หน่วยที่ 5 เรื่อง ซอฟต์แวรํ

รูปภาพของ phorndara

หน่วยที่ 5 เรื่อง ซอฟต์แวร์ระบบ

คำถามประจำหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ซอฟต์แวร์

1.ความหมายของซอฟต์แวร์

คำถาม การทำงานของคอมพิวเตอร์ขาดซอฟต์แวร์ได้หรือไม่
เพราะเหตุใด
?

ตอบ  
ขาดไม่ได้เพราะว่าซอฟต์แวร์เป็นชุดคำสั่งที่สั่งการให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
หากไม่มีซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ก็มีสามารถทำงานได้

2.ซอฟต์แวร์ระบบ

คำถาม ซอฟต์แวร์ระบบสร้างขึ้นเพื่ออะไร และมีหน้าที่อะไร?

ตอบ   สร้างขึ้นเพื่อใช้จัดการกับระบบ มีหน้าที่ดำเนินงานพื้นฐานต่าง ๆ
ของระบบคอมพิวเตอร์ เช่น รับข้อมูลจากแผงแป้นอักขระแล้วแปลความหมายให้คอมพิวเตอร์เข้าใจ
นำข้อมูลไปแสดงผลบนจอภาพหรือนำออกไปยังเครื่องพิมพ์ จัดการข้อมูลในระบบแฟ้มข้อมูลบนหน่วยความจำรอง

3.ซอฟต์แวร์ประยุกต์

คำถาม ซอฟต์แวร์ประยุกต์ที่ใช้งานทั่วไปคืออะไร และมีลักษณะอย่างไร?

ตอบ   หมายถึง ใช้กับงานด้านต่าง ๆ ตามความต้องการของผู้ใช้ ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้โดยตรง มีลักษณะเป็นซอฟต์แวร์สำเร็จ
และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน ฯลฯ

4.ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ

คำถาม ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำทำหน้าที่อะไร และเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์หรือไม่?

ตอบ   เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application Software) ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่ออำนวยความสะดวก มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการสร้างเอกสาร
หรือรายงาน รวมทั้งการแก้ไข ดัดแปลง
ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำเป็นซอฟต์แวร์ในการนำตัวอักษรมาเรียงต่อเป็นคำประโยค
 

5.ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

คำถาม ซอฟต์แวร์ตารางทำงานใช้ช่วยในด้านใด 
และใช้หลักการใด
?

ตอบ   ใช้หลักการทางคณิตศาสตร์
ที่ช่วยในด้านของการคำนวณ

6.ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

คำถาม การรวบรวมข้อมูลหลายๆ เรื่องที่เกี่ยวข้องกันไว้ในคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร  และซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ?

ตอบ  
เรียกว่าฐานข้อมูล  และซอฟต์แวร์ที่ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล
 คือซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

7.ซอฟต์แวร์นำเสนอ

คำถาม ซอฟต์แวร์นำเสนอใช้เพื่ออะไร
ประกอบด้วยอะไรบ้าง
?

ตอบ  ใช้เพื่อสร้างสไลด์โดยประกอบด้วย
ตัวอักษร รูปภาพ กราฟ แผนภูมิ ตาราง ภาพเคลื่อนไหว เสียงและอื่นๆ ที่ต้องการนำเสนอ

8.ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิก

คำถาม   ซอฟต์แวร์จัดการด้านกราฟิกรูปภาพสามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์นำเข้าได้หรือไม่
ถ้าได้ ได้เพื่ออะไร
?

ตอบ  ได้ เพื่อจัดการนำเข้าข้อมูล 
โดยแปลงข้อมูลรูปภาพให้เป็นข้อมูลแบบดิจิตอล
และจัดเก็บข้อมูลในรูปของแฟ้มข้อมูลเพื่อนำมาแก้ไขต่อไป
 

9.ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร

คำถาม  ไมโครคอมพิวเตอร์
ติดต่อสื่อสารกับเครื่องคอมพิวเตอร์อื่นในที่ห่างไกลโดยผ่านทางอะไร
พร้อมยกตัวอย่าง
?

ตอบ   ผ่านทางสายโทรศัพท์ซอฟต์แวร์สื่อสารใช้เชื่อมโยงต่อเข้ากับระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  เช่น 
อินเทอร์เน็ตทำให้สามารถใช้บริการอื่น ๆ เพิ่มเติมได้สามารถใช้รับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิคส์
เป็นต้น

10.ซอฟต์แวร์ภาษาคอมพิวเตอร์

คำถาม  เราเรียกเลขฐานสองที่ประกอบกันเป็นชุดคำสั่งและใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์ว่าอะไร
และเหมาะกับการสั่งงานแบบใด
?

