แบบทดสอบ เรื่อง ซอฟต์แวร์

รูปภาพของ msw 7622

 

แบบทดสอบ
เรื่อง ซอฟต์แวร์

1. ข้อใดคือความหมายของคอมพิวตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
ข.
เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่

J อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์อย่างหนึ่ง
ง.
เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

2. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm
ข.
การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต

ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร
J ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้
J เป็นระบบอนาลอก
ง.
ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
J Digital
ข. Analog
ค. Calculate
ง. Numerical

5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
J การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ


6. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน
หน่วยงานนั้นๆ จะต้อง
ดำเนินงานในเรื่องใดก่อน?                                                                                                       
J จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
ข. วางระบบงาน
ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ง. ถูกทุกข้อ

7. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ก. ความคิด
ข. ความจำ
Jการควบคุมตนเอง
ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ


8. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูง
ข. มีความเชื่อถือได้
J มีความถูกต้องแม่นยำ
ง. ถูกทุกข้อ

9. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก. ควบคุมการผลิต
ข.
การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย

ค. การวางแผนการผลิต
J ถูกทุกข้อ

10.ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก. บริการ ATM
ข. บริการด้านบัตรเครดิต
J บริการ ณ จุดขาย
ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

11. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
J IBM
ข. COMPAQ
ค. MICROSOFT
ง. DIGTAL


12.ข้อใดเป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ
Jการฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM
ข. การจองตั๋วเครื่องบิน
ค. การเก็บภาษีกรมสรรพากร
ง. การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอน

13. Lap Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
Jขนาดสมุดโน๊ต
ค. ขนาดวางตัก
ง. ขนาดฝ่ามือ

14. Note Book เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
ข. ขนาดสมุดโน๊ต
J ขนาดวางตัก
ง. ขนาดฝ่ามือ

15. Palm Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
ข. ขนาดสมุดโน๊ต
ค. ขนาดวางตัก
Jขนาดฝ่ามือ


16. ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS
จะต้องคลิกที่ START MENU ใด

ก. MY DOCUMENT
ข .MY COMPUTER
J PROGARM
ง. CONTROL PANEL

17.โดยปกติเอกสารจะจัดในลักษณะใดเป็นหลัก
J ชิดซ้าย
ข. ชิดจวา
ค. กึ่งกลาง
ง. ชิดขอบ

18.ข้อใดไม่อยู่ในการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษ
J ชุดรูปแบบ
ข. พื้นผิว
ค. ลวดลาย
ง. รูปภาพ

19.ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเช่นลบแฟ้มข้อมูลผิดหารเราต้องการกลับคืนจะใช้คำสั่งใด
ก. ใช้คำสั่ง RE RAN
ข. ใช้คำสั่ง UNDO
J ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE BIN
ง. ใช้คำสั่ง COME BACK

20.ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
ก. Printer
ข.Monitor
ค.Mainboard
JKeyboard

21.ข้อใดเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้บนอินเตอร์เน็ต
ก. อ่านข่าวสาร ความรู้และบันเทิง
ข. รับส่งข้อความและสั่งซื้อสินค้า
ค. ดูหนังฟังเพลงและเล่นเกม
Jสามารถใช้บริการได้ทุกข้อ

22.ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
ก. Computare
ข. Electronic
ค. lnstruction
J Program

23.โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ
แก้ไชรูปภาพ และตกแต่งภาพให้สวยงามได้คือข้อใด

ก. โปรแกรม Dos
J โปรแกรม Paint
ค. โปรแกรม Note Pad
ง. โปรแกรม Scandisk

24.Recy Bin ทำหน้าที่อะไร
ก. กู้ไฟล์ข้อมูล
ข. ซ่อมแซมไฟล์
ค. จัดเรียงไฟล์
J เป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่ถูกทิ้ง

25.ใช้คำสั่งที่แถบเมนู(Menu
Bar)ในการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่ามาใช้ตรงกับข้อใด

ก. คลิกเมาส์ที่เมนูเปิด (Open)
เลือกแฟ้ม(File)

J คลิกเมาส์ที่เมนูแฟ้ม (File) เลือกเปิด(Open)
ค. คลิกเมาส์ที่เมนูแก้ไข (Edit) เลือกเปิด(Open)
ง. คลิกเมาส์ที่เมนุรูปแบบ (Format)
เลือกปิด(Open)

26.หารต้องการเข้าไปที่ http://www.google.com%20ต้องพิมพ์ชื่อเว็บเพจที่ช่องใด/
ก. E-Mail
ข. Search Web
ค. Password
JAddress

