ห้องเรียนครูพัชรา

ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา  2556


รายวิชา เทคโนโลยีและการสื่อสาร 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้


1.  ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของการทำโครงงานคอมพิวเตอร์


2. ให้นักเรียนยกตัวอย่างโครงงานสื่อเพื่อการศึกษา  มา 2 ตัวอย่าง


3. โครงงานจิตอาสา หมายถึงอะไร


4. จงบอกลักษณะที่ดีของโครงงาน


5. จงบอกผลกระทบทางบวกและทางลบของโครงงานคอมพิวเตอร์


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


 


 


 


 


ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 25555


รายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร2 (ง20258)


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์


2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร


3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน


 ใบงานที่ 2 ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1. ซอฟต์แวร์นำเสนอ คืออะไร  ยกตัวอย่างมา 2 ตัวอย่าง


2. จงบอกองค์ประกอบของมัลติมีเดีย


3. จงยกตัวอย่างอุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการนำเสนอ


4. จงยกตัวอย่างแถบเครื่องมือโปรแกรมเพาเวอร์พอยต์


Coolชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


3/2 ตอบใบงานที่ 1


3/2 ตอบใบงานที่ 2


Smile ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6


3/6 ตอบใบงานที่ 1


3/6 ตอบใบงานที่ 2


Yellชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/16


3/16 ตอบใบงานที่ 1


3/16 ตอบใบงานที่ 2


 


 Innocentม.1 เพิ่มเติม  วิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ง20254


ใบงานที่ 1 จงตอบคำถามดังนี้


1. E-book หมายถึงอะไร


2. จงบอกเครื่องมือของโปรแกรม FlipAlbum


3. จงบอกประโยชน์ของ E-book


ใบงานที่ 2 ให้อธิบายการสร้าง E-book ดังข้อต่อไปนี้


1. การเพิ่มหน้ากระดาษ 2. การเปลี่ยนหน้าปกโดยใช้ปกสำเร็จรูป  3. การใส่สีพื้นหลัง 4. การใส่สันหนังสือ 5. การใส่รูปภาพในหนังสือ


6. การใส่ bookmark   7. การบันทึกงาน


ใบงานที่ 3 จงตอบคำถามต่อไปนี้


1. Multimedia หมายถึงอะไร


2. จงบอกวิธีการแทรกไฟล์เสียงใน Flip Album


3.  จงบอกวิธีการแทรกไฟล์วิดิโอใน Flip Album


4.  บอกวิธีการปรับแต่งรูปภาพให้เป็นรูปแบบต่าง ๆ


5. การเปลี่ยนปกหนังสือในรูปแบบของTheme


ม.1 ตอบใบงานที่ 1


ม.1 ตอบใบงานที่ 2


ม.1 ตอบใบงานที่ 3


 


 Coolวิชาการสร้างเว็บไซต์ ง20243


ใบงานที่ 1 


1. จงบอกเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Dreamweaver มา 10 เครื่องมือ


2.   จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Dreamweaver


3. โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ มีโปรแกรมอะไรบ้าง


ใบงานที่ 2


1.  ให้อธิบายวิธีการเว้นวรรคให้ได้มากกว่า 1 วรรค


2. ให้อธิบายวิธีการทำรูปภาพแบบ Rollover ในโปรแกรม Dreamweaver


3. ให้อธิบายวิธีการแทรกแถวในตาราง


4. ให้อธิบายวิธีการรวมเซลในตาราง


เพิ่มเติม ม.1


     ตอบใบงานที่ 1


     ตอบใบงานที่ 2


เพิ่มเติม ม.2


    ตอบใบงานที่ 1


    ตอบใบงานที่ 2


 


 


 


 


ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 25555


Wink รายวิชาเ ทคโนโลยีและการสื่อสาร2  (ง20258)


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1.  อาเซียน มีกี่ประเทศ  อะไรบ้าง


2.  อาเซียนบวก 3  มีประเทศอะไรเพิ่มขึ้น


3.  การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน มีผลกระทบด้านบวก และด้านลบอะไรบ้าง


