หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ซอฟต์แวร์

รูปภาพของ msw8384

นางสาว วราภรณ์ วิไลกนกพงศ์ ม.5/1 เลขที่27

ข้อสอบปรนัย 40 ข้อ เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

1.
ข้อใดคือความหมายของคอมพิวเตอร์
ก. เครื่องคำนวณอัตโนมัติ
ข. เครื่องใช้สำนักงานอัตโนมัติรุ่นใหม่
ค.
อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

ง. เป็นแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์อย่างหนึ่ง

2. คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราอย่างไร?
ก. การถอนเงินจากเครื่อง atm
ข. การจับจ่ายซื้อของในห้างสรรพสินค้าโดยใช้บัตรเครดิต
ค. การสำรองที่นั่งเครื่องบินสื่อสาร
ง. ถูกทุกข้อ

3. ข้อใดไม่ใช่ลักษณะที่สำคัญของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูงในการประมวลผล
ข. มีความถูกต้องเชื่อถือได้
ค. เป็นระบบอนาลอก
ง. ทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์และอัตโนมัติ

4. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนใหญ่ทำงานด้วยระบบใด?
ก. Digital
ข. Analog
ค. Calculate
ง. Numerical

5. ข้อจำกัดของคอมพิวเตอร์คือข้อใด?
ก. เครื่องมีราคาแพงมาก
ข. ขาดแคลนบุคลากรทางคอมพิวเตอร์
ค. การทำงานขึ้นอยู่กับมนุษย์
ง. ถูกทุกข้อ

6. ก่อนที่หน่วยงานจะเลือกนำคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้งาน หน่วยงานนั้นๆ
จะต้องดำเนินงานในเรื่องใดก่อน
?

ก. จัดหาบุคลากรคอมพิวเตอร์
ข. วางระบบงาน
ค. จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ง. ถูกทุกข้อ

7. สิ่งใดที่ไม่มีในเครื่องคอมพิวเตอร์?
ก. ความคิด
ข. ความจำ
ค. การควบคุมตนเอง
ง. การเปรียบเทียบเชิงตรรกะ

8. ข้อใดคือข้อดีของคอมพิวเตอร์?
ก. มีความเร็วสูง
ข. มีความเชื่อถือได้
ค. มีความถูกต้องแม่นยำ
ง. ถูกทุกข้อ

9. ในโรงงานอุตสาหกรรมนำคอมพิวเตอร์มาใช้งานด้านใด?
ก. ควบคุมการผลิต
ข. การใช้หุ่นยนต์ในการทำงานที่เสี่ยงอันตราย
ค. การวางแผนการผลิต
ง. ถูกทุกข้อ

10.ห้างสรรพสินค้าและร้านค้าปลีกนำเครื่องคอมพิวเตอร์มาใช้ในการบริการลูกค้าในเรื่องใด?
ก. บริการ ATM
ข. บริการด้านบัตรเครดิต
ค. บริการ ณ จุดขาย
ง. บริการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า

11. บริษัทที่มีบทบาทอย่างมากในการผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นแรกคือบริษัทใด
ก. IBM
ข. COMPAQ
ค. MICROSOFT
ง. DIGTAL

12.ข้อใดเป็นประโยชน์ของคอมพิวเตอร์ในทางธุรกิจ
ก.การฝาก-ถอนเงินผ่านตู้ ATM
ข. การจองตั๋วเครื่องบิน
ค. การเก็บภาษีกรมสรรพากร
ง. การนำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการสอน

13. Lap Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
ข. ขนาดสมุดโน๊ต
ค. ขนาดวางตัก
ง. ขนาดฝ่ามือ

14. Note Book เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
ข. ขนาดสมุดโน๊ต
ค. ขนาดวางตัก
ง. ขนาดฝ่ามือ

15. Palm Top เป็นขนาดของคอมพิวเตอร์ชนิดใด
ก. ขนาดตั้งโต๊ะ
ข. ขนาดสมุดโน๊ต
ค. ขนาดวางตัก
ง. ขนาดฝ่ามือ

16. ถ้าต้องการพิมพ์เอกสารในระบบ WINDOWS จะต้องคลิกที่
START MENU ใด
ก. MY DOCUMENT
ข .MY COMPUTER
ค. PROGARM
ง. CONTROL PANEL

17.โดยปกติเอกสารจะจัดในลักษณะใดเป็นหลัก
ก. ชิดซ้าย
ข. ชิดจวา
ค. กึ่งกลาง
ง. ชิดขอบ

18.ข้อใดไม่อยู่ในการเพิ่มเติมลักษณะพิเศษ
ก. ชุดรูปแบบ
ข. พื้นผิว
ค. ลวดลาย
ง. รูปภาพ

19.ในการใช้งานคอมพิวเตอร์นั้นอาจเกิดอุบัติเหตุได้ทุกเมื่อเช่นลบแฟ้มข้อมูลผิดหารเราต้องการกลับคืนจะใช้คำสั่งใด
ก. ใช้คำสั่ง RE RAN
ข. ใช้คำสั่ง UNDO
ค. ใช้คำสั่ง RESTORE ใน RECYCLE
BIN

ง. ใช้คำสั่ง COME BACK

20.ส่วนใดของคอมพิวเตอร์ทำหน้าที่ป้อนข้อมูล
ก. Printer
ข.Monitor
ค.Mainboard
ง.Keyboard

21.ข้อใดเป็นบริการที่เราสามารถใช้ได้บนอินเตอร์เน็ต
ก. อ่านข่าวสาร ความรู้และบันเทิง
ข. รับส่งข้อความและสั่งซื้อสินค้า
ค. ดูหนังฟังเพลงและเล่นเกม
ง.
สามารถใช้บริการได้ทุกข้อ

22.ชุดคำสั่งในระบบคอมพิวเตอร์เรียกว่าอะไร
ก. Computare
ข. Electronic
ค. lnstruction
ง. Program

23.โปรแกรมที่ใช้ในการวาดรูปภาพ แก้ไชรูปภาพ
และตกแต่งภาพให้สวยงามได้คือข้อใด

ก. โปรแกรม Dos
ข. โปรแกรม Paint
ค. โปรแกรม Note Pad
ง. โปรแกรม Scandisk

24.Recy Bin ทำหน้าที่อะไร
ก. กู้ไฟล์ข้อมูล
ข. ซ่อมแซมไฟล์
ค. จัดเรียงไฟล์
ง. เป็นโฟลเดอร์สำหรับเก็บไฟล์ที่ถูกทิ้ง

25.ใช้คำสั่งที่แถบเมนู(Menu Bar)ในการเปิดแฟ้มข้อมูลเก่ามาใช้ตรงกับข้อใด
ก. คลิกเมาส์ที่เมนูเปิด (Open) เลือกแฟ้ม(File)
ข. คลิกเมาส์ที่เมนูแฟ้ม
(
File) เลือกเปิด(Open)
ค. คลิกเมาส์ที่เมนูแก้ไข (Edit) เลือกเปิด(Open)
ง. คลิกเมาส์ที่เมนุรูปแบบ (Format) เลือกปิด(Open)

26.หารต้องการเข้าไปที่ http://www.google.com%20 ต้องพิมพ์ชื่อเว็บเพจที่ช่องใด/
ก. E-Mail
ข. Search Web
ค. Password
ง. Address

27.การตั้งค่าหน้าแรกในการเปิดเว็บไซต์เรียกว่าอะไร
ก. First Site
ข. History
ค. Home
ง. Refrest