ตอบ   เรียกว่าภาษาเครื่อง
เหมาะกับการใช้สั่งงานการคำนวณทางคณิตศาสตร์

11.ซอฟต์แวร์ระบบติดต่อใช้งานคอมพิวเตอร์

คำถาม  รูปแบบของการติดต่อกับเครื่องจะขึ้นอยู่กับระบบใด
และซอฟต์แวร์เสริมสภาพแวดล้อมการใช้งานซึ่งเป็นซอฟต์แวร์แบบใด
?

ตอบ ขึ้นอยู่กับระบบปฏิบัติการที่ติดตั้ง และซอฟต์แวร์เสริมสภาพแวดล้อมการใช้งานซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบติดต่อระหว่างเครื่องกับผู้ใช้ให้ใช้ง่ายและทำงานได้รวดเร็ว 

                                                                                                                                                                         

แบบทดสอบ เรื่อง ซอฟต์แวร์

1.   

ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package) เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมใช้กันสูงมากและใช้กันทั่วไป

A.  เป็นซอฟต์แวร์ฟรี ผู้ใช้พัฒนาได้ตามความต้องการ

B.  

เป็นซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดหาซื้อง่าย

C.เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตพัฒนาขึ้นสำเร็จพร้อมใช้งาน

D.เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก

2.ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์ประเภทระบบปฏิบัติการ (Opteration System : OS)

A.MicrosoftOffice 2003

B. MicrosoftDOS 6.22

C.MicrosoftWindows Xp

D. Linux

3.ข้อใดคือ หน้าที่ของซอฟต์แวร์ภาษา (Language Software)

A.จัดการหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์

B.ควบคุมระบบการทำงานของฮาร์ดแวร์

C.ติดต่อกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์

D.เป็นเครื่องมือในการสร้างคำสั่งหรือโปรแกรม

4. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือสร้างโปรแกรมประยุกต์งานทางด้านธุรกิจโดยเฉพาะคือ

A.C,C++

B. COBOL

C.VisualBASIC

D.JAVA

5 

การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ทะเบียนประวัติบุคลากร ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด

A.WordProcessing

B.DatabaseManagementSystem:DBMS

C.MicrosoftWindows

D.Presentation

6. ข้อใดเป็นชื่อซอฟต์แวร์ประเภทนำเสนอผลงานเป็นสไลด์ผ่านคอมพิวเตอร์

A.MicrosoftWord

B MicrosoftExcel

C.MicrosoftPowerPoint

D.MicrosoftAccess

7. ซอฟต์แวร์ระบบ (System Softwaer) หมายถึงอะไร

A.โปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง

B.โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง

C.โปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาด

D.โปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง

8. ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทประมวลผลคำ (Word Processing)

A.MicrosoftAccess

B. MicrosoftWord

C. MicrosoftExcel

D. MicrosoftWindows

9. ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ผู้สร้างโปรแกรมสามารถมองเห็นลักษณะของผลลัพธ์ (Output) ในขณะออกแบบโปรแกรม
คือ

A.C,C++

B.COBOL

C.VisualBASIC

D.Assembly

10 ข้อใดเป็นชื่อซอฟต์แวร์ประเภท Spreadsheet Software

A.MicrosoftAccess

B. MicrosoftExcel

C.MicrosoftWord

D.MicrosoftPowerPoint

11.ข้อใดคือความหมายของซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์

A.ภาษาเบสิก

B. ตัวเลขที่ปรากฏบนจอภาพ

C.เอกสารที่พิมพ์ด้วยโปรแกรมประมวลผลคำ

D.โปรแกรมภาษาแอสเซมบลีเพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องพิมพ์

