ห้องสมุดมีชีวิต : แหล่งเรียนรู้โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28136
 
 
 
 
 
แหล่งที่มาของภาพ : http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/page.jpg
วิสัยทัศน์ 

                       ห้องสมุดโรงเรียนเป็นศูนย์รวมแห่งการเรียนรู้  ให้บริการข้อมูล  ข่าวสาร  สารสนเทศที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ

           พันธกิจ 

                       ส่งเสริมให้บุคลากรของโรงเรียน  รู้จักพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพรู้เท่าทันวิทยาการ  ด้วยการอ่านและการศึกษา ค้นคว้าอย่างต่อเนื่อง 

 

แหล่งที่มาของภาพ  : http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/043.jpg

ประวัติห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย
            

                         ห้องสมุดโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย สร้างขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๔๙๐ สมัยคุณหญิงกรองแก้ว ปทุมานนท์ (น.ส. กรองแก้ว  วณิกนันท์) เป็นอาจารย์ใหญ่ ท่านได้สร้างอาคารเรือนไม้ ๒ ชั้น ชั้นบนใช้เป็นที่เรียนวิชา
วิทยาศาสตร์  ชั้นล่างเป็นห้องสมุด แต่ยังไม่มีบรรณารักษ์ โรงเรียนต้องจัดครู
ปฏิบัติการสอนมาอยู่ห้องสมุดในชั่วโมงที่ว่าง

                        พ.ศ. ๒๔๙๙ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย เป็นโรงเรียนหนึ่งในจำนวนสี่โรงเรียนที่กรมสามัญศึกษาคัดเลือกให้อยู่ในโครงการทดลองและปรับปรุงหลักสูตร (คมส.)

                        พ.ศ. ๒๕๐๓ คณะศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา ได้มาให้คำแนะนำและช่วยจัดห้องสมุดตามระบบสากลนิยม คือระบบทศนิยมดิวอี้

                       วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๐๕ นางญาณี  บุณยินทุ อาจารย์ใหญ่ได้สร้างห้องสมุด เป็นอาคารเรือนไม้ชั้นเดียวขนาด ๑๐.๓๐ x ๑๘.๒๐ เมตร ริมรั้วด้านหลังโรงเรียนได้จัดตกแต่งภายใน สร้างครุภัณฑ์สมัยใหม่ เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์
ทันสมัยที่สุดของกรมสามัญ

                       พ.ศ. ๒๕๑๖ ได้ย้ายห้องสมุดมาอยู่ที่ชั้นล่างอาคารประยงค์  ถ่องดิกิจฉการ เพื่อใช้สถานที่ห้องสมุดเดิมสร้างอาคาร ๕ ชั้น (อาคารกรองทอง  สุรัสวดี) แทน

                         พ.ศ. ๒๕๑๗ อาจารย์จงกล  วิทยาธิกรณศักดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน ๕ ชั้น คืออาคารกรองทอง  สุรัสวดี โดยใช้ชั้นสองเป็นห้องสมุด มีขนาด ๙ x ๔๐ เมตร อาจารย์จุฑามาศ  สุวรรณโครธ ศึกษานิเทศก์
กรมสามัญศึกษาเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาทั้งด้านแบบแปลนห้องสมุดและครุภัณฑ์
 

  Wink กิจกรรมห้องสมุด Wink 

กิจกรรม doubble a book

กิจกรรม bikebook

กิจกรรมรักการอ่าน 

สู่เส้นทางการเป็นนักเขียน 

 รวมพลังผู้ปกครอง

กิจกรรมวันครอบครัว

กิจกรรมวันแม่

กิจกรรมวันสุนทรภู่

ชุมนุมรักษ์หนังสือ

    กิจกรรมวันภาษาไทย

 

บุคลากรห้องสมุด

 

แหล่งที่มาของภาพ : http://www.suriyothai.ac.th/files/u231/teather.gif

                                                                  นางสาวเกวลิน   ทวีสุข            

                                                                     หัวหน้าบรรณารักษ์

                         นางวัน เพ็ญ  ตีระกิจวัฒนา                                             นางสาวอาทิตยา  บุญเกิด

                                บรรณารักษ์                                                              เจ้าหน้าที่ห้องสมุด

ผลงานและความภูมิใจ 

            พ.ศ. ๒๕๓๐ อาจารย์สุชาดา  สุวรรณวาณิช หัวหน้าบรรณารักษ์ได้รับคัดเลือกเป็นบรรณารักษ์ดีเด่น จากสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ได้รับพระราชทาน บัตรเกียรติคุณบรรณารักษ์ดีเด่นจากสมเด็จพระเทพรัตน์ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ ณ โรงแรมบางกอกพาเลซ

            พ.ศ. ๒๕๓๒ อาจารย์สุชาดา  สุวรรณวาณิช ได้ส่งเสริมนักเรียนเข้าแข่งขัน
แต่งบทประพันธ์ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๘ ประจำปี ๒๕๓๒ หัวข้อ “หนังสือคือประตูสู่โลกกว้าง” ได้รับรางวัลที่ ๑ ทั้งประเภทร้อยแก้วและร้อยกรอง และได้รับพระราชทานเกียรติบัตร จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๓๒ ณ หอประชุมครุสภา กระทรวงศึกษาธิการ