27.การตั้งค่าหน้าแรกในการเปิดเว็บไซต์เรียกว่าอะไร
J First Site
ข. History
ค. Home
ง. Refrest

28. ข้อมูล 8 บิตมีกี่ไบต์
J1 ไบต์
ข. 2 ไบต์
ค. 3 ไบต์
ง. 4 ไบต์

29. นางสาวเพียงใจ
ได้วิเคราะห์ระบบงานของโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์เพื่อพัฒนาโปรแกรมฐานข้อมูลให้กับโรงเรียน
นางสาวเพียงใจจัดอยู่ในกลุ่มใด

   ก. กลุ่มบุคลากรทางด้านฮาร์ดแวร์

   Jกลุ่มบุคลากรทางด้านซอฟต์แวร์

    ค. กลุ่มบุคลากรทางด้านผู้สนับสนุนและให้บริการ

    ง. กลุ่มบุคลากรทางด้านผู้ให้บริการการขาย

30. เป็นซอฟต์แวร์ที่ถูกพัฒนาขึ้นตามความต้องการของผู้ใช้

    ก. ซอฟต์แวร์ตัวแปลภาษา

    ข. ซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

    ค. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

    Jซอฟต์แวร์ใช้งานเฉพาะ

31. ข้อใด ไม่ใช่ ซอฟต์แวร์ประยุกต์

    JUNIX

    ข. PHOTO SHOP

    ค. POWER POINT

    ง. EXCEL

32. ข้อใดแสดงลำดับการทำงานบางขั้นตอนของคอมพิวเตอร์ได้ถูกต้อง

    ก. รับโปรแกรมและข้อมูล, แสดงผลลัพธ์ที่จอภาพ, ประมวลผล

   J รับโปรแกรมและข้อมูล, เก็บโปรแกรมและข้อมูลไว้ใน
RAM, แสดงผลลัพธ์ที่ 
จอภาพ

    ค. อ่านข้อมูลจาก RAM,
ประมวลผล, เก็บผลลัพธ์ไว้ใน RAM

    ง. อ่านข้อมูลจาก ROM,
ประมวลผล, เก็บข้อมูลไว้ใน RAM

 

33. Internet
explorer จัดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด

    ก. ซอฟต์แวร์สำเร็จ

    ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

    ค. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

    Jซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร

34. ข้อใดหมายถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ

    ก. DOS

    ข. Microsoft Windows

    ค. UNIX

    Jถูกทุกข้อ

35. ซอฟต์แวร์ แบ่งออกเป็นกี่ประเภท

    J2 ประเภท

    ข. 3 ประเภท

    ค. 4 ประเภท

    ง. 5
ประเภท

36. โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ดจัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

Jซอฟต์แวร์ประมวลคำ

 ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

 ค. ซอฟต์แวร์ระบบ

 ง. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

37. OS/2 จัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

 ก. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

 ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

Jซอฟต์แวร์ระบบ

 ง.ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

38. โปรแกรมไมโครซอฟต์เอกเซล จัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

 ก. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

 Jซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

 ค. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

 ง. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

39. โปรคอมจัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

 ก. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

 ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

 ค. ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

 Jซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

40. ไมโครซอฟต์เอกเซสจัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

 ก. ซอฟต์แวร์ประมวลคำ

 ข. ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

 Jซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

 ง. ซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล

 

 

 คำถาม 11 ข้อ

1.ซอฟต์แวร์มีกี่ชนิดอะไรบ้าง

ตอบ 2ชนิด คือ ซอฟต์แวร์ระบบ (system software) และซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application
software)
 
2. คอมพิวเตอร์ประกอบด้วยหน่วยอะไรบ้าง

ตอบ รับเข้า
หน่วยส่งออก หน่วยความจำ และหน่วยประมวลผล

3. ซอฟต์แวร์สำเร็จที่นิยมมากมีกี่กลุ่มอะไรบ้าง

ตอบ มี 5
กลุ่ม คือ ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (
word processing software) ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน
(
spread sheet software) ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data
base management software) ซอฟต์แวร์นำเสนอ (presentation
software) และซอฟต์แวร์สื่อสารข้อมูล (data communication
software)

4. ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำมีลักษณะอย่างไร

ตอบ สามารถแก้ไข
เพิ่ม แทรก ลบ และจัดรูปแบบเอกสารได้อย่างดี เอกสารที่พิมพ์ไว้จัดเป็นแฟ้มข้อมูล
เรียกมาพิมพ์หรือแก้ไขใหม่ได้ การพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ก็มีรูปแบบตัวอักษรให้เลือกหลายรูปแบบ
เอกสารจึงดูเรียบร้อยสวยงาม

5. ซอฟต์แวร์ตารางทำงานนิยมใช้โปรแกรมใด

ตอบ  โปรแกรมExcel

6. การรวบรวมข้อมูลหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในคอมพิวเตอร์เรียกว่า อะไร

ตอบ ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

7. การนำเสนอข้อมูลจัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

ตอบ ซอฟต์แวร์นำเสนอ

8. ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิกเปรียบเสมือนอะไร

ตอบ กระดานหรือสมุดวาดเขียนที่ผู้ใช้สามารถสร้างภาพเขียนได้

9. Facebook จัดอยู่ในซอฟต์แวร์ประเภทใด

ตอบ ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร

10. HTML เป็นภาษาของอะไร

ตอบ ภาษาของคอมพิวเตอร์

11. ระบบติดต่อใช้งานคอมพิวเตอร์มีกี่กลุ่ม อะไรบ้างอธิบาย

ตอบ 3 กลุ่ม กลุ่มพิมพ์คำสั่งเข้าไปทีละบรรทัด
กลุ่มเลือกรายการเมนู กลุ่มเลือกสัญรูป

กลุ่มพิมพ์คำสั่งเข้าทีละบรรทัด
            
ระบบการติดต่อแบบนี้เป็นระบบติดต่อแบบแรกที่พัฒนามาพร้อม
ๆ กับคอมพิวเตอร์ ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบอื่น ๆ เป็นการป้อนคำสั่งทีละบรรทัด
ซึ่งไม่เอื้อต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์เท่าใดนัก
เพราะผู้ใช้จะต้องเรียนรู้หรือจดจำคำสั่งต่าง ๆ ไว้ให้ได้เสียก่อน เช่น
การเรียกใช้คำสั่งของดอส ระบบนี้ผู้ใช้จะมีความสับสนในระยะแรก
เพราะจะต้องเรียนรู้คำสั่งว่าใช้งานอะไร และใช้ได้อย่างไร
ซึ่งการป้อนหรือพิมพ์คำสั่งเข้าไปจะต้องพิมพ์ไม่ผิดเลย
ระบบติดต่อนี้จะใช้ยากและเสียเวลาบ้างถ้าจำคำสั่งไม่ได้แต่ถ้าใช้ไปนานๆจนคุ้นเคยอาจมีข้อดีที่สามารถเรียกโปรแกรมมาทำงานได้รวดเร็วที่สุดใช้พื้นที่หน่วยความจำน้อยเพราะลดการแสดงผลในส่วนของกราฟิก

กลุ่มเลือกรายการเมนู
           
 ในระบบนี้จะแสดงรายการย่อยของคำสั่งต่างๆ ซึ่งโดยทั่วไปจะเป็นข้อความตัวอักษรไม่เป็นรูปกราฟิก ผู้ใช้เพียงแต่เลื่อนตัวชี้แถบสีหรือสัญลักษณ์ลูกศรขึ้นลงรูปสัญลักษณ์อื่นๆไปยังรายการที่ต้องการแล้วกดปุ่มเลือกรายการนั้นหรืออาจใช้เมาส์เลือกรายการใช้เช่นกันระบบติดต่อใช้งานคอมพิวเตอร์กลุ่มนี้จะใช้งานได้ง่ายขึ้น
ไม่ต้องจดจำคำสั่งมาก เพราะจะมีรายการคำสั่งแสดงไว้ให้เลือกกลุ่มเลือกสัญรูป

            
 มีลักษณะคล้ายระบบติดต่อกลุ่มที่สองที่เป็นรายการเมนูให้เลือก
เพียงแต่ว่ารายการของกลุ่มที่สาม จะเป็นรูปภาพหรือสัญรูปสำหรับเลือก โดยมี
อุปกรณ์เมาส์เป็นตัวเลื่อน ตัวชี้ และเลือกรายการ
ในบางกรณีก็อาจเป็นรายการเมนูย่อยของข้อมูลในระบบ
การติดต่อระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ในลักษณะนี้ได้รับความสนใจมาก เพราะใช้งานง่าย
ไม่ต้องเรียนรู้หรือจดจำคำสั่งที่ซับซ้อน

 

  

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 239 คน กำลังออนไลน์