ห้องเรียนครูพัชรา

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556


รายวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้


1.  ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์


2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างโครงงานสื่อเพื่อการศึกษา  มา 2 ตัวอย่าง


3. โครงงานจิตอาสา หมายถึงอะไร


4. จงบอกลักษณะที่ดีของโครงงาน


5. จงบอกผลกระทบทางบวกและทางลบของโครงงานคอมพิวเตอร์


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


 


 


 


 


ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 25555


รายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร2 (ง20258)


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์


2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร


3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน


 ใบงานที่ 2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1. ซอฟต์แวร์นำเสนอ คืออะไร  ยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่าง


2. จงบอกองค์ประกอบของมัลติมีเดีย


3. จงยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการนำเสนอ


4. จงยกตัวอย่างแถบเครื่องมือโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์


Coolชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


3/2 ตอบใบงานที่ 1


3/2 ตอบใบงานที่ 2


Smile ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6


3/6 ตอบใบงานที่ 1


3/6 ตอบใบงานที่ 2


Yellชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16


3/16 ตอบใบงานที่ 1


3/16 ตอบใบงานที่ 2


 


 Innocentม.1 เพิ่มเติม  วิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ง20254


ใบงานที่ 1 จงตอบคำถามดังนี้


1. E-book หมายถึงอะไร


2. จงบอกเครื่องมือของโปรแกรม FlipAlbum


3. จงบอกประโยชน์ของ E-book


ใบงานที่ 2 ให้อธิบายการสร้าง E-book ดังข้อต่อไปนี้


1. การเพิ่มหน้ากระดาษ 2. การเปลี่ยนหน้าปกโดยใช้ปกสำเร็จรูป  3. การใส่สีพื้นหลัง 4. การใส่สันหนังสือ 5. การใส่รูปภาพในหนังสือ


6. การใส่ bookmark   7. การบันทึกงาน


ใบงานที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้


1. Multimedia หมายถึงอะไร


2. จงบอกวิธีการแทรกไฟล์เสียงใน Flip Album


3.  จงบอกวิธีการแทรกไฟล์วิดิโอใน Flip Album


4.  บอกวิธีการปรับแต่งรูปภาพให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ


5. การเปลี่ยนปกหนังสือในรูปแบบของTheme


ม.1 ตอบใบงานที่ 1


ม.1 ตอบใบงานที่ 2


ม.1 ตอบใบงานที่ 3


 


 Coolวิชาการสร้างเว็บไซต์ ง20243


ใบงานที่ 1 


1. จงบอกเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Dreamweaver มา 10 เครื่องมือ


2.   จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Dreamweaver


3. โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ มีโปรแกรมอะไรบ้าง


ใบงานที่ 2


1.  ให้อธิบายวิธีการเว้นวรรคให้ได้มากกว่า 1 วรรค


2. ให้อธิบายวิธีการทำรูปภาพแบบ Rollover ในโปรแกรม Dreamweaver


3. ให้อธิบายวิธีการแทรกแถวในตาราง


4. ให้อธิบายวิธีการรวมเซลในตาราง


เพิ่มเติม ม.1


     ตอบใบงานที่ 1


     ตอบใบงานที่ 2


เพิ่มเติม ม.2


    ตอบใบงานที่ 1


    ตอบใบงานที่ 2


 


 


 


 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25555


Wink รายวิชาเ ทคโนโลยีและการสื่อสาร2  (ง20258)


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1.  อาเซียน มีกี่ประเทศ  อะไรบ้าง


2.  อาเซียนบวก 3  มีประเทศอะไรเพิ่มขึ้น


3.  การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน มีผลกระทบด้านบวก และด้านลบอะไรบ้าง


ใบงานที่ 2 ให้นักเรียตอบคำถามต่อไปนี้


1.  จงบอกความหมายของการเขียนโปรแกรม 


2.  รูปแบบของผังงาน (Flowchart) มีอะไรบ้าง


3.  โครงสร้างของโปรแกรมมีกี่รูปแบบ  อะไรบ้าง


4.  โครงสร้างแบบมีทางเลือก คืออะไร  สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท


5.  จงบอกข้อดีและข้อเสียของภาษาซี


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1


ตอบใบงานที่ 1 


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5


ตอบใบงานที่1


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9


ตอบใบงานที่ 1 


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


ตอบใบงานที่ 1 


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


Sealedรายวิชาการสร้างเว็บไซต์  (ง20243)


ใบงานที่ 1  จงบอกเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Dreamweaver  มา 10  เครื่องมือ


ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1. จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Dreamweaver


2.  โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ มีโปรแกรมอะไรบ้าง


3. ให้อธิบายวิธีการทำรูปภาพแบบ Rollover ในโปรแกรม Dreamweaver


4.  การ Link  เชื่อมโยงข้อมูลในโปรแกรม Dreamweaver มีกี่วิธีอะไรบ้าง


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9      


ตอบใบงานที่ 1 


ตอบใบงานที่ 2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เพิ่มเติม)วิชาเว็บไซต์


ตอบใบงานที่ 2


 


       Coolรายวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ง20254)


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้


1.  E-book  หมายถึงอะไร


2. จงบอกเครื่องมือของโปรแกรม FlipAlbum


3. จงบอกประโยชน์ของ E-book


4.  Multimedia  หมายถึงอะไร


5.  จงบอกวิธีการแทรกไฟล์ Multimedia


ใบงานที่ 2  ให้อธิบายการสร้าง E-book ดังข้อต่อไปนี้


1.  การเพิ่มหน้ากระดาษ    2.  การเปลี่ยนปก   3.  การใส่สีพื้นหลัง  4.  การใส่สันหนังสือ   5.  การใส่วีดิโอ  6.  การใส่เสียงเพลง