           พ.ศ. ๒๕๔๑ ได้รับเกียรติบัตร การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในโรงเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ จากหน่วยศึกษานิเทศน์ กรมสามัญศึกษา

           พ.ศ. ๒๕๔๒   ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๗๒ พรรษา จากโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน โดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                - ได้รับเกียรติบัตร เข้าร่วมแข่งขันตอบคำถามจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในโครงการตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ จาก สโมสรไลออนส์สากล ภาค ๓๑๐ ซี

 

การจัดเก็บหนังสือ/สื่อต่างๆ

หนังสือ จัดเก็บเป็นหมวดหมู่ตามระบบทศนิยมของดิวอี้ แบ่งเนื้อหาออกเป็น ๑๐ หมวดใหญ่ และติดแถบสีแสดงหมวดหมู่ 

เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

๐๐๐      เบ็ดเตล็ด (Generalities)                      แถบสี    เทาอ่อน

๑๐๐      ปรัชญาและจิตวิทยา 

(Philosophy & Psychology)                แถบสี   น้ำตาลอ่อน

๒๐๐      ศาสนา  (Religion)                             แถบสี    ส้ม

๓๐๐     สังคมศาสตร์  (Social Sciences)             แถบสี    น้ำตาลเข็ม
๔๐๐     ภาษาศาสตร์  (Language)                    แถบสี    เขียว

๕๐๐     วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและคณิตศาสตร์  

(Natural sciences & Mathematics)        แถบสี    ดำ 

๖๐๐      เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ประยุกต์   

Technology Applied Sciences)            แถบสี    ฟ้า

๗๐๐      ศิลปกรรม มัณฑนศิลป์ และวิจิตรศิลป์
(The Arts Fine and Decorative Arts)    แถบสี    แสด / แดง

๘๐๐      วรรณคดี และวาทศิลป์ 
(Literature & Thetoric)                      แถบสี    ชมพู

๙๐๐      ภูมิศาสตร์ ชีวประวัติ และประวัติศาสตร์     
(Geography & History)                      แถบสี    เหลือง

นอกจากนี้ ยังติดแถบสีเพื่อแยกประเภทของหนังสืออื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ค้นหาหนังสือได้สะดวกรวดเร็ว ดังนี้

หนังสือนวนิยาย, เรื่องสั้น             แถบสี   ม่วง 

หนังสือเด็ก (เยาวชน)                แถบสี   เขียวอ่อน 

หนังสือนอกเวลา                       แถบสี    น้ำเงิน

 

 

แหล่งที่มาของภาพ : .http://www.suriyothai.ac.th/node/1462
ระเบียบการยืมหนังสือและการยืมถ่ายเอกสาร

๑. เปิดบริการเวลา ๗.๐๐ – ๗.๓๐ น., ชั่วโมงพักรับประทานอาหาร และ หลังเลิกเรียน 

๒. ยืมได้ครั้งละ ๓ เล่ม กำหนดส่งภายในเวลา ๗ วัน

๓. หนังสืออ่านนอกเวลา ยืมวันศุกร์ ส่งคืน วันจันทร์

๔. ถ้าส่งหนังสือเกินกำหนด ต้องเสียค่าปรับวันละ ๑ บาท ต่อ ๑ เล่ม

(หนังสืออ่านนอกเวลา ปรับวันละ ๓ บาท ต่อ ๑ เล่ม)

๕. นำบัตรสมาชิกมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ห้ามใช้บัตรผู้อื่น

๖. ถ้าทำหนังสือห้องสมุดหาย หรือชำรุดต้องชดใช้เงินจำนวน ๒ เท่า ของราคา หนังสือเล่มนั้น 

๗.ผู้ใดตัด ฉีก หรือขโมยหนังสือ จะถูกตัดสิทธิ์ในการเป็นสมาชิกห้องสมุด

 

แหล่งที่มาของภาพ : http://www.suriyothai.ac.th/node/1462

 

 

รูปภาพของ ssspoonsak

ตรวจครั้งที่ 2 ยังไม่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

รูปภาพของ ssspoonsak

ผ่านมา 20 วัน ยังไม่ได้แก้ไขอะไรเลยนะจ้ะ

1. น่าจะทำเป็นป้ายแบนเนอร์ชื่อเรื่อง

2. รูปภาพที่ถ่ายมาน่าจะมีการตกแต่งให้ดูดี

3. ควรบอกสถานที่อยู่ของแหล่งเรียนรู้ และจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่นำเสนอว่ามีกี่แห่ง

4. ควรมีข้อคิดเห็นจากสมาชิกของชาวสตรีศรีสุริโยทัย

5. ใช้ Google Map บอกที่ตั้งของแหล่งเรียนรู้

6. ควรสรุปเนื้อหาทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ ความยาวประมาณ 5 บรรทัด

7. ควรบูรณาการเข้ากับสาระวิชาทั้ง 8 กลุ่มสาระวิชาที่กำลังเรียนอยู่ให้ได้

8. ใช้คำสั่ง <!--pagebreak--> เพื่อแบ่งหน้าให้เหมาะสมด้วย

จึงขอมอบนกแก้วไปเลี้ยงก่อนนะ

 
แหล่งที่มาของภาพ http://img.kapook.com/image/pet/indian-parrot.jpg

ครูพูนศักดิ์ สักกทัตติยกุล
ทำด้วยใจ ไปด้วยฝัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 118 คน กำลังออนไลน์