28. ข้อมูล 8 บิตมีกี่ไบต์
ก. 1 ไบต์
ข. 2 ไบต์
ค. 3 ไบต์
ง. 4 ไบต์

29.ข้อมูล 32บิตมีกี่ไบต์
ก. 2 ไบต์
ข. 3 ไบต์
ค. 4 ไบต์
ง. 5 ไบต์

30.หน่วยของข้อมูลที่มีขนาดเล็กที่สุดคือข้อใด
ก. Bit
ข. Byte
ค. Charater
ง. Database

31.หน่วยของข้อมูลที่เกิดจากการนำบิตมารวมกันคือข้อใด
ก. Field
ข. File
ค. Byte
ง. Record

32.ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
เรียกว่าอะไร

ก. ซอฟต์แวร์
ข. ฮาร์ดแวร์
ค. พีเพิลแวร์
ง.ร ะเบียบวิธปฏิบัติ

33.องค์ประกอบของคอมพิวเตอร์มีอะไรบ้าง
ก. ฮาร์ดแวร์ (Hard ware)
ข. ซอฟต์แวร์ (Soft ware)
ค. บุคลากร(people ware) และข้อมูล (Data)
ง. ถูกทุกข้อ

34. ฮาร์ดแวร์หมายถึงอะไร
ก. หมายถึงอุปกรณ์ต่างๆ
ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได
(รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์

ข .หมายถึง ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม)
เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

ค. หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

ง. ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์

35.ซอฟต์แวร์หมายถึงอะไร
ก. อุปกรณ์ต่างๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ มีลักษณะเป็นโครงร่างสามารถมองเห็นด้วยตาและสัมผัสได้
(รูปธรรม) เช่น จอภาพ คีย์บอร์ด เครื่องพิมพ์ เมาส์

ข. หมายถึง
ส่วนที่มนุษย์สัมผัสไม่ได้โดยตรง (นามธรรม)
เป็นโปรแกรมหรือชุดคำสั่งที่ถูกเขียนขึ้นเพื่อสั่งให้เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงาน

ค. หมายถึง บุคลากรในงานด้านคอมพิวเตอร์
ซึ่งมีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งาน สั่งงานเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทำงานตามที่ต้องการ

ง. ข้อมูลเป็นองค์ประกอบที่สำคัญอย่างหนึ่งในระบบคอมพิวเตอร์

36.ข้อใด เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเบื้องต้น
ก. จอภาพ
ข. คีย์บอร์ด
ค. เครื่องพิมพ์
ง. เคส

37.ซอฟต์แวร์แบ่งได้เป็น 2ประเภทอะไร
ก. ซอฟต์แวร์ระบบ
ข. ซอฟต์แวร์ประยุกต์
ค. ข้อ ก และ ข ถูก
ง. ผิดทุกข้อ

38.ซอฟต์แวร์ระบบ (System Software)หมายถึงอะไร
ก. คือ ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่มำให้คอมพิวเตอร์ทำงานต่างๆ
ตามที่ผู้ใช้ต้องการ

ข. คือ โปรแกรมซึ่งเขียนขึ้นเพื่อการทำงานเฉพาะอย่างที่เราต้องการ
ค. คือเป็นโปรแกรมประยุกต์ที่มีผู้จัดทำไว้ เพื่อใช้ในการทำงานประเภทต่างๆ
ง. คือ
ชุดของคำสั่งที่เขียนไว้เป็นคำสั่งสำเร็จรูป
ซึ่งจะทำงานใกล้ชิดกับคอมพิวเตอร์มากที่สุด

39.คอมพิวเตอร์ยุคใด ใช้วงจรไอซี (Integrated Circuit) เป็นหลัก
ก. คอมพิวเตอร์ยุคแรก
ข. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 2
ค. คอมพิวเตอร์ยุคที่ 3
ง. คอมพิวเตอร์ยุคในยุคปัจจุบัน

40.คอมพิวเตอร์มีบทบาทกับการศึกษาอย่างไร
ก. นำมาประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน เช่น ทำสื่อต่างๆ
คอมพิวเตอร์ช่วยสอน เป็นต้น