7.  การใส่รูปภาพในหนังสือ  8.  การใส่ bookmark  9.  การบันทึกงาน  10.  การเปลี่ยนสารบัญ


ใบงานที่ 3 ให้ตอบคำถามดังนี้


1. ประชาคมอาเซียน หมายถึงอะไร


2. อาเซียน + 6 มีประเทศอะไรบ้าง


3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน มีผลกระทบด้านบวก  และด้านลบ อะไรบ้าง


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเพิ่มเติม


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


 


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


Tongue outรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4


4/4 ส่งงานหน้า 124


4/4 ส่งงานหน้า 151


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/18


4/18ส่งงานหน้า 68


4/18 ส่งงานหน้า 124 และหน้า 151


Winkรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ง20258


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


3/2 วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6


3/6 วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8


3/8  วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


3/8 ส่งไฟล์วีดิโอ


3/8 ส่งไฟล์รูปภาพ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10


3/10 วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


3/10 ส่งไฟล์วีดิโอ


3/10 ส่งไฟล์รูปภาพ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14


 3/14 วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


 


ภาคเรียนที่ 1/2554


 


Kissรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101  ให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อตอบคำถามตามใบงานที่ 1-3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15


ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ในข้อต่อไปนี้ 
1.1 เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต และนักเรียนจะมีส่วนร่วม 
ในการรณรงค์ให้เพื่อน ๆ ของนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างไร
1.2 จงบอกเว็บไซต์ที่ใฃ้ในการสืบค้นข้อมูล 5 เว็บไซต์


ใบงานที่ 2  นักเรียนมีแนวทางในการสร้างชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบอย่างไรบ้าง


ใบงานที่ 3  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไรบ้าง


Winkรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ง23258 ให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อตอบคำถามตามใบงานที่ 1-2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15


ใบงานที่ 1  จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop อย่างน้อย 5 ข้อ


ใบงานที่ 2  เลือกเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop จำนวน 3  เครื่องมือพร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน


 


รายวิชาการสร้างเว็บไซต์  ง20243


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9


ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของ Dreamwever

ใบงานที่ 2 ด.ช.วรากรณ์ ไชยชะนะ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 36 (เพิ่มเติม)
http://www.thaigoodview.com/node/148026

ใบงานที่ 1 ด.ช.วรากรณ์ ไชยชะนะ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 36 (เพิ่มเติม)
http://www.thaigoodview.com/node/148020

http://www.thaigoodview.com/node/146353

http://www.thaigoodview.com/node/146353

.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตอบ 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
          2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
          3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
          4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
          5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
          6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
          7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
          8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
                เป็น โครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)
          เป็น โครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
 
          เป็น โครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา

 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

          เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิต ประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร

5. โครงงานพัฒนาเกม(Game Development)
          เป็น โครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณ

3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment

.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตอบ 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
          2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
          3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
          4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
          5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
          6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
          7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
          8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
                เป็น โครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)
          เป็น โครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
 
          เป็น โครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา

 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

          เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิต ประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร

5. โครงงานพัฒนาเกม(Game Development)
          เป็น โครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณ

3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment

.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตอบ 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
          2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
          3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
          4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
          5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
          6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
          7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
          8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
                เป็น โครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)
          เป็น โครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
 
          เป็น โครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา

 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

          เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิต ประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร

5. โครงงานพัฒนาเกม(Game Development)
          เป็น โครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณ

3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment

http://www.thaigoodview.com/node/145649

1.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตอบ การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้

1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง


2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง


3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ


4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน


5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้


6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์


7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น


8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ   1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน 

      2. เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ 
3. สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด 
4. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง 
ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และต้องมีคุณลักษณะที่ดีตามที่กล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำโครงงาน ซึ่งผู้จัดทำอาจต้องหลีกเลี่ยง โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทางลบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน

ตอบ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

โครงงานจำลองทฤษฎี

http://www.thaigoodview.com/node/142516

http://www.thaigoodview.com/node/142518

ด.ช.วรพชร บถพิบูลย์ ม.3/11 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/141672ด.ช.กิตติพศ ฮันสูงเนิน

http://www.thaigoodview.com/node/141672ด.ช.กิตติพศ ฮันสูงเนิน

http://www.thaigoodview.com/node/141665 ด.ช.ปกรณ์ คูณกลาง ม.2/8 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/141665

http://www.thaigoodview.com/node/141641 ด.ช. หิรัญ  หิรัญญะสิริ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/141585 ด.ช.ภากร  กิติรัตน์ตระการ  ม.1/4 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/141574 ชยุต   พัฒนศาสตร์ ม.1/4 เลขที่5

รูปภาพของ rsm52950

http://www.thaigoodview.com/node/141571 ด.ช.ธีรพงษ์  คมขุนทด ชั้น ม.1/4 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/141568

http://www.thaigoodview.com/node/141569

http://www.thaigoodview.com/node/138994

 

http://www.thaigoodview.com/node/138989 ด.ช. ปัณณธร อภัยมุณี ม.1/4 เลขที่21

นาย วสุ ใจจังหรีด เลขที่ 29 นาย สุริยวุธ สุริยา เลขที่ 30 ม.3/2

http://www.thaigoodview.com/node/126285

อาจารครับ นามสกุล อาจารอะไรหรอครับ?

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 28 คน กำลังออนไลน์