ต้นชมพูพันธ์ทิพย์ : เเหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย

รูปภาพของ sss28122

 

 

 

        

  ชมพูพันธ์ทิพย์ 

 

เเหล่งที่มาของภาพ  นางสาว สุดารัตน์  มุสันเทียะ เลขที่ 35 ม.6/2 

   ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ณ โรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัย   

 

สวัสดีค่ะ (你好nihao) เนื่องจากที่ได้รับมอบหมายงานเเหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยนั้นฉันก็คิดว่าเเหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน

เรานั้นมีมากมายทั้งต้นไม้ที่ปลูกไว้รอบบริเวณโรงเรียน โครงการต่างๆของโรงเรียน สถานที่ที่เป็นเเหล่งเรียนรู้ไม่ว่าจะเป็น ห้องสมุด เเต่ที่ฉันคิดว่า

เเหล่งเรียนรู้ที่น่าจะทำก็คิอ ต้นชมพูพันธุ์ทิพย์ ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยค่ะ ซึ่งต้นชมพูพันธ์ทิพย์อยู่คู่กับโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยมาช้านาน ฉัน

เข้ามาโรงเรียนนี้ก็เห็นต้นชมพูพันธ์ทิพย์นี้เเล้ว เเละเป็นสัญลักษณ์ของโรงเรียนสตรีศรีสุริโยทัยด้วยค่ะ ทั้งยังเป็นที่ทำกิจกรรมต่างๆ ให้ร่มเงา 

ร่มรื่น เพราะมีลำต้นที่สูงสามารถเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งต้นไม้ทุกต้นเป็นเเหล่งระบบนิเวศสำคัญในเป็นต้นไม้ที่อยู่คู่กับโรงเรียนมานานต่างพึ่งพา

อาศัยกันทำให้อยู่อย่างเป็นเป็นธรรมชาติ ซึ่งต้นไม่เหล่านี้ทำให้โรงเรียนของเราน่าอยู่มากค่ะ

 

 


ต้นชมพูพันธ์ทิพย์   

ชื่อสามัญ
  
   Pink Trumpet

                                                    ชื่่อวิทยาศาตร์    Tabebuiarosea  (Bertol.)  DC.

                                                                  วงศ์         Bignoniaceae         

    
   ไม้ต้น สูง 8-25 เมตร  เรือนยอดแผ่กว้างเป็นชั้นๆ ไม่ผลัดใบ เปลือกสีน้ำตาลหรือสีเทา ใบประกอบรูปนิ้วมือเรียงตรงข้าม  ใบเป็นแผ่นรูปรี


ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ  ดอกสี มพูอ่อน  ออกเป็นช่อกระจุกตามง่ามใบและที่ปลายกิ่ง ผลเป็นฝักกลมเมล็ดแบนสีน้ำตาลมีปีกทั้งสอง

ด้านของเมล็ด

 

Common name: Pink trumpet tree, Pink poui, Pink tecoma, Rosy trumpet tree, Basant 

Botanical name: Tabebuia rosea      Family: Bignoniaceae (jacaranda family)

The Pink Trumpet Tree which is a close relative of the Silver Trumpet Tree or Yellow Tab can grow to a height of 30 feet. The bright colored flowers of these trees along with their tolerance of a wide range of soil conditions make them a favorite street tree in many cities.

The tubular shape of the flowers give this family of trees its common name. The Trumpet Trees are native to Central and South America.

 

 

 

 ลักษณะทางชีวภาพ


ลักษณะนิสัย [Habitat] : ขึ้นได้ในดินทั่วไป


อัตราการเจริญเติบโต [Growth Rate] : โตเร็ว


ความชื้น [Moisture] : ปานกลาง   


แสง [Light] : แดดเต็มทั้งวัน  

 

                                                                    

 

 

 

 

ลักษณะทั่วไป 

เป็นไม้ยืนต้นผลัดใบขนาดกลาง  สูงราว ๘-๑๒ เมตร ใบเป็นแบบผสม  มีใบย่อย ๕ ใบบนต้นเดียวกัน  แผ่ออกคล้ายใบปาล์ม


ผิวไม่เรียบ ปลายใบแหลม  ยาวประมาณ ๑๒ เซนติเมตร  กิ่งก้านสาขาแผ่ออกเป็นพุ่มค่อนข้างแน่นชมพูพันธุ์ทิพย์  ใบแก่และทิ้ง

ใบในฤดูหนาว  ช่วงเดือนพฤศจิกายน-มกราคม  หลังจากนั้นจะออกดอกช่วงเดือนกุมภาพันธ์-เมษายน  ดอกออกเป็นช่อตามกิ่งก้าน 

ช่อละ ๕-๘ ดอก  ดอกย่อยลักษณะคล้ายดอกผักบุ้งหรือปากแตร  คือโคนดอกเป็นหลอดยาวปลายดอกบานออกเป็น ๕ กลีบ กลีบ

ดอกบาง ย่นเป็นจีบๆ และร่วงหล่นง่าย  จะเห็นดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นกระจายอยู่รอบๆ ต้น  งดงามพอๆ กับที่บานอยู่บนต้น 

ดอกย่อยแต่ละดอกกว้างราว ๘ เซนติเมตร  ยาวราว ๑๕ เซนติเมตรสีของกลีบดอกปกติเป็นสีชมพูสดใส  แต่มีความเข้มและจาง

แตกต่างกันไป  โดยเฉพาะต้นที่เกิดจากเมล็ดจะมีความผันแปรมากมาย  ตั้งแต่สีชมพูจางเกือบขาวไปจนถึงสีเข้มเกือบเป็นสีม่วง

แดงเมื่อดอกชมพูพันธุ์ทิพย์ร่วงหล่นแล้ว  จะติดฝักรูปร่างคล้ายมวนบุหรี่  ยาวราว  ๑๕ เซนติเมตร  เมื่อฝักแก่ราวเดือนพฤษภาคม-