ข. ใช้ในงานบริหารของโรงเรียน เช่น การจัดทำประวัตินักเรียน
ประวัติครูอาจารย์ เป็นต้น

ค. ใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่นการค้นคว้าจากอินเทอร์เน็ต
ง. ถูกทุกข้อ

 

แบบฝึกหัดหน่วยการเรียนรู้ที่ 5 เรื่อง ซอฟต์แวร์

1ความหมายของซอฟต์แวร์

ตอบคือ ชุดคำสั่งหรือโปรแกรมที่ใช้สั่งงานให้คอมพิวเตอร์ทำงาน
ซอฟต์แวร์จึงหมายถึงลำดับขั้นตอนการทำงานที่เขียนขึ้นด้วยคำสั่งของคอมพิวเตอร์
คำสั่งเหล่านี้เรียงกันเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์
จากที่ทราบมาแล้วว่าคอมพิวเตอร์ทำงานตามคำสั่ง การทำงานพื้นฐานเป็นเพียงการกระทำกับข้อมูลที่เป็นตัวเลขฐานสอง
ซึ่งใช้แทนข้อมูลที่เป็นตัวเลข ตัวอักษร รูปภาพ หรือแม้แต่เป็นเสียง

2ซอฟต์แวร์ระบบ

หน้าที่หลักของซอฟต์แวร์ระบบประกอบด้วย
อะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง
 ตอบ1.
ใช้ในการจัดการหน่วยรับเข้าและหน่วยส่งออก เช่น รับการกดแป้นต่าง ๆ บนแผงแป้นอักขระ
ส่งรหัสตัวอักษรออกทางจอภาพหรือเครื่องพิมพ์ ติดต่อกับอุปกรณ์รับเข้า
และส่งออกอื่น ๆ เช่น เมาส์ อุปกรณ์สังเคราะห์เสียง

2. ใช้ในการจัดการหน่วยความจำ เพื่อนำข้อมูลจากแผ่นบันทึกมาบรรจุยังหน่วยความจำหลัก
หรือในทำนองกลับกัน คือนำข้อมูลจากหน่วยความจำหลักมาเก็บไว้ในแผ่นบันทึก

3. ใช้เป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างผู้ใช้งานกับคอมพิวเตอร์ สามารถใช้งานได้ง่ายขึ้น
เช่น การขอดูรายการสาระบบในแผ่นบันทึก การทำสำเนาแฟ้มข้อมูล

 

3ซอฟต์แวร์ประยุกต์

การประยุกต์งานคอมพิวเตอร์กว้างขวางและแพร่หลายมาก
แบ่งซอฟต์แวร์ประยุกต์ออกเป็นกี่กลุ่ม คืออะไรบ้างพร้อมยกตัวอย่าง

 ตอบ
แบ่งออกเป็นสองกลุ่มคือ ซอฟต์แวร์สำเร็จ และซอฟต์แวร์ที่พัฒนาขึ้นใช้งานเฉพาะ
ซอฟต์แวร์สำเร็จในปัจจุบันมีมากมาย เช่น ซอฟต์แวร์ประมวลคำ
ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

                                           

4ซอฟต์แวร์ประมวลผล

ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ เป็นหนึ่งในซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Application
Software) ที่พัฒนาขึ้นมา เพื่ออะไร และมีการใช้กี่รูปแบบ อะไรบ้าง

ตอบ 
เพื่ออำนวยความสะดวก และใช้งานง่าย สามารถแก้ไข จัดรูปแบบได้รวดเร็ว
ซอฟต์แวร์ลักษณะนี้ มีการใช้
2 รูปแบบ คือ ซอฟต์แวร์ประมวลผลคำ
(
Word Processor) และ ซอตฟ์แวร์จัดพิมพ์
ด้วยคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (
Desktop Publishing Software หรือ
DTP) โดย DTP จะเป็นซอฟต์แวร์ที่มีความสามารถ
และคุณสมบัติสูงกว่า เน้นการจัดพิมพ์เอกสารระดับโรงพิมพ์