12โปรแกรมควบคุมระบบมีหน้าที่อย่างไร

A. จัดการหน่วยความจำ

B. ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

C.เป็นสื่อกลางระหว่างฮาร์ดแวร์กับโปรแกรมต่าง ๆ

D.ถูกทุกข้อ

 13โปรแกรมอรรถประโยชน์ ได้แก่ข้อใด

A.Dos

B.Excel

C.โปรแกรมกำจัดไวรัส

D.ไมโครซอฟท์วินโดวส์

14โปรแกรมแปลภาษาได้แก่ข้อใด

A.เดลไฟล์

B.ปาสคาล

C.โอเอส/ทู

D.ถูกทั้งข้อ ก และ ข                                                                         

15โปรแกรมจัดการฐานข้อมูลเป็นโปรแกรมที่ใช้ทำอะไร

A.ช่วยในการออกแบบ

B.จัดรูปแบบของเอกสาร

C. คำนวณค่าตัวเลขต่าง ๆ

D.จัดการข้อมูลจำนวนมาก ๆ

16ข้อใดไม่จัดเป็นโปรแกรมใช้งาน

A.โปรแกรมกราฟิก

B.โปรแกรมแปลภาษา

C.โปรแกรมประมวลผลคำ

D.โปรแกรมจัดการระบบฐานข้อมูล

17ข้อใดคือโปรแกรมที่ใช้สำหรับการคำนวณและสร้างแผนภูมิ

A.โปรแกรมเวิร์ด

B.โปรแกรม Excel

C.โปรแกรมกราฟฟิก

D.โปรแกรมอรรถประโยชน์

18ข้อใดคือโปแกรมที่ใชสำหรับตรวจและซ่อมแผ่นดิสก์

A.WINZIP

B.VIRUSSCAN

C.VISUALBASIC

D.NORTONUTILITY

19User's
Written Programs คือโปรแกรมในข้อใด

A.Word

B.Excel

C.โปรแกรมตัดเกรด

D.โปรแกรมกราฟฟิก

20 ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประยุกต์ใช้งานเฉพาะด้าน (Application Software) หรือใช้เฉพาะหน่วยงาน