ใบงานที่ 2 ให้นักเรียตอบคำถามต่อไปนี้


1.  จงบอกความหมายของการเขียนโปรแกรม 


2.  รูปแบบของผังงาน (Flowchart) มีอะไรบ้าง


3.  โครงสร้างของโปรแกรมมีกี่รูปแบบ  อะไรบ้าง


4.  โครงสร้างแบบมีทางเลือก คืออะไร  สามารถแบ่งได้เป็นกี่ประเภท


5.  จงบอกข้อดีและข้อเสียของภาษาซี


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1


ตอบใบงานที่ 1 


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5


ตอบใบงานที่1


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9


ตอบใบงานที่ 1 


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


ตอบใบงานที่ 1 


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


Sealedรายวิชาการสร้างเว็บไซต์  (ง20243)


ใบงานที่ 1  จงบอกเครื่องมือต่าง ๆ ในโปรแกรม Dreamweaver  มา 10  เครื่องมือ


ใบงานที่ 2  ให้นักเรียนตอบคำถามต่อไปนี้


1. จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Dreamweaver


2.  โปรแกรมที่ใช้สำหรับสร้างเว็บไซต์ มีโปรแกรมอะไรบ้าง


3. ให้อธิบายวิธีการทำรูปภาพแบบ Rollover ในโปรแกรม Dreamweaver


4.  การ Link  เชื่อมโยงข้อมูลในโปรแกรม Dreamweaver มีกี่วิธีอะไรบ้าง


 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9      


ตอบใบงานที่ 1 


ตอบใบงานที่ 2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 (เพิ่มเติม)วิชาเว็บไซต์


ตอบใบงานที่ 2


 


       Coolรายวิชาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (ง20254)


ใบงานที่ 1  ให้นักเรียนตอบคำถามดังนี้


1.  E-book  หมายถึงอะไร


2. จงบอกเครื่องมือของโปรแกรม FlipAlbum


3. จงบอกประโยชน์ของ E-book


4.  Multimedia  หมายถึงอะไร


5.  จงบอกวิธีการแทรกไฟล์ Multimedia


ใบงานที่ 2  ให้อธิบายการสร้าง E-book ดังข้อต่อไปนี้


1.  การเพิ่มหน้ากระดาษ    2.  การเปลี่ยนปก   3.  การใส่สีพื้นหลัง  4.  การใส่สันหนังสือ   5.  การใส่วีดิโอ  6.  การใส่เสียงเพลง


7.  การใส่รูปภาพในหนังสือ  8.  การใส่ bookmark  9.  การบันทึกงาน  10.  การเปลี่ยนสารบัญ


ใบงานที่ 3 ให้ตอบคำถามดังนี้


1. ประชาคมอาเซียน หมายถึงอะไร


2. อาเซียน + 6 มีประเทศอะไรบ้าง


3. การที่ประเทศไทยเข้าสู่อาเซียน มีผลกระทบด้านบวก  และด้านลบ อะไรบ้าง


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 วิชาเพิ่มเติม


ตอบใบงานที่ 1


ตอบใบงานที่ 2


ตอบใบงานที่ 3


 


ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554


Tongue outรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4


4/4 ส่งงานหน้า 124


4/4 ส่งงานหน้า 151


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/18


4/18ส่งงานหน้า 68


4/18 ส่งงานหน้า 124 และหน้า 151


Winkรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร  ง20258


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2


3/2 วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/6


3/6 วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/8


3/8  วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


3/8 ส่งไฟล์วีดิโอ


3/8 ส่งไฟล์รูปภาพ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/10


3/10 วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


3/10 ส่งไฟล์วีดิโอ


3/10 ส่งไฟล์รูปภาพ


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/14


 3/14 วาดการ์ตูนส่งมาที่นี่


 


ภาคเรียนที่ 1/2554


 


Kissรายวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ง31101  ให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อตอบคำถามตามใบงานที่ 1-3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/15


ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนแสดงความคิดเห็น ในข้อต่อไปนี้ 
1.1 เพราะเหตุใดทุกคนจึงต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในการใช้อินเทอร์เน็ต และนักเรียนจะมีส่วนร่วม 
ในการรณรงค์ให้เพื่อน ๆ ของนักเรียนใช้อินเทอร์เน็ตอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมอย่างไร
1.2 จงบอกเว็บไซต์ที่ใฃ้ในการสืบค้นข้อมูล 5 เว็บไซต์


ใบงานที่ 2  นักเรียนมีแนวทางในการสร้างชิ้นงานหรือโครงงานคอมพิวเตอร์อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบอย่างไรบ้าง


