มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ รับนิสิตโควตาจังหวัดนครนายก

           คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำลังเปิดรับสมัครนิสิตโควตาจังหวัดนครนายก ประจำปีการศึกษา 2555 สาขาวิชาผูู้นำนันนาการ จำนวน 3 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม  2554 โดยกำหนดว่าต้องศึกษาอยู่ในจังหวัดนครนายกไม่น้อยกว่า 1 ปีการศึกษานับถึงวันสมัคร


         คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้
         2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.00(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
         ในกรณีที่ผูู้สมัครมีคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดมีสิทธิ์ได้รับการพิจารณา อาจจะได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการประจำภาควิชา หากมีคุณสมบัติเพิ่มเติมในขณะศึกษา โดยมีเอกสาร ประกาศนียบัตรหรือวุฒิบัตรจากสถานศึกษาหรือองค์กรต่าง ๆ รับรอง ดังนี้
         1)เป็นผู้มีความสามารถด้านกิจกรรมนันทนาการ
         2)ได้เข่าร่วมโครงการต่าง ๆ ที่เป็นการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสถานศึกษาและสังคม
         3)เป็นผู้ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นผู้ทรงคุณค่าด้านกิจกรรมนันทนาการ
         3.อายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันปิดรับสมัคร
         4.ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่มีความพิการทางร่างกายหรือความพิการทางสายตา อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ โดยมีความเห็นของแพทย์ประกอบ
         5.มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย


         เอกสารประกอบการสมัครที่ต้องนำไปในวันสอบข้อเขียน
         1.บัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำคัวนักเรียน หรือบัครที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้
         2.เอกสารหรือวัสดุอื่น ๆ ตามที่แต่ละสาขาวิชากำหนด


         สำหรับสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การออกกำลังกายและการกีฬา เปิดรับสมัครจำนวน 2 คน โควตาจังหวัดนครนายกกำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2554
         คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
         1.สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบเทียบได้ หรือกำลังศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6และจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษานี้ ที่เน้นทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ และศึกษาอยู่ในจังหวัดนครนายกไม่น้อยกว่า 1 ปีนับถึงวันรับสมัคร
         2.มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ไม่ต่ำกว่า 2.25(ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด)
         3.ต้องมีร่างกายสมบูรณ์ ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ไม่้มีโรคประจำตัว หรือไม่มีความพิการทางร่างกาย ความพิการทางสายตา(ตาบอด ตาบอดสี)หรือความพิการทางการได้ยิน อันเป้นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ
         4.มีความประพฤติดี อยู่ในศีลธรรม มีระเบียบวินัย
         สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 5750 หรือ 0-2649-5101 อีเมล์ samak@swu.ac.th,ภาควิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา โทรศัพท์ 0-2649-5072 หรือ 0-2649-5000 ต่อ 2501-2ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 92 คน กำลังออนไลน์