สมการเชิงเส้นสองตัวแปร

1. สมการเชิงเส้นสองตัวแปร (Linear equation with two variable)

สมการเชิงเส้นสองตัวแปร คือ สมกา