         คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และศึกษาอยู่ในจังหวัดนครนายกไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร
         2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.25(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
         3.ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่้มีโรคประจำตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการทางสายตา(ตาบอด ตาบอดสี)หรือความพิการทางการได้ยิน อันเป้นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
         4.มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
         สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5750 หรือ 0-2649-5101 อีเมล์ samak@swu.ac.th,ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โทรศัพท์ 0-2649-5072 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 2501-2



ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์