 

5ซอฟต์แวร์ตารางทำงาน

เครื่องคิดเลขเป็นเครื่องมือช่วยในการคำนวณ หรือการค้นหาคำตอบของรูปแบบจำลองสมการที่สร้างขึ้น
นับเป็นงานที่น่าเบื่อและต้องใช้ความอดทนมากพอสมควร เพราะอะไร จงอธิบาย

ตอบ เพราะ ผู้ใช้จะต้องทำการคำนวณใหม่ ซ้ำแล้วซ้ำอีกหลายๆ
ครั้ง ตามการแปรเปลี่ยนอย่างไม่หยุดนิ่งขององค์ประกอบหรือปัจจัยสำคัญของงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากงานนั้นเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินด้วยแล้ว
การคำนวณต่างๆ
ก็ต้องยิ่งระมัดระวังให้มีการตรวจทานเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ
อีกด้วย

 

6ซอฟต์แวร์จัดการฐานข้อมูล

 ระบบการจัดการฐานข้อมูล จะมีส่วนกี่ส่วน
ได้แก่อะไรบ้าง พร้อมอธิบาย

ตอบ  ประกอบที่สำคัญ
3 ส่วนได้แก่

1.ภาษา คำนิยามของข้อมูล (Data Definition Language (DDL) ในส่วนนี้จะกล่าวถึงส่วนประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูลว่าข้อมูลแต่ละส่วน
ประกอบด้วยอะไรบ้าง (
Data element) ในฐานข้อมูลซึ่งเป็นภาษาทางการที่นักเขียนโปรแกรมใช้ในการสร้างเนื้อหา
ข้อมูลและโครงสร้างข้อมูลก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกแปลงเป็นแบบฟอร์มที่ สต้องการของโปรแกรมประยุกต์หรือในส่วนของ
DDL จะประกอบด้วยคำสั่งที่ใช้ในการกำหนดโครงสร้างข้อมูลว่ามีคอลัมน์อะไร
แต่ละคอลัมน์เก็บข้อมูลประเภทใด รวมถึงการเพิ่มคอลัมน์ การกำหนดดัชนี เป็นต้น

2.
ภาษาการจัดการฐานข้อมูล (Data Manipulation Language (DML) เป็นภาษาเฉพาะที่ใช้ในการจัดการระบบฐานข้อมูล ซึ่งอาจจะเป็นการเชื่อมโปรแกรมภาษาในยุคที่สามและยุคที่สี่เข้าด้วยกันเพื่อ
จัดการข้อมูลในฐานข้อมูล ภาษานี้มักจะประกอบด้วยคำ สิ่งที่อนุญาตให้ผู้ใช้สามารถสร้างโปรแกรมพิเศษขึ้นมา
รวมถึงข้อมูลต่างๆ ในปัจจุบันที่นิยมใช้ ได้แก่ ภาษา
SQL(Structure Query
Language) แต่ถ้าหากเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ DBMS มักจะสร้างด้วยภาษาโคบอล (COBOL language) ภาษาฟอร์แทน
(
FORTRAN) และภาษาอื่นในยุคที่สาม

3.
พจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary) เป็นเครื่องมือสำหรับการเก็บและการจัดข้อมูลสำหรับการบำรุงรักษาในฐานข้อมูล
โดยพจนานุกรมจะมีการกำหนดชื่อของสิ่งต่างๆ (
Entity) และระบุไว้ในโปรแกรมฐานข้อมูล
เช่น ชื่อของฟิลด์ ชื่อของโปรแกรมที่ใช้รายละเอียดของข้อมูล
ผู้มีสิทธิ์ใช้และผู้ที่รับผิดชอบ แสดงส่วนประกอบของระบบการจัดการฐานข้อมูล