ใบงานที่ 3  การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพมีแนวทางอย่างไรบ้าง


Winkรายวิชาเทคโนโลยีและการสื่อสาร ง23258 ให้นักเรียนสร้างบล็อกเพื่อตอบคำถามตามใบงานที่ 1-2


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/5


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/7


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/9


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/11


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/13


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/15


ใบงานที่ 1  จงบอกประโยชน์ของโปรแกรม Photoshop อย่างน้อย 5 ข้อ


ใบงานที่ 2  เลือกเครื่องมือของโปรแกรม Photoshop จำนวน 3  เครื่องมือพร้อมอธิบายวิธีการใช้งาน


 


รายวิชาการสร้างเว็บไซต์  ง20243


ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/9


ใบงานที่ 1 ให้นักเรียนบอกประโยชน์ของ Dreamwever

ใบงานที่ 2 ด.ช.วรากรณ์ ไชยชะนะ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 36 (เพิ่มเติม)
http://www.thaigoodview.com/node/148026

ใบงานที่ 1 ด.ช.วรากรณ์ ไชยชะนะ ชั้น ม.1/8 เลขที่ 36 (เพิ่มเติม)
http://www.thaigoodview.com/node/148020

http://www.thaigoodview.com/node/146353

http://www.thaigoodview.com/node/146353

.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตอบ 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
          2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
          3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
          4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
          5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
          6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
          7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
          8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
                เป็น โครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)
          เป็น โครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
 
          เป็น โครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา

 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

          เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิต ประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร

5. โครงงานพัฒนาเกม(Game Development)
          เป็น โครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณ

3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment

.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตอบ 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
          2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
          3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
          4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
          5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
          6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
          7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
          8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
                เป็น โครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)
          เป็น โครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
 
          เป็น โครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา

 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

          เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิต ประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร

5. โครงงานพัฒนาเกม(Game Development)
          เป็น โครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณ

3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment

.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตอบ 1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง
          2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง
          3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ
          4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน
          5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้
          6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์
          7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น
          8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
                เป็น โครงงานทีใช้คอมพิวเตอร์ในการผลิตสื่อเพื่อการศึกษา โดยการสร้างโปรแกรมบทเรียน หรือหน่วยการเรียน ซึ่งอาจจะต้องมีภาคแบบฝึกหัด บททบทวนและคำถามคำตอบไว้พร้อม ผู้เรียนสามารถเรียนแบบรายบุคคลหรือรายกลุ่ม

2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)
          เป็น โครงงานเพื่อพัฒนาเรื่องมือมาใช้ช่วยสร้างงานประยุกต์ต่าง ๆ ซึ่งโดยส่วนใหญ่จะเป็นในรูปซอฟต์แวร์ ตัวอย่างของเครื่องมือช่วยงาน เช่น ซอฟต์แวร์วาดรูป ซอฟต์แวร์พิมพ์งาน ซอฟต์แวร์ช่วยการมองวัตถุในมุมต่าง ๆ เป็นต้น

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment)
 
          เป็น โครงงานใช้คอมพิวเตอร์ในการจำองการทดลองของสาขาต่าง ๆ เป็นโครงงานที่ผู้ทำต้องศึกษารวบรวมความรู้ หลักการ ข้อเท็จจริงและแนวความคิดต่าง ๆ อย่างลึกซึ้งในเรื่องที่ต้องการศึกษา

 4. โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน(Application)

          เป็น โครงงานที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้างผลงานเพื่อประยุกต์ใช้งานจริงในชีวิต ประจำวัน เช่น ซอฟต์แวร์สำหรับการออกแบบและตกแต่งอาคาร

5. โครงงานพัฒนาเกม(Game Development)
          เป็น โครงงานพัฒนาซอฟต์แวร์เกมเพื่อความรู้ และ/หรือ ความเพลิดเพลิน เช่น เกมหมากรุก เกมหมากฮอส เกมการคำนวณ

3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน

ตอบ1. โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา(Educational Media)
2. โครงงานพัฒนาเครื่องมือ(Tools Development)

3. โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี (Theory Experiment

http://www.thaigoodview.com/node/145649

1.  จงบอกประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์

ตอบ การทำโครงงานคอมพิวเตอร์และการจัดงานแสดงโครงงานจะมีคุณค่าต่อการฝึกฝนให้นักเรียนมีความรู้ ความชำนาญ และมีความมั่นใจในการนำระบบคอมพิวเตอร์ไปใช้ในการแก้ปัญหา ประดิษฐ์คิดค้นหรือค้นคว้าหาความรู้ต่าง ๆ ด้วยตนเองและยังมีคุณค่าอื่น ๆ อีกดังต่อไปนี้

1. สร้างความสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง


2. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง


3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษา ค้นคว้า และเรียนรู้ในเรื่องที่นักเรียนสนใจได้ลึกซึ้งกว่าการเรียนในห้องตามปกติ


4. ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการคิด การแก้ปัญหา การตัดสินใจ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างกัน


5. กระตุ้นให้นักเรียนมีความสนใจในการเรียนวิชาสาขาคอมพิวเตอร์ และมีความสนใจที่จะประกอบอาชีพทางด้านนี้


6. ส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์


7. สร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับครูและชุมชน รวมทั้งส่งเสริมให้ชุมชนสนใจคอมพิว เตอร์และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องมากขึ้น


8. เป็นการบูรณาการเอาความรู้จากวิชาต่าง ๆ ที่ได้รับมาจัดทำผสมผสานกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์เป็นโครงงานเพื่อนำเสนอต่อชุมชน

2. โครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดี  ควรมีลักษณะอย่างไร

ตอบ   1. สามารถตอบสนองความต้องการหรือแก้ปัญหาของโครงงานได้อย่างครบถ้วน 

      2. เป็นไปตามขอบเขตที่กำหนดไว้ 
3. สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้และเสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนด 
4. ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางลบต่อคุณภาพชีวิตในด้านต่าง 
ในการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ดีจะต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่จะได้รับ และต้องมีคุณลักษณะที่ดีตามที่กล่าวข้างต้น แต่ทั้งนี้ก็ต้องคำนึงผลกระทบในทางลบที่อาจเกิดขึ้นจากการทำโครงงาน ซึ่งผู้จัดทำอาจต้องหลีกเลี่ยง โดยจะต้องคำนึงถึงผลกระทบทางลบในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมและวัฒนธรรม และด้านสิ่งแวดล้อม ดังตัวอย่างต่อไปนี้

 

3. ยกตัวอย่างโครงงานคอมพิวเตอร์ มา 3 โครงงาน

ตอบ โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา

โครงงานพัฒนาเครื่องมือ

โครงงานจำลองทฤษฎี

http://www.thaigoodview.com/node/142516

http://www.thaigoodview.com/node/142518

ด.ช.วรพชร บถพิบูลย์ ม.3/11 เลขที่ 19

http://www.thaigoodview.com/node/141672ด.ช.กิตติพศ ฮันสูงเนิน

http://www.thaigoodview.com/node/141672ด.ช.กิตติพศ ฮันสูงเนิน

http://www.thaigoodview.com/node/141665 ด.ช.ปกรณ์ คูณกลาง ม.2/8 เลขที่14

http://www.thaigoodview.com/node/141665

http://www.thaigoodview.com/node/141641 ด.ช. หิรัญ  หิรัญญะสิริ ชั้น ม.2/5 เลขที่ 43

http://www.thaigoodview.com/node/141585 ด.ช.ภากร  กิติรัตน์ตระการ  ม.1/4 เลขที่ 29

http://www.thaigoodview.com/node/141574 ชยุต   พัฒนศาสตร์ ม.1/4 เลขที่5

รูปภาพของ rsm52950

http://www.thaigoodview.com/node/141571 ด.ช.ธีรพงษ์  คมขุนทด ชั้น ม.1/4 เลขที่16

http://www.thaigoodview.com/node/141568

http://www.thaigoodview.com/node/141569

http://www.thaigoodview.com/node/138994

 

http://www.thaigoodview.com/node/138989 ด.ช. ปัณณธร อภัยมุณี ม.1/4 เลขที่21

นาย วสุ ใจจังหรีด เลขที่ 29 นาย สุริยวุธ สุริยา เลขที่ 30 ม.3/2

http://www.thaigoodview.com/node/126285

อาจารครับ นามสกุล อาจารอะไรหรอครับ?

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 1 คน และ ผู้เยี่ยมชม 315 คน กำลังออนไลน์

รายชื่อสมาชิกที่ออนไลน์

  • ssspoonsak