คณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม มอ. รับ 14 จังหวัดภาคใต้ระบบโควตา

           มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต กำลังรับสมัครนักเรียนใน 14 จังหวัดภาคใต้ระบบโควตา ศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคณะเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ปีการศึกษา 2555 จำนวน 250 คน รับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 5 กันยายน 2554
         คุณสมบัติผู้สมัคร
         1.กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียน 14 จังหวัดภาคใต้
         2.ไม่เป็นโรคร้ายแรงซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
         3.มีความประพฤติเรืยบร้อย
         4.สำหรับผู้สมัครสาขาวิชาเทตโนโลยีสารสนเทศ ,สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟท์แวร์,สาขาวิชาภูมิสารสนเทศสิ่งแวดล้อม และสาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการสิ่งแวดล้อม ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และมีคะแนนเฉลี่ยสะสม ดังนี้
         4.1มีคะแนนเฉลี่ยสะสม(GPAX)และมีหน่วยกิตสะสม รวม 4 ภาคการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
         4.2มีดัชนีสะสม(GPA.)และมีหน่วยกิตสะสม รวม 4 ภาคการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์ และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมี GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.25
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในรายวิชาคณิตศาสตร์และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต และมี GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.25
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ)มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต และมีดัชนีสะสม GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือ มีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของกรรมการพิจารณา
         5.สำหรับผู้ประสงค์สมัครเข้าศึกษาในสาขาวิชาธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ ต้องเป็นนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ซึ่งมีคะแนนเฉลี่ยสะสมตามข้อ4.1,4.2 และนักเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์-ภาษาอังกฤษ โดยมีคะแนนเฉลี่ยสะสมดังนี้
         5.1มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ไม่ต่ำกว่า 2.50
         5.2มีดัชนีสะสม GPA. รวม 4 ภาคการศึกษา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5 ในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ มีหน่วยกิตสะสมในวิชาพื้นฐานคณิตศาสตร์ และรายวิชาเพิ่มเติมรวมกันไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิตและมี GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.25
         -กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีหน่วยกิตสะสมไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต และมี GPA.ไม่ต่ำกว่า 2.25 หรือมีคุณสมบัติพิเศษอื่นที่เหมาะสม ตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณา


         เอกสารการสมัคร
         1.ใบสมัครที่กรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหน้าตรง ไม่สวมหมวกถ่ายในระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
         2.สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 4 ภาคการศึกษา ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงภาคการศึกษาที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
         3.ไปรษณีย์ธนาณัติสั่งจ่าย ปทจ.กะทู้ในนาม นางประไพทิพย์ เพ็ชรประดับสกุล ซึ่งเป็นค่าธรรมเนียมการสมัครอันดับละ 100 บาท
         4.อื่น ๆ เช่นสำเนาหลักฐานประกอบเพื่อแสดงความรู้ความสามารถพิเศษ เช่น ประกาศนียบัตร เกียรติบัตร ใบรับรองต่าง ๆ
         สมัครได้ที่งานรับนักศึกษาและทะเบียนกลาง มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต หรือที่ http://www.phuket.psu.ac.th/student_admissionsข้อมูลโดย กองบรรณาธิการ นิตยสารการศึกษาวันนี้ http://www.elearneasy.com/
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 57 คน กำลังออนไลน์