7ซอฟต์แวร์นำเสนอ

ซอฟต์แวร์ที่นอกจากสามารถแสดงข้อความในลักษณะที่จะสื่อความหมายได้ง่ายแล้วจะต้องสร้างแผนภูมิ
กราฟ และรูปภาพได้  จงยกตัวอย่าง

ตอบ  ตัวอย่างของซอฟต์แวร์นำเสนอ เช่น เพาเวอร์พอยต์
โลตัสฟรีแลนซ์ ฮาร์วาร์ด

 

8การจัดการด้านกราฟิก

การนำเสนอข้อมูลตัวเลข โดยปกติจะอยู่ในรูปของตาราง
เป็นแถวและสดมภ์ ซึ่งไม่ใช่วิธีการนำเสนอข้อมูลที่ดี  เพราะเหตุใด และวิธีที่ดีคืออะไร จงอธิบาย

ตอบ   เพราะการนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางไม่ดึงดูดความสนใจ และตีความข้อมูลตัวเลขได้ลำบากไม่สมบูรณ์
การแปลงข้อมูลตัวเลขให้อยู่ในรูปภาพ และแผนภูมิจะเป็นวิธีที่ดีและมี ประสิทธิภาพสูง
เพราะการนำเสนอข้อมูลด้วยวิธีนี้จะดึงดูดความสนใจสื่อความหมายได้กระจ่างชัด และเข้าใจง่าย

 

9ซอฟต์แวร์ติดต่อสื่อสาร

การค้นสารสนเทศโดยใช้ซอฟต์แวร์ค้นผ่านเว็บนี้
มีกี่แบบ ได้แก่อะไรบ้าง พร้อมอธิบาย

ตอบ  มีด้วยกัน 2 แบบ ได้แก่การสืบค้น” (Browser) ซึ่งเป็นการเปิดดูเอกสารที่นำเสนออยู่บนเว็บไปเรื่อย
ๆ โดยเอกสารเหล่านั้นมีการเชื่อมโยง (
Link) กันอยู่ ผู้ใช้สามารถค้นข้อมูลได้โดยการเลือกเปิดดูเอกสารตามการเชื่อมโยงเหล่านั้น
และอีกแบบหนึ่งที่เรียกว่า
การค้นหา” (Search) เป็นการค้นหาสารสนเทศเฉพาะหัวข้อที่ต้องการ
การค้นหาต้องใช้ระบบที่เรียกว่า
โปรแกรมค้นหา
(Search Engine) ซึ่งเป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นเพื่อช่วยในการค้นหาเอกสารหรือบทความที่เกี่ยว
ข้องกับเรื่องที่ผู้ใช้สนใจ โดยใช้
คำสำคัญ
(Keyword) ที่ผู้ใช้ป้อนเข้าสู่ระบบ และระบบจะนำคำสำคัญไปเปรียบเทียบกับคำในเอกสารต่าง
ๆ ที่เผยแพร่บนอินเทอร์เน็ต และแสดงผลการค้นหาแก่ผู้ใช้

 

10ภาษาคอมพิวเตอร์

ภาษาคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นกี่ระดับ
อะไรบ้าง พร้อมอธิบาย

ตอบ  มี  2 ระดับ คือ
1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)
2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)

1. ภาษาระดับต่ำ (Low Level Language)
เป็นภาษาที่ใช้ในยุคแรก ๆ จะมีความยุ่งยากในการเขียนมากแบ่งออกเป็น 2
ประเภทคือ
1.1 ภาษาเครื่อง (Machine Language)
1.2 ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language)

