ม.เกษตรศาสตร์ สกลนครฯ รับตรง ประจำปีการศึกษา 2555

           มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2555 ระบบรับตรง รวม 3 คณะรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 กันยายน 2554


         คณะและสาขาวิชาที่เปิดรับ
         คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร
         สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร
         สาขาวิชาทรัพยากรเกษตร
         สาขาวิชาอาหารปลอดภัยและโภชนาการ
         สาขาวิชาทรัพยากรเกษตรและการจัดการการผลิต


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
         2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมํธยมศึกษาตอนปลาย  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50  หรือ
         3.สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงตามเกณฑ์ จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติ่ม  ดังนี้
         -มีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
         -มีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
         -มีหนังสือรับรองจากผู้ใหญ่บ้าน   หรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  รับรองผู้ปกครองประกอบอาชีพเกษตร หรือ
         -มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือ
         -มีคุณสมบัติอื่น   ที่คณะกรรมการพิจารณาการรับเข้าศึกษาเห็นว่าเหมาะสม


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่พิมพืจากเว็ปไซต์การรับสมัคร (http://www.csc.ku.ac.th/)  พร้อมทั้งติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป  ในช่องที่กำหนด  และลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย
         2.สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4  ถึง  ภาคปลายชั้นม.5 (ปพ.1)  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         3.สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4  ถึง  ภาคปลายชั้นม.6 (ปพ.1)  สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         4.สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         5.สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         สำเนาแทนการชำระค่าสมัคร  ที่ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว


         วิธีการสมัคร
         -บันทึกข้อมูลผู้สมัครผ่านเว็ปไซต์รับสมัคร (http://www.csc.ku.ac.th/)  ให้ครบถ้วน
         - ส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาเรีนบร้อยแล้ว  โดยส่งพร้อมกับเอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษา


         ทุนการศึกษาโครงการเพชรพระพิรุณ
         มีคุณสมบัติครบถ้วน และมีผลการเรียนเฉลี่ยนสะสมไม่ต่ำกว่า 3.50
         - การคัดเลือกทุน  คัดเลือกโดยการสอบข้อเขียน  กำหนดจำนวนผู้รับทุน  สาขาละ 3 คน
         -ผู้เหมาะสมสำหรับการรับทุน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนแรกเข้า   การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษาในภาคเรียนถัดไป  จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75
         คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์
         สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
         สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและการผลิต
         สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์
         สาขาวิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม
         สาขาวิชาเคมีประยุกต์
         สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
         สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3(ปวช.3)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
         2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมํธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3(ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50  หรือ
         3.สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงตามเกณฑ์ในข้อ 1.1 และ 1.2 จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติ่ม  ดังนี้
         -มีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
         -มีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
         -มีหนังสือรับรองความสามารถด้านวิทยาศาตร์หรือวิศวกรรมศาสตร์ จากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
         -มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษา  สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร ที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการเยาวชนเอเอฟเอส หรือ
         -มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือ
         -มีคุณสมบัติอื่น   ที่คณะกรรมการพิจารณาการรับเข้าศึกษาเห็นว่าเหมาะสม


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่พิมพืจากเว็ปไซต์การรับสมัคร (http://www.csc.ku.ac.th/)  พร้อมทั้งติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป  ในช่องที่กำหนด  และลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย
         2.   สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4  ถึง  ภาคปลายชั้นม.5 (ปพ.1)  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         3.  สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4  ถึง  ภาคปลายชั้นม.6 (ปพ.1)  สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         4.  สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคปลายชั้นปีที่ 2   สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         5.  สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคปลายชั้นปีที่ 3   สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         6.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         7.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         8.  สำเนาแทนการชำระค่าสมัคร  ที่ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว

         วิธีการสมัคร
         -บันทึกข้อมูบผู้สมัครผ่านเว็ปไซต์รับสมัคร (http://www.csc.ku.ac.th/)  ให้ครบถ้วน
         - ส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาเรีนบร้อยแล้ว  โดยส่งพร้อมกับเอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษา
         คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ
         สาขาวิชาการจัดการ
         สาขาวิชาการบัญชี
         สาขาวิชาการตลาด
         สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว


         คุณสมบัติของผู้สมัคร
         1.เป็นนักเรียนที่ปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3(ปวช.3)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม 4 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ
         2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรมํธยมศึกษาตอนปลายหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 3(ปวช.)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า  2.50  หรือ
         3.สำหรับผู้สมัครที่มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมไม่ถึงตามเกณฑ์ในข้อ 1.1 และ 1.2 จะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติ่ม  ดังนี้
         -มีหนังสือรับรองความสามารถการเป็นตัวแทนนักกีฬาจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
         -มีหนังสือรับรองความสามารถด้านศิลปวัฒนธรรมจากสถานศึกษา/สำเนาเกียรติบัตร/สำเนาประกาศนียบัตร หรือ
         -สำหรับผู้สมัครที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจ  ให้ส่งหลักฐานที่ระบุถึงประเภทและธุรกิจที่ผู้ปกครองประกอบธุรกิจ
         -มีหนังสือรับรองจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือ
         -มีคุณสมบัติอื่น   ที่คณะกรรมการพิจารณาการรับเข้าศึกษาเห็นว่าเหมาะสม
 

         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัครที่พิมพืจากเว็ปไซต์การรับสมัคร (http://www.csc.ku.ac.th/)  พร้อมทั้งติดรูปถ่ายชุดนักเรียน ขนาด 1 นิ้ว  จำนวน 1 รูป  ในช่องที่กำหนด  และลงลายมือชื่อผู้สมัครให้เรียบร้อย
         2.   สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4  ถึง  ภาคปลายชั้นม.5 (ปพ.1)  สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         3.  สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคต้นชั้นม.4  ถึง  ภาคปลายชั้นม.6 (ปพ.1)  สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         4.  สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคปลายชั้นปีที่ 2   สำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         5.  สำเนาระเบียบแสดงผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึง ภาคปลายชั้นปีที่ 3   สำหรับผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครลงชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         6.  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         7.  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด  ให้ผู้สมัครส่งชื่อรับรองว่าเป็นสำเนาถูกต้อง
         8.  สำเนาแทนการชำระค่าสมัคร  ที่ชำระค่าสมัครผ่านธนาคารเรียบร้อยแล้ว

         วิธีการสมัคร
         -บันทึกข้อมูบผู้สมัครผ่านเว็ปไซต์รับสมัคร (http://www.csc.ku.ac.th/)  ให้ครบถ้วน
         -ส่งหลักฐานการสมัครตามข้อ 5 หลังจากที่ได้รับแจ้งว่ามีสิทธิ์เข้าศึกษาเรีนบร้อยแล้ว  โดยส่งพร้อมกับเอกสารการรายงานตัวเข้าศึกษา

    
         สอบถามรายละเอียดข้อมูลการรับสมัครได้ที่ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล   โทรศัพท์    0-4272-5052 หรือดูที่  http://www.csc.ku.ac.th/ข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 25 คน กำลังออนไลน์