มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับนักศึกษาปี 2555

          โควตาวิศวกรรมศาสตร์ม.อ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงชลานครินทร์ กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2555 จำนวน 200 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 30 กันยายน 2554


         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5-6 (สายวิทย์-คณิต)ได้คะแนนเฉลี่ยในกลุ่มวิชาต่าง ๆ ดังนี้
         -กลุ่มวิชาทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดจากกลุ่มวิชาฟิสิกส์ ,เคมี 6 หน่วยกิต และชีววิทยา 4 หน่วยกิตรวมแล้วไม่ต่ำกว่า 16 หน่้วยกิต
         -กลุ่มวิชาทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดจากกลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ 8 หน่วยกิต
         -กลุ่มวิชาทางภาษาต่างประเทศไม่ต่ำกว่า 2.50 คิดจากกลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ 6 หน่วยกิต
         2.เป็นผู้ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสะสมรวมกันไม่ต่ำกว่า 2.50
         3.ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และอาชีพวิศวกร
         4.เป็นผู้ที่มีความประพฤติเรียบร้อย


         จำนวนที่รับสมัคร
        - วิศวกรรมศาสตร์ หาดใหญ่ รวม 150 คน
        - วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์  เรียนที่วิศวกรรมศาสตร์ ภูเก็ต 50 คน


         หลักฐานการสมัคร
         1.ใบสมัคร
         2.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวนักเรียน รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อ
         3.สำเนาระเบียนแสดงผลการศึกษา (ปพ.1)
         4.ใบรับรองความประพฤติจากสถานศึกษา
         5.เอกสารที่แสดงความสามารถทางด้านวิชาการ(ไม่เกิน 2 ชิ้น)


         สมัครได้ที่ http://www.eng.psu.ac.th/
         สนใจติดต่อสอบถามเรื่องทุนวิศวกรรมได้ที่คุณเกศริน เฉิดฉิ้ม กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและกิจการนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่  ตู้ป.ณ.2 คอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90112 โทรศัพท์ 0-7428-7084 โทรสาร 0-7455-8838 อีเมล์ cketsarin@eng.psu.ac.thข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/

v

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 12 คน กำลังออนไลน์