1.1 ภาษาเครื่อง (Machine Language)
เป็นภาษาหรือคำสั่งที่ใช้ในการสั่งงานหรือติดต่อกับเครื่องโดยตรงลักษณะสำคัญ
ของภาษาเครื่องจะประกอบด้วยรหัสของเลขฐานสองซึ่งเทียบได้กับลักษณะของสัญญาณ
ทางไฟฟ้าเข้ากับหลักการทำงานของเครื่องซึ่งเครื่องสามารถเข้าใจและพร้อมที่ จะทำงานตามคำสั่งได้ทันทีภาษาเครื่องจะมีกฏเกณฑ์ทางไวยากรณ์ค่อนข้างจำกัด
โปรแกรมมีลักษณะค่อนข้างยุ่งยากซับซ้อน รหัสโครงสร้างของแต่ละคำสั่งของภาษาเครื่องจะประกอบด้วยส่วนสำคัญ
2 ส่วน คือ
ก. รหัสบอกประเภทของคำสั่ง (Operation Code หรือ
Op-Code)
ข. รหัสบอกตำแหน่งข้อมูล (Operand)

1.2 ภาษาแอสแซมบลี (Assembly Language)
จัดเป็นภาษาสัญลักษณ์ (Symbolic Language) เป็นภาษาที่พัฒนามาจาก
ภาษาเครื่องโดยใช้สัญลักษณ์ข้อความแทนกลุ่มของเลขฐานสอง ทำให้การเขียนโปรแกรมสะดวกขึ้นแต่ผู้เขียนโปรแกรมยังคงต้องจำความหมายสัญลักษณ์ที่ใช้แทนคำสั่งต่าง
ๆ การเขียนโปรแกรมภาษาแอสแซมบลี มีลักษณะที่ต้องขึ้นอยู่กับเครื่องเราไม่สามารถนำโปรแกรมภาษาแอสแซมบลีไปใช้กับเครื่องต่างชนิดกันได้

2. ภาษาระดับสูง (High Level Language)
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้รับการพัฒนา
ให้สามารถใช้ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น การเขียน

ภาษาไม่ขึ้นกับฮาร์ดแวร์หรือลักษณะการทำงานภายในของเครื่อง ผู้เขียนโปรแกรมไม่จำเป็นต้องเข้าใจระบบการทำงานภายในเครื่องมากนัก
เพียงแต่เข้าใจกฎเกณฑ์ในกาเขียนแต่ละภาษาให้ดี ภาษาระดับสูง แบ่งออกเป็น
2 ประเภท คือ อินเทอพรีทเตอร์ (Interpreter) และคอมไพเลอร์
(
Compiler)

 

11ระบบติดต่อคอมพิวเตอร์

คอมพิวเตอร์ก่อนที่จะมีการพัฒนาระบบอื่นๆ เป็นการป้อนคำสั่งทีละบรรทัด
ซึ่งไม่เอื้อต่อการใช้งานคอมพิวเตอร์เท่าใดนัก เพราะอะไร พร้อมยกตัวอย่าง

ตอบ 
เพราะผู้ใช้จะต้องเรียนรู้หรือจดจำคำสั่งต่าง ๆ ไว้ให้ได้เสียก่อน เช่นการเรียกใช้คำสั่งของดอส
ระบบนี้ ผู้ใช้จะมีความสับสนในระยะแรก เพราะจะต้องเรียนรู้คำสั่งว่าใช้งานอะไร และใช้ได้อย่างไร
ซึ่งการป้อนหรือพิมพ์คำสั่งเข้าไปจะต้องพิมพ์ไม่ผิดเลย ระบบติดต่อนี้จะใช้ยากและเสียเวลาบ้างถ้าจำคำสั่งไม่ได้
แต่ถ้าใช้ไปนาน ๆ จนคุ้นเคย
อาจมีข้อดีที่สามารถเรียกโปรแกรมมาทำงานได้รวดเร็วที่สุด ใช้พื้นที่หน่วยความจำน้อยเพราะลดการแสดงผลในส่วนของกราฟิก

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 235 คน กำลังออนไลน์