หน่วยที่ 5 เรื่อง ซอฟต์แวรํ

รูปภาพของ phorndara

หน่วยที่ 5 เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ซอฟต์แวร์

1.ความหมายของซอฟต์แวร์

คำถาม การทำงานของคอมพิวเตอร์ขาดซอฟต์แวร์ได้หรือไม่
เพราะเหตุใด
?

ตอบ  
ขาดไม่ได้เพราะว่าซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
หากไม่มีซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ก็มีสามารถทำงานได้

2.ซอฟต์แวร์ระบบ

คำถาม ซอฟต์แวร์ระบบสร้างขึ้นเพื่ออะไร และมีหน้าที่อะไร?

ตอบ   สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการกับระบบ มีหน้าที่ดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ
นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง

3.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

คำถาม ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานทั่วไปคืออะไร และมีลักษณะอย่างไร?

ตอบ   หมายถึง ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จ
และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ฯลฯ

4.ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

คำถาม ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำทำหน้าที่อะไร และเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือไม่?

ตอบ   เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวก มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการสร้างเอกสาร
หรือรายงาน รวมทั้งการแก้ไข ดัดแปลง
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเป็นซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมาเรียงต่อเป็นคำประโยค
 

5.ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

คำถาม ซอฟต์แวร์ตารางทำงานใช้ช่วยในด้านใด 
และใช้หลักการใด
?

ตอบ   ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์
ที่ช่วยในด้านของการคำนวณ

6.ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

คำถาม การรวบรวมข้อมูลหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร  และซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ?

ตอบ  
เรียกว่าฐานข้อมูล  และซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 คือซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

7.ซอฟต์แวร์นำเสนอ

คำถาม ซอฟต์แวร์นำเสนอใช้เพื่ออะไร
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
?

ตอบ  ใช้เพื่อสร้างสไลด์โดยประกอบด้วย
ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและอื่นๆ ที่ต้องการนำเสนอ

8.ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิก

คำถาม   ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิกรูปภาพสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นำเข้าได้หรือไม่
ถ้าได้ ได้เพื่ออะไร
?

ตอบ  ได้ เพื่อจัดการนำเข้าข้อมูล 
โดยแปลงข้อมูลรูปภาพให้เป็นข้อมูลแบบดิจิตอล
และจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป
 

9.ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร

คำถาม  ไมโครคอมพิวเตอร์
ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในที่ห่างไกลโดยผ่านทางอะไร
พร้อมยกตัวอย่าง
?

ตอบ   ผ่านทางสายโทรศัพท์ซอฟต์แวร์สื่อสารใช้เชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เช่น 
อินเทอร์เน็ตทำให้สามารถใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้สามารถใช้รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์
เป็นต้น

10.ซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์

คำถาม  เราเรียกเลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดคำสั่งและใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่าอะไร
และเหมาะกับการสั่งงานแบบใด
?

ตอบ   เรียกว่าภาษาเครื่อง
เหมาะกับการใช้สั่งงานการคำนวณทางคณิตศาสตร์

11.ซอฟต์แวร์ระบบติดต่อใช้งานคอมพิวเตอร์

คำถาม  รูปแบบของการติดต่อกับเครื่องจะขึ้นอยู่กับระบบใด
และซอฟต์แวร์เสริมสภาพแวดล้อมการใช้งานซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบใด
?

ตอบ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง และซอฟต์แวร์เสริมสภาพแวดล้อมการใช้งานซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบติดต่อระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ให้ใช้ง่ายและทำงานได้รวดเร็ว 

                                                                                                                                                                         

แบบทดสอบ เรื่อง ซอฟต์แวร์

1.   

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package) เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมใช้กันสูงมากและใช้กันทั่วไป

A.  เป็นซอฟต์แวร์ฟรี ผู้ใช้พัฒนาได้ตามความต้องการ

B.  

เป็นซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดหาซื้อง่าย

C.เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตพัฒนาขึ้นสำเร็จพร้อมใช้งาน

D.เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก

2.