 1.   ซอฟต์แวร์ภาษา
 2.   ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
 3.   ซอฟต์แวร์ระบบงานธนาคาร
 4.   ซอฟต์แวร์นำเสนอผลงาน  
21ซอฟต์แวร์ หมายถึงข้อใด
 1.   เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ
 2.   ข้อมูลทางคอมพิวเตอร์
 3.   ชุดคำสั่งใช้สั่งงานคอมพิวเตอร์เป็นลำดับขั้นตอน
 4.   อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ต่อพ่วงกับคอมพิวเตอร์
22ซอฟต์แวร์ระบบ (System Softwaer) หมายถึงอะไร
 1.   โปรแกรมที่มีหน้าที่ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ทุกอย่าง
 2.   โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง
 3.   โปรแกรมระบบที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาด
 4.   โปรแกรมที่ใช้แปลภาษาระดับสูงให้เป็นภาษาเครื่อง
23ข้อใดคือ หน้าที่ของซอฟต์แวร์ภาษา (Language Software)
 1.   จัดการหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์
 2.   ควบคุมระบบการทำงานของฮาร์ดแวร์
 3.   ติดต่อกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์
 4.   เป็นเครื่องมือในการสร้างคำสั่งหรือโปรแกรม
24Word Processor เป็นโปรแกรมใช้ในการทำงานประเภทใด
 1.   โปรแกรมที่ใช้ในการทำงานด้าน สร้างรูปภาพและกราฟิก
 2.   โปรแกรมที่ใช้ในการทำงานทางด้านฐานข้อมูล
 3.   โปรแกรมที่ใช้ในการคำนวณข้อมูล
 4.   โปรแกรมที่ช่วยในการทำเอกสาร
25ข้อใดคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่เขียนด้วยภาษาที่ไม่ใช่ ภาษาเครื่อง
 1.   Diagnostic Program
 2.   Utility Program
 3.   OS (Operating System)
 4.   Translation Program
26ข้อใดเป็นซอฟต์แวร์ประเภทประมวลผลคำ (Word Processing)
 1.   Microsoft Access
 2.   Microsoft Word
 3.   Microsoft Excel
 4.   Microsoft Windows
27ซอฟต์แวร์ประยุกต์ หมายถึง
 1.   โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้
 2.   โปรแกรมที่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์เป็นผู้เขียนมาใช้งานเอง
 3.   โปรแกรมที่ทำหน้าที่ในการแปลโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง
 4.   โปรแกรมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบข้อผิดพลาด
28ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ
 1.   เป็นตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างผู้ใช้กับคอมพิวเตอร์
 2.   ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์
 3.   ทำงานต่อจาก ROM BIOS ในขั้นตอนการเปิดเครื่อง
 4.   จัดการพิมพ์เอกสารและนำเสนอข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์
29โปรแกรมทางด้าน Graphic ใช้งานด้านใด
 1.   ด้านการออกแบบ เขียนแบบ วาดภาพ
 2.   ด้านการพิมพ์เอกสาร
 3.   ด้านการติดต่อฐานข้อมูล
 4.   ด้านการออกแบบงานทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
30ข้อใดไม่ใช่หน้าที่และความสามารถของซอฟต์แวร์ประเภทประมวลผลคำ (Word Processing) คือ
 1.   สร้างเอกสาร
 2.   แก้ไขเอกสาร
 3.   แทรกภาพในเอกสาร
 4.   ติดต่อสื่อสารระยะไกลด้วย e-mail
31ศูนย์กลางของระบบเครือข่าย Internet มักใช้ซอฟต์แวร์ข้อใดเป็นระบบปฏิบัติการ
 1.   Windows Xp
 2.   Windows 98
 3.   DOS
 4.   UNIX
32ข้อใดเป็นชื่อซอฟต์แวร์ประเภท Spreadsheet Software
 1.   Microsoft Access
 2.   Microsoft Excel
 3.   Microsoft Word
 4.   Microsoft PowerPoint
33ข้อใดคือโปรแกรมที่ทำหน้าที่ควบคุมการใช้งานส่วนต่าง ๆ ของเครื่องคอมพิวเตอร์
 1.   Translation Program
 2.   OS (Operating System)
 3.   Utility Program
 4.   Diagnostic Program
34ข้อใดคือประเภทของซอฟต์แวร์
 1.   ซอฟต์แวร์ระบบ
 2.   ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 3.   ซอฟแวร์ระบบ, ซอฟต์แวร์ประยุกต์
 4.   ไม่มีข้อถูก
35ข้อใดไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้ซอฟต์แวร์สำเร็จ (package) เป็นซอฟต์แวร์ที่ได้รับความนิยมใช้กันสูงมากและใช้กันทั่วไป
 1.   เป็นซอฟต์แวร์ฟรี ผู้ใช้พัฒนาได้ตามความต้องการ
 2.   เป็นซอฟต์แวร์ที่มีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาดหาซื้อง่าย
 3.   เป็นซอฟต์แวร์ที่บริษัทผู้ผลิตพัฒนาขึ้นสำเร็จพร้อมใช้งาน
 4.   เป็นซอฟต์แวร์ที่ไม่ต้องเสียเวลาในการพัฒนาซอฟต์แวร์อีก
36ลักษณะสำคัญของระบบปฏิบัติการ DOS : Disk Operating System คือข้อใด
 1.   ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยคำสั่งภาพกราฟิก (Graphic User Interface)
 2.   ติดต่อกับผู้ใช้ด้วยคำสั่งที่เป็นข้อความ (Text Mode)
 3.   เป็นระบบปฏิบัติการแบบ Multi Tasking
 4.   เป็นระบบปฏิบัติการจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์
37เมื่อเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์จะทำงานตามโปรแกรมทันที โปรแกรมแรกที่สั่งคอมพิวเตอร์ทำงานนี้เป็นซอฟต์แวร์ประเภทใด
 1.   ซอฟต์แวรประมวลคำ (word processing software)
 2.   ซอฟต์แวร์ระบบ (system software)
 3.   ซอฟต์แวร์ประยุกต์ (application software)
 4.   ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software)
38โปรแกรมประยุกต์ในข้อใดจัดเป็นโปรแกรมซอฟต์แวร์สำเร็จ (package)
 1.   ซอฟต์แวร์ประมวลคำ (word processing software)
 2.   ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน (spread sheet software)
 3.   ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล (data base management software)
 4.   ถูกทุกข้v
39งานประเภทการคำนวณภาษีเงินได้ คำนวณงบประมาณทางการเงิน ควรใช้ซอฟต์แวร์ข้อใด
 1.   Spreadsheet
 2.   Presentatione
 3.   Word Processing
 4.   Database Management System : DBMS
40การจัดเก็บข้อมูลทะเบียนนักศึกษา ทะเบียนประวัติบุคลากร ควรใช้ซอฟต์แวร์ประเภทใด

 1.   Word Processing
 2.   Database Management System : DBMS
 3.   Microsoft Windows
 4.   Presentation

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 172 คน กำลังออนไลน์